Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 64: Salomo Yubaka Urusengero

Inkuru ya 64: Salomo Yubaka Urusengero

DAWIDI atarapfa yahaye Salomo ikigereranyo kiva ku Mana, cerekana uko urusengero ruzokwubakwa. Salomo amaze imyaka ine atwara, atangura kurwubaka, aruheza haheze imyaka indwi n’igice. Rwubatswe n’abantu ibihumbi n’ibihumbi, kandi rutwara amahera menshi cane, kubera ko ifeza n’inzahabu nyinshi vyakoreshejwe mu kurwubaka.

Rwari rufise ivyumba bikuru bibiri nk’uko ihema yari imeze, ariko ivyo vyo vyaruta ivy’ihema kabiri. Salomo atumako isandugu y’isezerano, ayinjiza mu cumba c’imbere muri rwo, ibindi bintu vyari mw ihema na vyo abishira mu kindi cumba.

Rumaze kwuzura haba ibirori bihambaye. Salomo arapfukama imbere yarwo arasenga, nk’uko ubibona aha ku gishushanyo. Abwira Yehova ati: ‘N’ijuru ryose ntirigukwira, uru rusengero ruto rwo bite. Ariko Mana yanje, ndagusavye ngo uze wumvirize abantu bawe, igihe bakwambaza berekeye aha hantu.’

Umwami Salomo ariko arasenga

Ahejeje gusenga, umuriro uva mw ijuru uturira ibitungwa vyari vyatanzweko inkuka. Umuco uva kwa Yehova wuzura urusengero. Ivyo vyerekana ko Yehova yumvirije, kandi ashima urusengero n’ugusenga kwa Salomo. Ruca ruba ahantu ho gusengera mu gishingo c’ihema.

Salomo amara igihe kirekire atwaza ubwenge, abantu baranezerwa. Ariko arongora abagore benshi b’akavantara badasenga Yehova. Umwe nguyo ariko arasenga imbere y’ico gishusho. Abagore biwe barateba batuma na we asenga izindi mana. Urazi ivyabaye igihe yazisenga? Yaciye akara, abantu barababara.

Umwami Salomo ariko arasenga ikigirwamana

Yehova aramushavurira, ati ‘nzokwaka ubwami ndabuhe uwundi. Sinzobigira ukiriho, nzobigira ku ngoma y’umuhungu wawe, kandi sinzomwaka abantu bose.’ Turabe uko vyagenze.

1 Ngoma 28:9-21; 29:1-9; 1 Abami 5:1-18; 2 Ngoma 6:12-42; 7:1-5; 1 Abami 11:9-13.Ibibazo

 • Bifata igihe kingana iki kugira ngo Salomo aheze kwubaka urusengero rwa Yehova, kandi ni kubera iki rutwara amahera menshi cane?
 • Muri urwo rusengero harimwo ivyumba bikurubikuru bingahe, kandi mu cumba c’imbere muri rwo hashirwamwo iki?
 • Salomo avuga iki mw’isengesho atura Imana urwo rusengero rumaze kwuzura?
 • Yehova yerekana gute yuko ashimye isengesho rya Salomo?
 • Abagore ba Salomo batuma akora iki, hanyuma bigatuma Salomo amera gute?
 • Ni kubera iki Yehova ashavurira Salomo, kandi Yehova amubwira iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma 1 Ngoma 28:9, 10.

  Turavye amajambo ya Dawidi yanditswe mu 1 Ngoma 28:9, 10, dukwiye kwihatira gukora iki mu buzima bwacu bwa misi yose (Zab. 19:14; Flp. 4:8, 9)?

 • Soma 2 Ngoma 6:12-21, 32-42.

  Salomo yerekanye gute yuko ata nyubakwa n’imwe yubatswe n’abantu Imana Musumbavyose ishobora gukwirwamwo (2 Ngo. 6:18; Ivyak. 17:24, 25)?

  Amajambo ya Salomo yanditswe muri 2 Ngoma 6:32, 33 yerekana iki ku vyerekeye Yehova (Ivyak. 10:34, 35; Gal. 2:6)?

 • Soma 2 Ngoma 7:1-5.

  Nka kurya nyene Abisirayeli bavyuriwe umutima wo gushemeza Yehova aho baboneye ubuninahazwa bwiwe, tweho dukwiye guca twumva twokora iki muri iki gihe iyo twitegereje ingene Yehova ahezagira abasavyi biwe (2 Ngo. 7:3; Zab. 22:22; 34:1; 96:2)?

 • Soma 1 Abami 11:9-13.

  Ubuzima Salomo yagize bwerekana gute yuko bihambaye ko tuguma turi intahemuka gushika kw’iherezo (1 Abm. 11:4, 9; Mat. 10:22; Ivyah. 2:10)?