Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 52: Gideyoni n’Abantu Biwe 300

Inkuru ya 52: Gideyoni n’Abantu Biwe 300

IBIRIKO biragirwa ngaha urabibona? Izo ni ingabo zose z’Abisirayeli. Abo bunamye, bariko banywa amazi. Umucamanza Gideyoni ni uyo abegereye, ariko arāba ingene bayanywa.

Raba neza ukuntu bayanywa mu buryo butandukanye. Bamwe barumitseyo umunwa. Umwe gusa ni we ariko ayanywesha urushi, kugira ngo abone ivyoba hambavu yiwe. Ivyo ni vyo vyiza, kubera ko Yehova yabwiye Gideyoni ngo atore abanywa amazi bagavye bonyene, abasigaye abarungike i muhira. Reka turabe igituma.

Abisirayeli bari basubiye kugwa mu kaga, kubera ko bari bāgābiye Yehova. Abamidiyani bari babarushije inguvu, batangura kubagirira nabi. Batakambira Yehova, na we arabumviriza.

Yehova abwira Gideyoni ngo akoranye ingabo, akoranya abantu 32 000. Abārwana n’Abisirayeli na bo bari 135 000. Yehova abwira Gideyoni ati: ‘Abasoda ufise ni benshi cane.’ Ivyo yabivugiye iki none?

Kwari ukugira ngo ni batsinda, ntibiyumvīre ko batsinze ku bwabo. Bari kwiyumvīra ko batari bakeneye imfashanyo ya Yehova. Aca abwira Gideyoni ati: ‘Bwira abanyabwoba bose batahe.’ Gideyoni abivuze, abantu 22 000 barataha, asigarana abantu 10 000 gusa, bo kurwana n’abasoda 135 000.

Gideyoni ariko asuzuma abantu biwe

Umve nawe! Yehova avuga ati: ‘Uracari n’abantu benshi.’ Aca abwira Gideyoni ngo abajane ku ruzi, abaza kunywa amazi barumitseyo umunwa bose, abarungike i muhira. Yehova amuraganira ati: ‘Ku bwanje uratsinda uri kumwe n’abantu 300 banywa amazi bagavye!’

Igihe c’indwano kiragera, abantu ba Gideyoni 300 abagaburamwo imirwi itatu. Umwe umwe wese amuha inzamba n’agakarabo karimwo urumuri. Igicugu cegereje, ikambi y’abasoda b’abansi barayizunguruka. Bose hamwe bavuza inzamba, bamena twa dukarabo kandi bavuza induru bati: ‘Inkota ya Yehova n’iya Gideyoni!’ Ba basoda b’abansi bazanzamutse, bagira ubwoba bwinshi batangura guhunga. Abisirayeli baba baratsinze.

Abacamanza ikigabane ca 6-8.Ibibazo

 • Abisirayeli baguye mu kaga gute kandi kubera iki?
 • Kubera iki Yehova abwira Gideyoni yuko afise abasoda benshi?
 • Hasigara abantu bangahe Gideyoni amaze kubwira abanyabwoba ngo batahe?
 • Wisunze iyo shusho, sigura ingene Yehova agabanya igitigiri c’abasoda ba Gideyoni hagasigara 300 gusa.
 • Gideyoni aringaniza gute abantu biwe 300, kandi Abisirayeli batsinda urugamba gute?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Abacamanza 6:36-40.

  Gideyoni yabigenjeje gute ngo amenye neza ukugomba kwa Yehova ukwo ari kwo?

  Twebwe muri iki gihe tumenya ukugomba kwa Yehova ukwo ari kwo gute (Imig. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)?

 • Soma Abacamanza 7:1-25.

  Ni icigwa ikihe twokura kuri ba bantu 300 bagumye barikanuye ntibamere nka ba bandi berekana ko batitwararika ibintu (Abac. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Ef. 5:15-17)?

  Nka kumwe nyene bamwe 300 bigira kuri Gideyoni mu kumurabirako, ni mu buryo ki twigira ku kurabira kuri Gideyoni Mukuru ari we Yezu Kirisitu (Abac. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pet. 2:21)?

  Mu Bacamanza 7:21 hadufasha gute guhimbarwa no gukorera ahantu aho ari ho hose dushinzwe gukorera mw’ishirahamwe rya Yehova (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Yak. 4:10)?

 • Soma Abacamanza 8:1-3.

  Ku vyerekeye ugutorera umuti ukutumvikana hagati yacu n’umuvukanyi canke umuvukanyikazi kanaka, twokwigira iki ku kuntu Gideyoni yatoreye umuti imitongano yavyutse hagati yiwe n’Abefurayimu (Imig. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luka 9:48)?