Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 74: Umugabo Adatinya

Inkuru ya 74: Umugabo Adatinya

RABA abo bariko baratwenga uyo musore. Urazi uwo ari we? Ni Yeremiya, umumenyesha kazoza mukuru cane.

Abantu bariko baratwenga Yeremiya

Aho umwami Yosiya atanguriye kumenagura ibishusho, ni ho Yehova yamubwira kuba umumenyesha kazoza wiwe. We yabona ko akiri umwana adashobora kuba umumenyesha kazoza. Yehova amubwira ko azomufasha.

Yabwira Abisirayeli ngo bareke gukora ibibi ati: ‘imana zisengwa n’abanyamahanga si zo. Abisirayeli benshi bākunda gusenga ibishusho gusa. Igihe yababwira ko Imana igiye kubahana kubera ibibi bakora, bāramutwenga.

Haheze imyaka Yosiya arapfa, inyuma y’amezi atatu umuhungu wiwe Yehoyakimu aba umwami. Yeremiya aguma ababwira ati: ‘Yeruzalemu hazobomorwa ni mutareka ibibi mukora.’ Abaherezi baca baramufata biha akamo bati: ‘Ukwiye kwicwa kubera ivyo uvuze.’ Baza kubwira abakuru b’Abisirayeli ngo ‘Yeremiya akwiye gupfa, kubera ko avuga nabi igisagara cacu.’

Aza kubigira ate none? Ntiyatinya! Arababwira bose ati: ‘Yehova yantumye ngo ndabibamenyeshe. Ni mutihana, azobomora Yeruzalemu. Ni mwanyica na ho, muzoba mwishe umuntu ata kibi yakoze.’

Ba bakuru ntibamwishe, kandi n’abantu ntibihanye. Nebukadinezari umwami w’i Babiloni aca aratera Yeruzalemu. Afata Abisirayeli abagira abasuku biwe, abandi benshi abajana i Babiloni. Iyumvīre nawe nk’igihe abanyamahanga bokujana mu ntara utabayemwo!

Yeremiya 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Abami 24:1-17.Ibibazo

 • Uwo musore ubona kuri iyo shusho ni nde?
 • Yeremiya yiyumvira iki ku bijanye n’ukuba umumenyeshakazoza, yamara Yehova amubwira iki?
 • Ni ubutumwa ubuhe Yeremiya aguma abwira abantu?
 • Abaherezi bagerageza gute guhagarika Yeremiya, mugabo yerekana gute ko adatinya?
 • Ni ibiki bishika igihe Abisirayeli banse guhindura inzira zabo mbi?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Yeremiya 1:1-8.

  Nk’uko akarorero ka Yeremiya kavyerekana, ni igiki gituma umuntu aba uwushoboye kurangura umurimo wa Yehova (2 Kor. 3:5, 6)?

  Akarorero ka Yeremiya karemesha gute urwaruka rukirisu muri iki gihe (Umus. 12:1; 1 Tim. 4:12)?

 • Soma Yeremiya 10:1-5.

  Ni ikigereranyo gikomeye ikihe Yeremiya akoresha kugira ngo yerekane yuko kwizigira ibigirwamana ata co bimaze (Yer. 10:5; Yes. 46:7; Hab. 2:19)?

 • Soma Yeremiya 26:1-16.

  Igihe amasigarira y’abasizwe ariko arashikiriza ubutumwa bw’imburi muri iki gihe, ashira ku mutima gute itegeko Yehova yahaye Yeremiya ryo ‘kudasiga ijambo na rimwe’ (Yer. 26:2; Gus. 4:2; Ivyak. 20:27)?

  Ni akarorero keza akahe Yeremiya yasigiye Ivyabona vya Yehova muri iki gihe ku bijanye no gutangaza ivyo Yehova yaburiye amahanga (Yer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)?

 • Soma 2 Abami 24:1-17.

  Ni inkurikizi zibabaje izihe zavuye ku kuba Ubuyuda bwarahemukiye Yehova (2 Abm. 24:2-4, 14)?