Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

Inkuru ya 41: Inzoka y’Umuringa

Inkuru ya 41: Inzoka y’Umuringa
Musa na ya nzoka y’umuringa

ICO cizingiriye ku giti ubona ari inzoka nyakuri? Oyaye. Ni inzoka y’umuringa. Yehova yabwiye Musa ngo ayimanike ku giti, kugira ngo abantu bayiravye ntibapfe. Izo zindi ziri hasi ni inzoka nyakuri. Zirarya abantu bakarwara. Urazi igituma?

Ni uko Abisirayeli bagābiye Imana na Musa, bati: ‘Ni kuki wadukuye mu Misiri ukatuzana ngaha mu bugaragwa ngo tuhagwe? Nta vyokurya, nta n’amazi ahari, kandi twarambiwe no kurya iyi mana.’

Iyo mana yari iryoshe, kandi Yehova yari yakoze igitangaro mu kuyibaha. Yari yakoze ikindi gitangaro abaha amazi, ariko ntibigeze bamushimira ko yababungabunze. Aca rero atuma inzoka z’ubumara ngo abahane. Zarabakomoye, benshi muri bo barapfa.

Abisirayeli bakomorwa n’inzoka

Munyuma baja kwa Musa bamubwira bati: ‘Twacumuye, kubera ko twavuze nabi Imana na wewe, dusabire rero kwa Yehova adukureko izi nzoka.’

Musa arabasabira, Yehova amubwira ngo acure iyo nzoka y’umuringa. Amubwira kuyimanika ku giti, kugira ngo uwukomowe wese ashobore kuyirāba. Musa agira nk’uko Imana yamubariye. Uwakomorwa wese yaja kuyirāba agaca akira.

Ivyo biri n’ico bitwigisha. Twese tumeze nk’abo bisirayeli bākomowe n’izo nzoka. Twese turi mu nzira y’urupfu. Abantu barasaza, bararwara hanyuma bagapfa. Ivyo bitērwa n’uko umugabo n’umugore ba mbere bāgābiye Yehova, kandi akaba ari bo bātuvyaye twese. Ariko Yehova yararondeye uburyo bw’uko twobaho imyaka yose.

Yatumye Umwana wiwe Yezu Kirisitu kw isi. Yezu yamanitswe ku giti, kubera ko hari ababona ko ari mubi. Yehova yamutanze ngo adukize. Tumuravye tukamukurikira, dushobora kuronka ubuzima budahera. Tuzovyiga neza munyuma.

Guharūra 21:4-9; Yohani 3:14, 15.Ibibazo

 • Kuri iyo shusho, ico kizingiriye ku giti ni igiki, kandi ni kubera iki Yehova yabariye Musa ngo agishire harya?
 • Abantu berekana gute ko badashimira Imana ku vyiza vyose yabagiriye?
 • Abantu basaba Musa ngo agire iki inyuma y’aho Yehova arungikiye inzoka z’ubumara ngo abahane?
 • Ni kubera iki Yehova abwira Musa ngo acure inzoka y’umuringa?
 • Ni icigwa ikihe dushobora kwigira kuri iyo nkuru?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Guharūra 21:4-9.

  Ni imburi iyihe dukura ku kuntu Abisirayeli bidodombeye imfungurwa Yehova yari yarabahaye (Guh. 21:5, 6; Rom. 2:4)?

  Haciye ibinjana, Abisirayeli bakoresheje gute ya nzoka y’umuringa, kandi Umwami Hezekiya yaciye akora iki (Guh. 21:9; 2 Abm. 18:1-4)?

 • Soma Yohana 3:14, 15.

  Ni mu buryo ki ivy’ukumanika iyo nzoka y’umuringa ku giti bigereranya neza ukumanikwa kwa Yezu Kirisitu (Gal. 3:13; 1 Pet. 2:24)?