RABA Yezu yicaye ngaha. Abo bantu bose ariko abigishiriza ku musozi w’i Galilaya. Barya bamwegereye cane ni abigishwa biwe. Yari yatoye 12 muri bo baba intumwa. Intumwa bari abigishwa biwe batameze nk’abandi. Urazi amazina yabo?

Yezu ariko arigisha

Hari Simoni Petero na mwenewabo Andereya, Yakobo na Yohani na bo nyene bavukana. Abandi ni Yakobo na Simoni. Babiri bītwa ba Yuda. Umwe yari Yuda Isikariyoti, uwundi yari Yuda bita kandi Tadeyo. Hari Filipo na Natanayeli (ari we Barutolomayo), Matayo na Toma.

Yezu agarutse ava i Samariya, atangura kwigisha ati: ‘Ubwami bw’Imana buregereje.’ Urazi ubwo bwami ico ari co? Ni intwaro nyakuri y’Imana. Yezu ni we mwami muri yo. Azotwara ari mw ijuru, azane amahoro kw isi. Ubwo bwami buzohindura isi yose iparadizo y’agatangaza.

Aha Yezu yariko yigisha abantu ivy’ubwo bwami ati: ‘Mukwiye gusenga muti Dawe wa twese uri mw ijuru, izina ryawe ni ryubahwe, ubwami bwawe ni buze. Ivyo ugomba ni bigirwe ngaha kw isi nk’uko bigirwa mw ijuru.’ Ayo majambo benshi bayita ngo ni ‘igisabisho ca Dawe wa twese.’ Woshobora kukivuga cose?

Yezu yariko abigisha kandi uko bogiriranira ati: ‘Girira abandi ivyo ushaka ko bakugirira nawe.’ Igihe abandi batakugiriye nabi ntubishima none? Yezu rero yavuze ngo tugirire abandi neza. Ntibizoba ari vyiza cane mw iparadizo yo ngaha kw isi igihe umuntu wese azogirira uwundi neza?

Matayo ikigabane ca 5-7; 10:1-4.Ibibazo

 • Kuri iyo shusho, Yezu ariko yigishiriza hehe, kandi abo bamwegereye cane ni bande?
 • Vuga amazina ya za ntumwa 12.
 • Ubwami Yezu ariko arigisha ni ubuhe?
 • Yezu yigisha abantu gusenga Imana basaba iki?
 • Yezu avuga iki ku kungene abantu bakwiye gufata abandi?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Matayo 5:1-12.

  Ni mu buryo ki dushobora kwerekana ko tuzi yuko dukeneye ivy’impwemu (Mat. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)?

 • Soma Matayo 5:21-26.

  Muri Matayo 5:23, 24 hashimika gute ku vy’uko ubucuti dufitaniye n’abavukanyi bacu bugira ico bukoze ku bucuti dufitaniye na Yehova (Mat. 6:14, 15; Zab. 133:1; Kol. 3:13; 1 Yoh. 4:20)?

 • Soma Matayo 6:1-8.

  Ni ubwoko ubuhe bw’ukwibona ukugororoka abakirisu babwirizwa kwamirira kure (Luka 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)?

 • Soma Matayo 6:25-34.

  Yezu yigishije iki ku vy’uko dukeneye kwizigira Yehova ku bijanye n’ivyo dukenera vy’umubiri (Kuv. 16:4; Zab. 37:25; Flp. 4:6)?

 • Soma Matayo 7:1-11.

  Ikigereranyo gikora ku mutima co muri Matayo 7:5 kitwigisha iki (Imig. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Yak. 4:11, 12)?