Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 53: Indagano ya Yefuta

Inkuru ya 53: Indagano ya Yefuta
Umukobwa wa Yefuta

URAMAZE gutanga indagano hanyuma ugasanga biragumye kuyishitsa? Uyu ubona kuri iki gishushanyo yarabigize, ni co gituma yijiriwe cane. Uyo yari umucamanza adatinya w’Abisirayeli yitwa Yefuta.

Yefuta yabayeho igihe Abisirayeli bari bāhevye Yehova batangura gukora ibintu bibi, na we aca arareka Abamoni barabagirira nabi. Baramuborogera bati: ‘Twagucumuyeko, turakwinginze dutabare!’

Yefuta n’abantu biwe

Abantu barababazwa n’ibibi bākora, barihana basubira gusenga Yehova, na we yongera kubatabara.

Yefuta atorwa n’abantu ngo arwanye Abamoni babi. Yefuta yashaka cane ko Yehova amufasha mu ndwano. Aca amuraganira ati: ‘Ni wampa nkatsinda Abamoni, uwa mbere aza kunsanganira avuye mu nzu yanje ntahutse nca ndamuguha.’

Yehova yumva iyo ndagano ya Yefuta, aramufasha aratsinda. Ashitse i muhira, urazi uwasohotse ubwa mbere kumusanganira uwo ari we? Yari umukobwa wiwe, umwana w’ikinege. Yefuta avuza induru ati: ‘Yooo, mwananje! Urambabaje. Namaze kuraganira Yehova, nanje sinshobora guhindura.’

Nya mukobwa avyumvise, na we nyene abanza kubabara, kubera ko yategerezwa guheba se n’abagenzi, akaja i Shilo ahāri ihema ya Yehova, kumukorera gushika gupfa. Aca abwira se ati: ‘Ni waba watanze indagano kwa Yehova n’uyishitse.’

Uyo mukobwa wa Yefuta aca aja i Shilo, akorera Yehova mw ihema yiwe gushika gupfa. Abagore bo mu Bisirayeli bama baja kumurāba rimwe mu mwaka, bakamarana imisi ine banezerewe. Abantu bāramukunda kubera ko yakorera Yehova neza.

Abacamanza 10:6-18; 11:1-40.Ibibazo

 • Yefuta ni nde, kandi yabayeho ryari?
 • Yefuta araganira iki Yehova?
 • Ni igiki gituma Yefuta ababara cane igihe atahutse avuye gutsinda Abamoni?
 • Umukobwa wa Yefuta avuga iki amenye indagano se wiwe yagize?
 • Ni kubera iki abantu bakunda umukobwa wa Yefuta?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Abacamanza 10:6-18.

  Ni imburizi iyihe dukwiye kwumvira yo mu nkuru y’ukuntu Abisirayeli bahemukiye Yehova (Abac. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Ivyah. 2:10)?

 • Soma Abacamanza 11:1-11, 29-40.

  Tuzi dute yuko ukuba Yefuta yaratanze umukobwa wiwe kw’ “ikimazi c’ukwoswa” bitasobanura ko yamushikanye ngo yoswe mu muriro (Abac. 11:31; Lew. 16:24; Gus. 18:10, 12)?

  Ni mu buryo nyabaki Yefuta yatanze umukobwa wiwe kw’ikimazi?

  Dushobora kwigira iki ku gatima Yefuta yagaragaje ku bijanye n’ivyo yaraganiye Yehova (Abac. 11:35, 39; Umus. 5:4, 5; Mat. 16:24)?

  Ni gute umukobwa wa Yefuta ari akarorero keza ku bakirisu bakiri bato mu bijanye no gukurikirana umurimo w’igihe cose (Abac. 11:36; Mat. 6:33; Flp. 3:8)?