Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya

Inkuru ya 30: Igisaka Kirurumba

Inkuru ya 30: Igisaka Kirurumba

MUSA yari yāshikiriye umusozi Horebu arondera ubwatsi bw’intama ziwe. Aza abona igisaka kiriko kirurumba ariko kidasha ngo gihere!

Musa ari kuri ca gisaka kirurumba

Arivuganya ati: ‘Igitangaza! Reka negēre ndabe neza.’ Yegereye yumva ijwi muri ico gisaka nyene riti: ‘Ntiwegēre kura inkweto zawe, kuko aha uhagaze ari heranda.’ Imana ni yo yavugisha umumarayika wayo. Musa aca yipfuka mu maso.

Imana iti: ‘Nābonye amarushwa y’abantu banje mu Misiri, ni co gituma nje kubarokora. Ni wewe rero nza gutuma ngo ubakureyo.’ Yehova yashaka kujana abantu biwe mu gihugu ciza c’i Kanani.

Musa yishura ati: ‘Jewe ataco maze, ivyo nobishobora nte? Nk’igihe nojayo na ho, Abisirayeli bakambaza ngo “ni nde yagutumye” nobishura iki?’

‘Urababwira uti: “YEHOVA Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo ni yo yantumye iwanyu.” ’ Irabandanya iti: ‘Iryo ni ryo zina ryanje imyaka yose.’

Musa nawe ati: ‘Ndababwiye ko wantumye ntibavyemere na ho?’

Iti ‘ico ufise mu minwe ni igiki?’

Ati ‘ni inkoni.’

Iti ‘yite hasi.’ Ayitereye hasi, ihinduka inzoka. Yehova amwereka ikindi gitangaro ati: ‘Shira ukuboko mw ikanzu yawe.’ Aragushirayo, agukuyeyo asanga kurēra nk’urubura! Kwasa n’ukurwaye indwara mbi bita imibembe. Amuha kandi ububasha bwo gukora igitangaro ca gatatu. Ahejeje amubwira ati: ‘Ni wakora ivyo bitangaro, Abisirayeli bazokwemera ko ari je nagutumye.’

Ivyo biheze, Musa aja kubwira Yetero ati: ‘Ndekura nje mu Misiri, ndabe uko ab’iwacu bamerewe.’ Yetero aramusezera, na we afata urugendo asubira mu Misiri.

Kuvayo 3:1-22; 4:1-20.Ibibazo

 • Uwo musozi uri kuri iyo shusho witwa ngw’iki?
 • Vuga ikintu kidasanzwe Musa yabonye igiye yaja ku musozi ari kumwe n’intama ziwe.
 • Ijwi ryavugiye muri ico gisaka caka umuriro ryavuze iki, kandi ryari irya nde?
 • Musa yishuye iki igihe Imana yamubwira ko ari we yokuye abasavyi bayo mu Misiri?
 • Imana yabwiye Musa ko yobwiye iki abasavyi bayo baramutse bamubajije uwamutumye?
 • Musa yokwerekanye gute ko Imana ari yo yamutumye?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Kuvayo 3:1-22.

  Ni gute ivyashikiye Musa bituma twizigira ko Yehova azodufata mu mugongo naho twoba twumva ko tudashoboye kurangura igikorwa ca gitewokarasi twashinzwe (Kuv. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)?

 • Soma Kuvayo 4:1-20.

  Agatima Musa yari afise kahindutse gute mu myaka 40 yamaze i Midiyani, kandi abantu barondera gushikira uduteka mw’ishengero ni icigwa ikihe bohigira (Kuv. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)?

  Naho vyoshika Yehova akadutoza indero abicishije kw’ishirahamwe ryiwe, akarorero ka Musa gashobora gutuma twizigira iki (Kuv. 4:12-14; Zab. 103:14; Heb. 12:4-11)?