Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

Inkuru ya 63: Salomo Umwami Akerebutse

Inkuru ya 63: Salomo Umwami Akerebutse

SALOMO yabaye umwami akiri muto cane. Yarakunda Yehova, kandi yakurikiza impanuro yahawe na se Dawidi. Yehova yaramukunda cane. Umusi umwe Yehova amubariza mu ndoto ati: ‘Ushaka ko ndaguha iki?’

Salomo ati: ‘Mana yanje Yehova, jewe ndacari muto cane sindamenya gutwara. Mpa rero ubwenge bwo gutwara abantu bawe neza.’

Yehova arabishima, aca avuga ati: ‘Ko usavye ubwenge ntusabe kuramba n’itunga, nzoguha uburuta ubw’abandi bose, ndakugerekereko n’ivyo utansavye: itunga no kurangwa.’

Hashize akanya, haza abagore babiri bari n’urubanza rugoye. Umwe muri bo ati: ‘Uyu mugore turabana. Jewe navyaye umwana, hashize imisi ibiri na we avyara uwundi. Umusi umwe umwana wiwe arapfa. Ahengereye nsinziriye, araza aryamika hambavu yanje uwiwe yapfuye aca atwara uwanje. Nikanguye, ndarāba uyo yapfuye mbona si uwanje.’

Uwundi na we ati: ‘Namba! Uwubona ni we w’iwanje, uwapfuye ni uwiwe!’ Wa mugore wa mbere ati: ‘Oya! Uwapfuye ni uwawe, uwubona ni uwanje!’ Uko ni ko bāhārīra. Salomo aza kubigira ate none?

Atumako inkota. Bayizanye, ati ‘uyu mwana abona tumucemwo kubiri, umwe umwe atware igice.’

Nyina wiwe ararira, ati ‘mureke ntumwice mumuhe!’ Uwundi mugore na we ati: ‘Ntumuhe n’umwe muri twebwe mucemwo kubiri.’

Umwami Salomo ariko atorera umuti ingorane itoroshe

Salomo ati: ‘Ntumwice, muhe uyu mugore wa mbere ni we nyina wiwe.’ Salomo yabimenyeshejwe n’uko nyina w’uyo mwana yamukunda cane atashaka ko yicwa, ariko apfume ahabwa uwundi mugore. Abantu bumvise uko Salomo yaciye urwo rubanza, baranezerwa kuko bafise umwami aciye ubwenge gutyo.

Igihe Salomo yatwara, Imana yarahezagiye abantu bimbura ubuheke bwinshi, ivyamwa n’ibindi bifungurwa. Abantu barambara neza kandi bubaka amazu meza. Umuntu wese yari mu gahimbo.

1 Abami 3:3-28; 4:29-34.Ibibazo

 • Yehova abaza iki Salomo, uno na we akamwishura iki?
 • Kubera ko Yehova ashimye ivyo Salomo asavye, amusezeranira kumuha iki?
 • Ni ingorane itoroshe iyihe abagore babiri bazanira Salomo?
 • Nk’uko ubibona kuri iyo shusho, Salomo atorera umuti gute iyo ngorane?
 • Ingoma ya Salomo imeze gute, kandi kubera iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma 1 Abami 3:3-28.

  Abagabo bajejwe amabanga mw’ishirahamwe ry’Imana muri iki gihe bokwigira iki ku majambo avuye ku mutima ya Salomo ari mu 1 Abami 3:7 (Zab. 119:105; Imig. 3:5, 6)?

  Ni mu buryo ubuhe ivyo Salomo yasavye ari akarorero keza k’ibintu bibereye twoshira mw’isengesho (1 Abm. 3:9, 11; Imig. 30:8, 9; 1 Yoh. 5:14)?

  Ukuntu Salomo yatoreye umuti ingorane yari hagati ya ba bagore babiri gutuma twizigira iki ku bijanye n’ubutegetsi bwo muri kazoza bwa Salomo mukuru ari we Yezu Kirisitu (1 Abm. 3:28; Yes. 9:6, 7; 11:2-4)?

 • Soma 1 Abami 4:29-34.

  Yehova yishuye gute ivyo Salomo yamusavye yuko yomuha umutima ugamburuka (1 Abm. 4:29)?

  Turavye utwigoro abantu bagize kugira ngo bumvirize ubukerebutsi bwa Salomo, dukwiye kubona gute ibijanye no kwiga Ijambo ry’Imana (1 Abm. 4:29, 34; Yoh. 17:3; 2 Tim. 3:16)?