Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 66: Yezebeli—Umwamikazi Mubi

Inkuru ya 66: Yezebeli—Umwamikazi Mubi

YEROBOWAMU amaze gupfa, abami bātwara ya miryango 10 bose bari babi. Ahabu ni we yari mubi kurusha bose. Urazi igituma yari mubi? Cane cane umwamikazi Yezebeli ni we yamutera ububi.

Yezebeli ntiyari umugore w’umwisirayeli, yari umukobwa w’umwami w’i Sidoni. Yasenga Bayali imana itari yo, atuma Ahabu n’abandi bisirayeli benshi bayisenga. Yaranka Yehova, kandi yarishe abamenyesha kazoza benshi, abandi na bo barihisha. Ashatse nk’ikintu yica umuntu.

Umusi umwe, umwami Ahabu yari yijiriwe cane, Yezebeli aramubaza ati: ‘Ni kuki uyu musi utanezerewe?’

Ahabu ati: ‘Nashatse kugura umurima w’imizabibu wa Naboti, ariko yanyankiye.’

Yezebeli ati: ‘Ntubabare ndawukuronkera.’

Yezebeli yandika amakete atuma ku bakuru b’igisagara Naboti yabamwo ati: ‘Ni mubwire abantu b’imburakimazi, bavuge ko Naboti yatutse Imana n’umwami, hanyuma mumusohore mu gisagara mumutere amabuye apfe.’

Yezebeli yumvise ko Naboti yapfuye, abwira Ahabu ati: ‘Ubu genda utware wa murima wiwe.’ Ntubona nawe ko ico kibi yari akwiye kugihanirwa?

Umwamikazi Yezebeli

Hashize imisi, Yehova atuma Yehu kumuhana. Yumvise ko Yehu ari mu nzira, asīga irangi mu maso ariryohora. Yehu ashitse amubonera mw idirisha, abwira abari mu ngoro ati: ‘Ni mumukororere hasi!’ Baramufata nk’uko ubibona ngaha, bamukororera hasi arapfa. Ivy’umwamikazi Yezebeli biherera aho.

1 Abami 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Abami 9:30-37.Ibibazo

 • Yezebeli ni nde?
 • Ni igiki gituma umusi umwe Umwami Ahabu yijirirwa?
 • Yezebeli akora iki kugira ngo umugabo wiwe Ahabu ashikire umurima w’imizabibu wa Naboti?
 • Ni nde Yehova atuma guhana Yezebeli?
 • Nk’uko ubibona kuri iyo shusho, bigenda gute igihe Yehu ashitse aho Yezebeli aba ku kirimba?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma 1 Abami 16:29-33 na 18:3, 4.

  Ibintu vyari bibi ku rugero rungana iki muri Isirayeli mu gihe c’Umwami Ahabu (1 Abm. 14:9)?

 • Soma 1 Abami 21:1-16.

  Naboti yerekanye gute ko ari umurindutsi n’intahemuka kuri Yehova (1 Abm. 21:1-3; Lew. 25:23-28)?

  Akarorero ka Ahabu katwigisha iki ku bijanye n’ukwihangana igihe tutaronse ivyo twarondera (1 Abm. 21:4; Rom. 5:3-5)?

 • Soma 2 Abami 9:30-37.

  Twokwigira iki ku mwete Yehu yagaragaje mu gukora ivyo Yehova agomba (2 Abm. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)?