Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

Inkuru ya 42: Indogoba Ivuga

Inkuru ya 42: Indogoba Ivuga

URAMAZE kwumva indogoba ivuga? Hari aho wokwishura uti ‘oyaye, ibikōko ntibishobora kuvuga.’ Bibiliya irigana ko ivyo vyabaye. Reka turabe uko vyagenze.

Umumarayika

Abisirayeli bari begereje gushika i Kanani. Balaki umwami w’i Mowabu aratinya, aca atumako umupfumu yitwa Balamu kugira ngo abavume. Balaki amwemerera amahera menshi. Balamu yurira indogoba yiwe aja kwa Balaki.

Yehova ntiyashaka ko Balamu avuma abantu biwe, aca atuma umumarayika ari n’inkota ndende kumutangira. Balamu ntiyashobora kumubona, ariko indogoba yiwe yo yaramubona ikaguma imuhunga. Irateba iraryama hasi, Balamu arashavura ayikubita inkoni.

Yehova atuma Balamu yumva iriko iramubaza iti: ‘Nakugiriye iki kugira ngo unkubite?’

Balamu ari ku ndogoba

Na we ati: ‘Wampinduye ikizēze, iyo ngira inkota nari kukwica!’

Na yo iti: Hari aho nari bwakugirire ibintu nk’ibi?’

Na we ati: ‘Oyaye.’

Yehova aca yereka Balamu nya mumarayika ahagaze mu nzira n’inkota ndende mu minwe. Abaza Balamu ati: ‘Ni kuki wakubise indogoba yawe? Naje kugutangīra ngo ntuje kuvuma Abisirayeli. Iyo itaja irampunga mba nakwishe ariko yo nkayireka.’

Balamu avuga ati: ‘Nacumuye, sinamenye ko uhagaze mu nzira.’ Nya mumarayika aramureka araja kwa Balaki. Aragerageza kubavuma gatatu kose, ariko Yehova akaza aramubwira kubahezagira.

Guharūra 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Ibibazo

 • Balaki ni nde, kandi ni kubera iki atumako Balamu?
 • Ni kubera iki indogoba ya Balamu iryamye hasi mw’ibarabara?
 • Balamu yumva indogoba iriko ivuga iki?
 • Ni ibiki umumarayika abwira Balamu?
 • Bigenda gute igihe Balamu agerageje kuvuma Abisirayeli?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Guharūra 21:21-35.

  Ni kubera iki Abisirayeli batsinda Umwami Sihoni w’Abamori hamwe n’Umwami Ogi w’i Bashani (Guh. 21:21, 23, 33, 34)?

 • Soma Guharūra 22:1-40.

  Imvo yatumye Balamu agerageza kuvuma Abisirayeli yari iyihe, kandi ni ivyigwa ibihe twohakura (Guh. 22:16, 17; Imig. 6:16, 18; 2 Pet. 2:15; Yuda 11)?

 • Soma Guharūra 23:1-30.

  Naho Balamu yavuga nk’aho yoba ari umusavyi wa Yehova, ibikorwa vyiwe vyerekanye gute ko atari we (Guh. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)?

 • Soma Guharūra 24:1-25.

  Iyo nkuru yo muri Bibiliya ikomeza gute ukwizera dufise mw’iranguka ry’umugambi wa Yehova (Guh. 24:10; Yes. 54:17)?