Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 29: Igituma Musa Yahunze

Inkuru ya 29: Igituma Musa Yahunze

RABA Musa ariko arahunga ava mu Misiri. Urabona barya bagabo bariko baramuhīga? Urazi igituma bashaka kumwica? Reka turabe ko twobimenya.

Musa ariko arahunga ava mu Misiri

Musa yakuriye mu ngoro kwa Farawo umwami wo mu Misiri, aba mukuru kandi aba incabwenge. Musa yari azi ko atari umunyamisiri, ariko ko yavyawe n’Abisirayeli bari mu buja.

Umusi umwe amaze imyaka 40, aza kurāba uko ab’iwabo bamerewe. Bāri bamerewe nabi cane. Abona umunyamisiri umwe ariko akubita umwisirayeli. Areraguza abona ntawumubona, aca akubita uwo munyamisiri aramwica, ikiziga akizika mu musenyi.

Bukeye Musa asubira kurāba ab’iwabo. Yabona ko yoshobora kubakūra mu buja. Asanga Abisirayeli babiri bariko barwana. Abwira uwasindiye uwundi ati: ‘Ni nde yakubwiye gukubita mwenewanyu?’

Na we ati: ‘Ni nde yagutoye ngo ube umutware wacu? Ushaka kunyica nk’uko wishe wa munyamisiri?’

Musa aratinya, aca aramenya ko ivyo yagiriye umunyamisiri vyamaze kumenyekana. Na Farawo nyene aravyumva, aca atuma abantu ngo bamwice. Ni co gituma yahunze ava mu Misiri.

Avuyeyo aja kure cane ahitwa Midiyani, ahasanga umuryango wa Yetero, yabīra umukobwa wiwe yitwa Zipora. Musa aba umwungere aragira intama za Yetero. I Midiyani yamazeyo imyaka 40. Ashikanye imyaka 80, umusi umwe abona igitangaza aragiye intama za Yetero, gituma ubuzima bwiwe bwose buhinduka. Zingurura urupapuro, turabe ico gitangaza ico ari co.

Kuvayo 2:11-25; Ivyakozwe n’intumwa 7:22-29.Ibibazo

 • Musa yakuriye hehe, ariko yari azi iki ku vyerekeye abavyeyi biwe?
 • Musa yakoze iki igihe yari afise imyaka 40?
 • Musa yabwiye iki umugabo w’Umwisirayeli yariko ararwana, nya mugabo na we amwishura iki?
 • Ni kubera iki Musa yahunze akava mu Misiri?
 • Musa yahungiye hehe, kandi yasanzeyo nde?
 • Musa yamaze imyaka 40 akora iki inyuma y’aho ahungiye akava mu Misiri?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Kuvayo 2:11-25.

  Naho Musa yamaze imyaka yigishwa ubwenge bw’Abanyamisiri, yerekanye gute ko adahemukira Yehova n’abasavyi biwe (Kuv. 2:11, 12; Heb. 11:24)?

 • Soma Ivyakozwe n’intumwa 7:22-29.

  Ni icigwa ikihe dukura kuri kurya kuntu Musa yagerageje gukura Isirayeli mu buja bwo mu Misiri akoresheje ububasha bwiwe (Ivyak. 7:23-25; 1 Pet. 5:6, 10)?