Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 57: Imana Itora Dawidi

Inkuru ya 57: Imana Itora Dawidi
Dawidi arokoye umwagazi w’intama

URABONA ivyo bibaye? Uwo muhungu yatse iyo dubu akagazi k’intama. Iyo dubu yaje itwara uwo mwagazi ija kuwurya. Uwo muhungu ayoma mu nyuma, awukura mu kanwa kayo. Nya dubu imugurukirako, aca arayisūmira, arayikubita arayica! Ikindi gihe yatse intare intama. Uyo ntiwumva ko arinda? Urazi uwo ari we?

Ni umusore Dawidi yaba mu gisagara c’i Betelehemu. Sekuru yari Obedi, umuhungu wa Rusi na Bowazi. Uracabibuka? Se wa Dawidi yītwa Yese (Isayi). Dawidi yaragira intama za se. Kuva Yehova atoye Sauli ngo abe umwami, hāheze imyaka 10 Dawidi aca aravuka.

Igihe kiragera aho Yehova abwira Samweli ati: ‘Fata ya mavuta uje i Betelehemu kwa Yese, umwe mu bahungu biwe namutoye ngo abe umwami.’ Samweli abonye Eliyabu umwana wa Yese mukuru, aca arivuganya ngo ‘uyu ni we yatowe n’Imana koko.’ Yehova amubwira ati: ‘Ntumurābe uburebure n’ubwiza, uwo ntawe natoye.’

Yese aca ahamagara umuhungu wiwe Abinadabu. Samweli ati: ‘N’uyo nyene si we Yehova yatoye.’ Yese amuzanira abahungu biwe indwi, ariko muri bo nta n’umwe Yehova yatoye. Samweli ati: ‘Abahungu bawe ni aba gusa?’

Yese ati: ‘Hariho umuhererezi wabo, ariko si ho ari yagiye kuragira intama.’ Dawidi yinjiye mu nzu, Samweli abona ko ari umuhungu w’indanga. Yehova avuga ati: ‘Ni uyo rero musukeko amavuta.’ Samweli arayamusukako. Igihe c’uko Dawidi agirwa umwami cashitse munyuma.

1 Samweli 17:34, 35; 16:1-13.Ibibazo

 • Uwo muhungu ari kuri iyo shusho yitwa nde, kandi tuzi gute yuko arinda?
 • Dawidi aba hehe, kandi se na sekuru bitwa ngw’iki?
 • Ni kubera iki Yehova abwira Samweli ngo aje kwa Yese i Betelehemu?
 • Bigenda gute igihe Yese azaniye Samweli indwi mu bahungu biwe?
 • Igihe Dawidi yinjijwe mu nzu, Yehova abwira iki Samweli?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma 1 Samweli 17:34, 35.

  Ivyo bintu vyabaye bishimika gute ku vy’uko Dawidi yari umurindutsi be n’uko yiheka kuri Yehova (1 Sam. 17:37)?

 • Soma 1 Samweli 16:1-14.

  Amajambo Yehova yavuze muri 1 Samweli 16:7 adufasha gute kutagira nkunzi no kwirinda kwinuba abandi kubera ukuntu baboneka (Ivyak. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)?

  Ivyashikiye Sauli vyerekana gute yuko igihe Yehova akuye impwemu yiwe yera ku muntu, aho ivuye hashobora gusubira impwemu mbi, canke agatima gasunikira umuntu ku gukora ibibi (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)?