Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

Inkuru ya 70: Yona n’Urufi Runini

Inkuru ya 70: Yona n’Urufi Runini

RABA uyo muntu ari mu mazi. Ari mu kaga kanini, si ko? Iyo fi igira imumire! Urazi uwo ari we? Yitwa Yona. Reka turabe ingene yaguye mu kaga kangana gutyo.

Yona yari umumenyesha kazoza wa Yehova. Hashize imisi mike Elisa apfuye, Yehova abwira Yona ati: ‘Genda mu gisagara c’i Ninewe, ubabwire ko ububi bwabo bwongerekanye.’

Yona n’urufi runini

Yona ntiyashaka kujayo, aca yurira imeri aja ahandi hantu. Yehova ntiyashimye ko atoroka, atuma umuyaga mwinshi ushaka kwibiza nya meri. Abari muri yo baratinya cane, batangura kwambaza imana zabo ngo zibafashe.

Munyuma Yona ati: ‘Jewe nsenga Yehova, Imana yaremye ijuru n’isi. Ndiko ndahunga ngo sinkore ivyo yantumye.’ Na bo bati: ‘Tukugirire iki none kugira ngo umuyaga uturure?’

Ati ‘ni munte mu mazi, ibahari ica iturura.’ Baranka kumutayo. Ariko babonye umuyaga wongerekanye, baruhira kumutayo. Buno nyene umuyaga uracureha, ibahari iraturura.

Yona akiriko aramanuka, urufi runini ruramumira, ariko ntiyapfuye. Yamaze imisi itatu n’amajoro atatu ari mu nda y’urwo rufi. Arababara cane kubera ko atumviye Imana ngo aje i Ninewe. Urazi ico yagize none?

Yasavye Imana ngo imufashe, Yehova aca abwira iyo fi, imuruka ku nkombe y’ibahari. Ivyo ntibitwigisha ko ari vyiza gukora ivyo Yehova atubwira vyose?

Igitabu ca Bibiliya citwa Yona.Ibibazo

 • Yona ni nde, kandi Yehova amubwira gukora iki?
 • Kubera ko Yona adashaka kugenda aho Yehova amubwiye kuja, aca agira iki?
 • Yona abwira abasozabwato gukora iki kugira ngo umuyaga uturure?
 • Nk’uko ubibona kuri iyo shusho, bigenda gute igihe Yona amanutse mu mazi?
 • Yona amara igihe kingana iki mu nda y’urwo rufi, kandi ni igiki agira ari aho hantu?
 • Yona aja hehe amaze kuva muri nya rufi, kandi ivyo bitwigisha iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Yona 1:1-17.

  Biboneka yuko Yona yiyumva gute ku bijanye n’igikorwa yari yashinzwe co kubwira ubutumwa Abanyaninewe (Yona 1:2, 3; Imig. 3:7; Umus. 8:12)?

 • Soma Yona 2:1, 2, 10.

  Ivyashikiye Yona bidukura amazinda gute ko Yehova azokwishura amasengesho yacu (Zab. 22:24; 34:6; 1 Yoh. 5:14)?

 • Soma Yona 3:1-10.

  Kubona Yehova yarabandanije gukoresha Yona naho uno yari yabanje kwanka kurangura igikorwa yashinzwe bituremesha gute (Zab. 103:14; 1 Pet. 5:10)?

  Ivyashikiye Yona ku bijanye n’Abanyaninewe bitwigisha iki ku vyerekeye ugucira urubanza abantu bo mu cibare twakebewe (Yona 3:6-9; Umus. 11:6; Ivyak. 13:48)?