Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

Inkuru ya 34: Ivyokurya vy’Ubundi Bwoko

Inkuru ya 34: Ivyokurya vy’Ubundi Bwoko

URAZI ivyo abo bantu bariko baratora hasi? Bimeze nk’urubura. Birera, birabāse kandi biramanyagurika. Si urubura ni ivyokurya.

Abisirayeli bariko batora manu

Ukwezi kwari hafi guhera kuva Abisirayeli bavuye i Misiri. Bāri mu bugaragwa, na ho ibihamera ni bike cane. Baca baridodomba bati: ‘Iyo Yehova apfuma atwicira mu Misiri, ho twararonka ivyokurya twashaka vyose.’

Yehova aca avuga ati: ‘Ngiye gutuma ivyokurya bikoroka biva mu kirere.’ Uko ni ko yagize. Bukeye, aho baboneye nya bintu vyera vyakorotse, barabazanya bati: ‘Ivyo ni ibiki?’

Musa arabishura ati: ‘Ivyo ni ivyokurya Yehova yabahaye.’ Baca bavyita MANA. Vyasosa nk’ubuki.

Musa ati: ‘Umwe umwe wese n’atore ivyo ashobora kurya agaheza.’ Uko ni ko bagira imisi yose mu gitondo. Izuba rikomeye, mana yasigaye hasi yose yaca iyonga.

Musa ababwira kandi ati: ‘ Ntihagire uwuyiraza.’ Ariko bamwe ntibagamburutse. Urazi ivyabaye? Bukeye, mana bari baraje yari yuzuye inyo, yatanguye kunuka!

Umusi umwe gusa ni wo Yehova yabarekuriye gutora iyiruta iyo bahora batora kabiri. Wari umusi ugira 6. Yehova yababwiye kandi ko bayiraza, kubera ko ku musi w’indwi atayo yakorora. Bārayiraza, bukeye nta nyo bayisangamwo, kandi ntiyanuka! Ico ni ikindi gitangaro!

Imyaka yose Abisirayeli bamaze mu bugaragwa, Yehova yabagaburira mana.

Kuvayo 16:1-36; Guharūra 11:7-9; Yosuwa 5:10-12.Ibibazo

 • Kuri iyo shusho, ni ibintu nyabaki abantu bariko baratoragura hasi, kandi vyitwa ngw’iki?
 • Ni irihe tegeko Musa aha abantu ku bijanye n’ugutora iyo manu?
 • Yehova ategeka abantu kugira iki ku musi ugira gatandatu, kandi kubera iki?
 • Ni igitangaro nyabaki Yehova akora iyo baraje manu buca ari ku musi w’indwi?
 • Yehova yamaze igihe kingana iki agaburira abantu manu?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Kuvayo 16:1-36 no Guharūra 11:7-9.

  Muri Kuvayo 16:8 herekana iki ku vy’uko dukeneye kwubaha abagenwa mu buryo bwa gitewokarasi mw’ishengero rya gikirisu (Heb. 13:17)?

  Igihe Abisirayeli bari mu bugaragwa, ni gute bibukijwe ku musi ku musi yuko Yehova ari we bazeyeko uburaro n’uburamuko (Kuv. 16:14-16, 35; Gus. 8:2, 3)?

  Yezu yavuze yuko manu yagereranya iki, kandi twungukira gute kuri uwo “mutsima uvuye mw ijuru” (Yoh. 6:31-35, 40)?

 • Soma Yosuwa 5:10-12.

  Abisirayeli bamaze imyaka ingahe barya manu? Ivyo vyabagerageje gute, kandi iyo nkuru twoyigirako iki (Kuv. 16:35; Guh. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)?