Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

Inkuru ya 90: Yezu n’Umugore kw Iriba

Inkuru ya 90: Yezu n’Umugore kw Iriba

YEZU yaruhukiye kw iriba i Samariya, abigishwa biwe baja mu mihana kugura ibifungurwa. Uyo mugore bariko bagānīra yari yaje kuvoma amazi, Yezu amubwira ati: ‘Mpa amazi nywe.’

Yezu ariko avugana n’umugore w’Umusamariyakazi

Nya mugore biramutangaza cane. Urazi igituma? Ni uko Yezu yari umuyahudi, nya mugore na we akaba umunyasamariya. Abayahudi benshi ntibākunda Abanyasamariya. Ntibāshaka no kubavugisha! Ariko Yezu we yakunda abantu bose. Aca avuga ati: ‘Iyo uba wari uzi uwuriko aragusaba amazi, nawe wari kumusaba akaguha ayatanga ubuzima.’

Nya mugore ati: ‘Muhanyi, iriba ni rirerire, kandi nta n’indobo ufise. Ayo mazi atanga ubuzima woyakura he?’

Yezu ati: ‘Unyoye ayava muri iri riba uzosubira kunyoterwa, ariko ayo jewe ntanga azotuma umuntu abaho imyaka yose.’

Na we ati: ‘Muhanyi, mpa kuri ayo mazi sinze nsubire kunyoterwa, nce ndeka no kuza kuvoma ngaha.’

Uyo mugore yībaza ko Yezu ariko avuga amazi asanzwe. Ariko we yavuga ukuri kwerekeye Imana n’ubwami bwayo. Uko kuri ni nk’amazi atanga ubuzima. Gushobora gutuma umuntu abaho imyaka yose.

Hanyuma Yezu ati: ‘Genda uhamagare umugabo wawe uce uza.’

Na we ati: ‘Nta mugabo mfise.’

Yezu ati: ‘Wishuye neza, kuko wigeze batanu, n’uwo mubana si uwawe.’

Nya mugore aratangara kubera ko ivyo vyose vyari ivy’ukuri. Ivyo Yezu yabimenye ate? Ni uko yari umwe abantu baraganirwa n’Imana, ni yo rero yabimumenyesheje. Abigishwa biwe baca baraza baratangara kubera ko ariko araganira n’umunyasamariya.

Ivyo vyose bitwigisha iki? Vyerekana ko Yezu akunda abantu b’amoko yose. Natwe ni ko twomera. Ntitwibaze ko abantu bamwe bamwe ari babi, kubera ko ari ab’ubwoko kanaka. Yezu ashaka ko bose bamenya ukuri kuzotuma babaho imyaka yose. Natwe nyene twoshima gufasha abantu kumenya uko kuri.

Yohani 4:5-43; 17:3.



Ibibazo

 • Ni kubera iki Yezu yahagaze kw’iriba i Samariya, kandi ariko abwira iki umugore ng’aho?
 • Ni kubera iki nya mugore atangara, Yezu na we amubwira iki, kandi abimubwira kubera iki?
 • Nya mugore yiyumvira ko Yezu ariko avuga amazi bwoko ki, mugabo mu vy’ukuri Yezu ashaka kuvuga amazi ayahe?
 • Ni kubera iki wa mugore atangazwa n’ivyo Yezu azi kuri we, kandi ayo makuru yayaronse gute?
 • Inkuru y’umugore Yezu yasanze kw’iriba itwigisha iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Yohana 4:5-43.

  Twisunze akarorero Yezu yatanze, dukwiye kugira inyifato nki ku bantu tudasangiye ibara ry’urukoba canke tutava hamwe (Yoh. 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11)?

  Ni ivyiza ibihe vyo mu buryo bw’impwemu uwubaye umwigishwa wa Yezu aronka (Yoh. 4:14; Yes. 58:11; 2 Kor. 4:16)?

  Dushobora gute kwerekana yuko dufise umutima wo gukenguruka nk’uwa wa Musamariyakazi, umwe yari ashashaye kubwira abandi ivyo yari yamenye (Yoh. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luka 10:40-42)?