Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 96: Yezu Akiza Abarwaye

Inkuru ya 96: Yezu Akiza Abarwaye

YEZU yava aha akaja harya agenda arakiza abarwaye. Inkuru y’ibitangaro vyiwe ikwira hose, mu mihana no mu bisagara. Bamuzanira ibimuga, abatumva n’abandi barwayi benshi, arabakiza bose.

Imyaka itatu yari imaze guhera kuva Yohani amubatije. Hanyuma abwira intumwa ziwe ko aca aduga i Yeruzalemu, bamwicireyo hanyuma azuke. Ariko yabanje kubandanya gukiza abarwayi.

Yezu arakijije umugore arwaye

Umusi umwe yariko yigisha kw Isabato. Isabato wari umusi wo kuruhuka ku Bayahudi. Uyo mugore ubona ngaha yari arwaye cane. Yari amaze imyaka 18 agoramye adashobora kugororoka. Yezu amurambikako ibiganza aca aragororoka, aba arakize!

Abakuru b’idini barashavura. Umwe muri bo arasemerera abwira ishengero ati: ‘Hari imisi y’akazi itandatu. Mukwiye kuza gukizwa muri iyo, ariko ntimūze ku musi w’Isabato!’

Yezu ati: ‘Mwa bantu babi mwe, umwe umwe wese muri mwebwe yozitura indogoba yiwe akayijana kunywa amazi kw Isabato. Ni kuki none uyu mugore amaze imyaka 18 arwaye atokizwa kw Isabato?’ Baca baratēterwa.

Munyuma Yezu n’intumwa ziwe baja i Yeruzalemu. Basohotse i Yeriko, impumyi zibiri zitunzwe n’ugusega zumva ko Yezu ariko arengāna, zirasemerera ziti: ‘Yezu dufashe!’

Arazihamagara ati: ‘Mushaka ko ndabagirira iki?’ Ziti ‘Muhanyi, n’uduhumūre.’ Azikora ku maso, buno nyene zica zirabona! Urazi igituma Yezu yakora ivyo bitangaza vyose? Ni uko yakunda abantu, kandi yashaka ko bamwizera. Nta gukeka rero, igihe azoba ari umwami nta muntu n’umwe azoba akirwara.

Matayo 15:30, 31; Luka 13:10-17; Matayo 20:29-34.Ibibazo

 • Yezu agira iki igihe agendagenda mu ntara?
 • Haheze imyaka nk’itatu Yezu abatijwe, ni igiki abwira intumwa ziwe?
 • Abo bantu bari kuri iyo shusho ni bande, kandi Yezu akorera iki uwo mugore?
 • Ni kubera iki inyishu Yezu atanga ku majambo yo kumurwanya y’abakuru b’idini atuma bateterwa?
 • Igihe Yezu n’intumwa ziwe begereje Yeriko, Yezu akorera iki abasezi babiri b’impumyi?
 • Ni kubera iki Yezu akora ibitangaro?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Matayo 15:30, 31.

  Ni ukwigaragaza gutangaje ukuhe kw’ububasha bwa Yehova guhishurwa biciye kuri Yezu, kandi gukwiye gukora iki ku kuntu dutahura ivyo Yehova yaraganye ku bijanye n’isi nshasha (Zab. 37:29; Yes. 33:24)?

 • Soma Luka 13:10-17.

  Kuba Yezu yakoze bimwe mu bitangaro vyiwe bikomakomeye kw’Isabato, vyerekana gute ukuntu azoruhura abantu ku Ngoma yiwe y’imyaka igihumbi (Luka 13:10-13; Zab. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Ivyah. 21:1-4)?

 • Soma Matayo 20:29-34.

  Iyo nkuru yerekana gute ko Yezu atigeze agira vyinshi akora ku buryo adashobora gufasha abantu, kandi dushobora kwigira iki kuri ivyo (Gus. 15:7; Yak. 2:15, 16; 1 Yoh. 3:17)?