Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 37: Ihema yo Gusengeramwo

Inkuru ya 37: Ihema yo Gusengeramwo

URAZI iyi nzu ico ikora? Ni ihema nziza yo gusengeramwo Yehova. Bāyita kandi itaberenakulo. Bāhejeje kuyubaka inyuma y’umwaka umwe bavuye mu Misiri. Urazi uwababwiye kuyubaka uwo ari we?

Itaberenakulo

Ni Yehova. Igihe Musa yari ku musozi Sinayi, ni ho yamubwira ingene izokwubakwa. Yamubwiye ngo yubake. Yamubwiye ngo yubake iyishobora gusamburwa bitagoranye. Aho ni ho boshoboye kwimukana ibice vyayo, bagasubira kandi kubifatanya. Ni co gituma Abisirayeli bayijana aho baroye hose mu bugaragwa.

Uravye muri karya kumba gahereza, urahabona isandugu. Iyo ni isandugu y’isezerano. Ku mpande zayo zibiri, hāri abamarayika ari bo bakerubi, umwe umwe ku ruhande rumwe. Imana yasubiye kandi kwandika Amabwirizwa 10 ku bisate 2 vy’amabuye, kubera ko Musa yamenye ivya mbere. Ayo mabuye yabikwa mw isandugu y’isezerano, hamwe n’agakarabo karimwo mana. Uribuka mana ico ari co?

Aroni mwenewabo na Musa ni we Yehova yatoye ngo abe umuherezi mukuru. Yarigisha abantu gusenga Yehova. Abahungu biwe na bo nyene bari abaherezi.

Ubu na ho raba ico cumba kinini. Kiruta kabiri ako gatoyi. Urabona irya sandugu iriko ifumba umwotsi? Ni uruhimbi, aho abaherezi bāturirira utuntu tumota neza bita ububani. Hāriho n’ikigumya amatara indwi. Ica gatatu kihari ni imeza bāshirako imikate 12.

Hanze ku kibuga na ho, hāri ibesani nini yuzuye amazi abaherezi bāhora biyoga. Hāriho n’uruhimbi runini, bāturirirako ibitungwa vyo guhereza Yehova. Iyo hema yari hagati, amahema y’Abisirayeli yari ayikikije.

Kuvayo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Abaheburayo 9:1-5.Ibibazo

 • Iyo nzu iri kuri iyo shusho yitwa ngw’iki, kandi bayikoreramwo iki?
 • Ni kubera iki Yehova yabwiye Musa ngo yubake iyo hema ku buryo ishobora gusamburwa bitagoranye?
 • Irya sandugu iri muri karya kumba gahereza yitwa ngw’iki, kandi irimwo iki?
 • Yehova atora nde ngo abe umuherezi mukuru, kandi umuherezi mukuru akora iki?
 • Vuga amazina ya birya bintu bitatu ubona mu cumba kinini c’iryo hema.
 • Ni ibintu bibiri ibihe biri ku kibuga c’itaberenakulo, kandi bikora iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Kuvayo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; na 28:1.

  Ba bakerubi bari kw’ “isandugu y’Ibishinga intahe” bagereranya iki (Kuv. 25:20, 22; Guh. 7:89; 2 Abm. 19:15)?

 • Soma Kuvayo 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; n’Abaheburayo 9:1-5.

  Ni kubera iki Yehova yashimitse ku vy’uko abaherezi bakorera kw’itaberenakulo baguma basukuye ku mubiri, kandi ivyo bikwiye gukora iki kuri twebwe muri iki gihe (Kuv. 30:18-21; 40:30, 31; Heb. 10:22)?

  Intumwa Paulo yerekanye gute yuko itaberenakulo hamwe n’isezerano ry’Ivyagezwe bitari bigikora igihe yandikira ikete abakirisu b’Abaheburayo (Heb. 9:1, 9; 10:1)?