Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 39: Amashurwe Anaga ku Nkoni

Inkuru ya 39: Amashurwe Anaga ku Nkoni

RABA ayo mashurwe n’ivyo vyamwa bihiye vyamye kuri iyo nkoni ya Aroni. Vyamye mw ijoro rimwe! Reka turabe icatumye binaga.

Musa aha Aroni inkoni yanaze amashurwe

Abisirayeli bari bamaze imisi bayerēra mu bugaragwa. Hari bamwe batēmera ko Musa ari we ndongozi, canke ko Aroni ari umuherezi mukuru. Kōra, Datani, Abiramu n’abandi bakuru 250, uko ni ko biyumvīra. Bose baja kwa Musa bamubwira bati: ‘Ni kuki wewe wishira hejuru yacu?’

Musa ababwira ati: ‘Ejo muze muzindukane ivyotezo biriko ububani kw ihema ya Yehova, tuze turabe uwo Yehova azotora uwo ari we.’

Bukeye, Kōra n’abantu biwe 250 barashika kw ihema ya Yehova, n’abantu benshi nyene baraza kubafasha kuvuga. Yehova arashavura cane. Musa avuga ati: ‘Ni muve hambavu y’amahema y’aba bantu babi, ntimukore ku kintu cabo na kimwe.’ Abantu baca bava imbere y’amahema ya Kōora, Datani na Abiramu. Musa avuga ati: ‘Iki ni co mumenyerako uwo Yehova yatoye uwo ari we. Isi iza kwasama, imire aba bantu babi.’

Agiheza kuvuga, isi irasama. Ihema ya Kōora n’ivyiwe vyose hamwe na Abiramu n’abāri kumwe na bo bīranyika, ica irirumya. Abantu bumvise induru z’abariko baranyika, bati: ‘Hunga! Hunga! Isi ntitumire natwe!’

Kōra n’abantu biwe 250 bāri bakiri imbere y’ihema ya Yehova. Yehova atuma umuriro, urabaturira bose. Yehova abarira Eleyazari umuhungu wa Aroni, ngo n’atore ivyotezo vy’abapfuye, abikoremwo igipfukisho c’uruhimbi, kibere Abisirayeli icibutso ko ata wundi muntu kiretse Aroni n’abahungu biwe ashobora kuba umuherezi wa Yehova.

Kugira ngo Yehova agaragaze ko Aroni n’abahungu biwe ari bo baherezi gusa, abwira Musa ati: ‘Barira umukuru umwe umwe mu miryango yose y’Abisirayeli azane inkoni. Mu muryango wa Lewi, Aroni abe ari we azana inkoni; uheze uzijane mw ihema ya Yehova, imbere y’isandugu y’isezerano. Inkoni y’uwo natoye ngo abe umuherezi iza kunaga amashurwe.’

Bukeye Musa aja kuraba, eee! Iya Aroni iriko amashurwe n’ivyamwa bihiye! Urumvise igituma inkoni ya Aroni yanaze amashurwe?

Guharūra 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Ibibazo

 • Ni bande bagarariza ubukuru bwa Musa na Aroni, kandi ni ibiki babwira Musa?
 • Musa abwira Kora n’abantu 250 bamushigikiye ngo bagire iki?
 • Musa abwira iki abantu, kandi ni ibiki biba agiheza kuvuga?
 • Kora hamwe na ba bantu 250 bamushigikiye bashikirwa n’iki?
 • Ivyotezo vy’abapfuye Eleyazari umuhungu wa Aroni yabikozemwo iki, kandi kubera iki?
 • Ni kubera iki Yehova atuma inkoni ya Aroni inagako amashurwe? (Raba ishusho.)

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Guharūra 16:1-49.

  Kora hamwe n’abamushigikiye bakoze iki, kandi ni kubera iki cari igikorwa cerekana ko bagararije Yehova (Guh. 16:9, 10, 18; Lew. 10:1, 2; Imig. 11:2)?

  Ni ukubona ibintu kutari kwo ukuhe Kora hamwe na ba ‘bakuru b’ishengero’ 250 batsimbataje (Guh. 16:1-3; Imig. 15:33; Yes. 49:7)?

 • Soma Guharūra 17:1-11 na 26:10.

  Kubona inkoni ya Aroni yaranaze vyerekanye iki, kandi ni kubera iki Yehova yategetse ko ibikwa mw’isandugu y’isezerano (Guh. 17:5, 8, 10)?

  Ni icigwa ikihe gihambaye dushobora kwigira ku kimenyetso cabonetse ku nkoni ya Aroni (Guh. 17:10; Ivyak. 20:28; Flp. 2:14; Heb. 13:17)?