Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 59: Igituma Dawidi Yahunze

Inkuru ya 59: Igituma Dawidi Yahunze

DAWIDI amaze kwica Goliyati, Abuneri intwazangabo y’Abisirayeli imujana kwa Sauli. Sauli aramushima cane, amugira umukuru w’ingabo ziwe, kandi amubwira ko aba mu ngoro ibwami.

Munyuma ingabo zivuye kurwanya Abafilisiti, abagore bararirimba bati: ‘Sauli yishe igihumbi, ariko Dawidi yishe ibihumbi cumi.’ Sauli aca agira ishari, kubera ko Dawidi ashimagijwe kumurusha. Yonatani umuhungu wa Sauli we ntiyashavuye. Dawidi na Yonatani bārakundana rwose. Baca barasezerana ko bazokwama bakundanye.

Umwami Sauli atera icumu

Dawidi yari azi kuvuza inanga neza, na Sauli yarashima cane ko ayimuvugiriza. Umusi umwe, ishari rituma akora ikintu kibi. Igihe Dawidi yariko amuvugiriza inanga, afata icumu ararimutera, ati ‘reka ndamutungīre ku rukuta!’ Dawidi ararizibukīra riramuhusha. Munyuma Sauli asubira kumuhusha kandi, Dawidi aca aramenya ko akwiye kwama agavye.

Uribuka indagano Sauli yari yatanze? Yari yavuze ko uwuzokwica Goliyati, azomuha umukobwa wiwe. Munyuma Sauli abwira Dawidi ngo abanze yice abafilisiti 100, abone kumuha Mikali umukobwa wiwe. Umve nawe! Sauli yībaza ko Abafilisiti baza kwica Dawidi, ariko ntibamushoboye. Sauli aca aramumuha aramwabīra.

Umusi umwe Sauli abwira Yonatani hamwe n’abasuku biwe ko ashaka kwica Dawidi. Yonatani abwira se ati: ‘Ntihagire ico umugira. Nta kibi na kimwe aragukorera, ahubwo yaragufashije muri vyinshi. Igihe yica Goliyati yari yahevye amagara yiwe, kandi nawe warabishimye.’

Dawidi azibukira icumu

Sauli aramwumviriza, avuga ko ataco azogira Dawidi. Dawidi agaruka ibwami, atangura gukorera Sauli nk’uko yahora. Ariko umusi umwe Dawidi yariko aravuza inanga, asubira kandi kumutera icumu. Ararizibukīra rifata uruhome, Ubwo buba ubugira gatatu! Dawidi aca abona ko ategerezwa guhunga!

Muri iryo joro nyene arataha, Sauli aca atuma abantu bo kumwica. Mikali aramenya ico se ashaka kugira. Abwira umugabo wiwe ati: ‘N’utahunga ejo uzoba wapfuye.’ Muri iryo joro nyene, Mikali aramuhungisha amucisha mw idirisha. Dawidi amara imyaka indwi ava aha aja harya, kugira ngo Sauli ntamubone.

1 Samweli 18:1-30; 19:1-18.Ibibazo

 • Ni kubera iki Sauli agirira ishari Dawidi, mugabo Yonatani umuhungu wa Sauli wewe atandukanye gute na Sauli?
 • Bigenda gute umusi umwe igihe Dawidi ariko aravugiriza inanga Sauli?
 • Sauli avuga ko Dawidi ategerezwa kubanza gukora iki imbere y’uko yabira umukobwa wiwe Mikali, kandi kubera iki Sauli avuga gutyo?
 • Igihe Dawidi ariko aravugiriza inanga Sauli, ni ibiki bishika ubugira gatatu nk’uko iyo shusho ivyerekana?
 • Mikali afasha gute Dawidi kunyaga amagara, kandi Dawidi aca abwirizwa kumara imyaka indwi agira iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma 1 Samweli 18:1-30.

  Urukundo rudahemuka Yonatani yakunda Dawidi rwagereranya gute urukundo ruri hagati y’ “izindi ntama” n’ “ubusho buto” (1 Sam. 18:1; Yoh. 10:16; Luka 12:32; Zek. 8:23)?

  Turavye ivy’uko Yonatani ari we mu bisanzwe yari kuba samuragwa wa Sauli, muri 1 Samweli 18:4 herekana gute ko Yonatani yayobokera bimwe bidasanzwe uwatowe ngo azobe umwami?

  Akarorero ka Sauli kerekana gute yuko ishari rishobora gushikana ku caha gikomeye, kandi ni imburizi iyihe ivyo bituronsa (1 Sam. 18:7-9, 25; Yak. 3:14-16)?

 • Soma 1 Samweli 19:1-17.

  Yonatani yashize gute ubuzima bwiwe mu kaga igihe yahangara Sauli (1 Sam. 19:1, 4-6; Imig. 16:14)?