Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 92: Yezu Azura Abapfuye

Inkuru ya 92: Yezu Azura Abapfuye

UYU mukobwa ubona ngaha amaze imyaka 12. Yezu amufashe ukuboko, se na nyina na bo bahagaze hambavu. Urazi igituma basa n’abanezerewe cane? Reka tubirabe.

Yezu arazuye umukobwa wa Yayiro

Se yari umuntu mukuru, yītwa Yayiro. Umusi umwe uwo mukobwa wiwe ararwara aja ku musego. Araremba, Yayiro n’umugore wiwe bahagarika imitima, kubera ko yasa n’uwuri hafi gupfa. Ni we mwana gusa bari bafise. Yayiro aja guhamagara Yezu, yari yarumvise ibitangaro akora.

Yayiro amusanga mw ishengero, aramenēra ashika yikubita imbere yiwe ati: ‘Umukobwa wanje araremvye cane, ndagusavye ngo uze umunkirize.’ Yezu na we ati ndaje.

Bagiye, abantu barasitana ngo bamwegēre. Buno nyene Yezu arahagarara ati: ‘Ni nde ankozeko?’ Yūmvise inguvu zimuvuyemwo aca aramenya ko hari uwumukozeko. Yari nde none? Yari umugore amaze imyaka 12 arwaye, yaje akora ku mpuzu za Yezu aca arakira!

Ivyo vyaciye bihumuriza Yayiro, kuko yabonye ukuntu Yezu bitamugora gukiza umuntu. Intumwa ica irashika iti: ‘Ntumugorere ubusa, umukobwa wawe yamaze gucikana.’ Yezu aravyumva, abwira Yayiro ati: ‘Shira umutima mu nda arakira.’

Bashitse kwa Yayiro, basanga bariko bararira baboroga. Yezu ati: ‘Ni mureke kurira, umwana ntiyapfuye arasinziriye.’ Baramutwenga kuko bazi ko yapfuye.

Yinjirana n’abavyeyi b’umwana hamwe na batatu mu ntumwa ziwe. Ashitse aho ari amufata ukuboko, ati ‘vyuka!’ Aca aba muzima nk’uko ubibona ngaha. Arahaguruka aragendagenda! Ni co gituma se na nyina banezerewe cane.

Uwo si we yari uwa mbere mu bo Yezu yazuye. Uwa mbere Bibiliya yigana, ni umuhungu w’umupfakazi yaba i Nayini. Munyuma azura kandi Lazaro musaza wa Mariya na Marita. Igihe azoba ari umwami yatowe n’Imana, azozura abantu benshi cane. Ivyo ntibidushimishije none?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Yohani 11:17-44.Ibibazo

 • Se w’ako gakobwa kari kuri iyo shusho ni nde, kandi ni kubera iki se wako be n’umugore wiwe bahagaritse umutima cane?
 • Yayiro agira iki abonye Yezu?
 • Haba iki Yezu agiye kwa Yayiro, kandi ni ubutumwa ubuhe Yayiro aronka ari ku nzira?
 • Ni kubera iki abantu bari kwa Yayiro batwenga Yezu?
 • Yezu amaze kwinjirana n’intumwa ziwe zitatu hamwe na se na nyina ba ka gakobwa mu cumba karimwo, aca agira iki?
 • Ni bande kandi Yezu yazuye mu bapfuye, kandi ivyo vyerekana iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Luka 8:40-56.

  Ni mu buryo ki Yezu yeretse wa mugore yari arwaye ubutinyanka yuko amwumvira imbabazi be n’uko amutahura, kandi ni igiki abakurambere bakirisu bokwigira kuri ivyo muri iki gihe (Luka 8:43, 44, 47, 48; Lew. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)?

 • Soma Luka 7:11-17.

  Ni kubera iki ababuze ababo boshobora guhumurizwa cane n’inyishu Yezu yahaye wa mupfakazi w’i Nayini (Luka 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Heb. 4:15)?

 • Soma Yohana 11:17-44.

  Yezu yerekanye gute yuko gutuntuzwa no kubura uwawe ari ikintu gisanzwe (Yoh. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)?