Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 100: Yezu Ari mw Itongo

Inkuru ya 100: Yezu Ari mw Itongo

YEZU n’intumwa ziwe bavuye mu nzu yo hejuru, bāgiye mw itongo ry’i Getsemani. Bāri bamaze kuhāza kenshi. Bashitseyo, Yezu ababwira ngo ntibasinzire bagume basenga. Yegera imbere gato, yubika amaso hasi arasenga.

Ahejeje agaruka aho bari. Wibaza ko bāriko barakora iki? Bāri basinziriye! Ababwira gatatu kose ngo bagume bari maso, ariko aho hose yaza aragaruka yasanga basinziriye. Agarutse ubwa nyuma ababwira ati: ‘Bishoboka bite ko musinzira mu gihe nk’iki? Harageze ko ntabwa mu minwe y’abansi.’

Muri ako kanya nyene bumva induru z’abantu benshi. Ehe rāba bazanye inkota n’amahiri! Bafise n’ibimuri bibamurikira. Bashitse, umwe muri bo aja iyo Yezu ari aramusoma nk’uko ubibona ngaha. Nya muntu ni Yuda Isikariyoti! Ni kuki yamusomye?

Yuda agura Yezu

Yezu ati: ‘Uranguze mu kunsoma?’ Uko gusoma cari ikimenyetso, cereka abo vyari kumwe ko uwo ari we Yezu bāshaka. Abansi biwe rero baca baramufata. Ariko imbere y’uko bamujana, Petero abanza kurwana. Asokora inkota yari afise, ayikubita umugabo yari amwegereye, ihusha umutwe imuca ugutwi kw’iburyo. Yezu amukora kuri nya gutwi aragukiza.

Yezu abwira Petero ati: ‘Subiza inkota yawe mu rwubati. Ntuzi ko nshobora gusaba Data abamarayika isinzi bakantabara?’ Vyari gushoboka! Ariko nta mumarayika n’umwe yasavye, kuko yari azi ko hageze ko abansi biwe bamufata. Aca arareka baramujana. Reka turabe ibiza kumushikira.

Matayo 26:36-53; Yohani 18:1-12.Ibibazo

 • Yezu n’intumwa ziwe baja hehe bamaze kuva mu nzu yo hejuru, kandi Yezu ababwira kugira iki?
 • Yezu asanga vyifashe gute agarutse aho intumwa ziwe ziri, kandi ivyo biba kangahe?
 • Ni bande binjira mw’itongo, hanyuma Yuda Isikariyoti akagira iki nk’uko iyi shusho ivyerekana?
 • Ni kubera iki Yuda asoma Yezu, kandi Petero na we agira iki?
 • Yezu abwira iki Petero, mugabo ni kubera iki Yezu adasaba Imana ngo irungike umumarayika n’umwe?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Matayo 26:36-56.

  Ni mu buryo ki ingene Yezu yahanuye abigishwa biwe ari akarorero keza abakurambere bakirisu bokwisunga muri iki gihe (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)?

  Yezu yabona gute ivyo gukoresha ibirwanisho vy’umubiri vyo kurwanya uwundi muntu (Mat. 26:52; Luka 6:27, 28; Yoh. 18:36)?

 • Soma Luka 22:39-53.

  Igihe umumarayika yabonekera Yezu mw’itongo ry’i Getsemane ngo amuhe intege, vyoba vyerekana ko Yezu yari yahungabanye mu kwizera? Sigura (Luka 22:41-43; Yes. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7).

 • Soma Yohana 18:1-12.

  Yezu yakingiye gute abigishwa biwe ababarwanya, kandi dushobora kwigira iki kuri ako karorero? (Yoh. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Yak. 2:25)