Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 25: Bose Bimukira mu Misiri

Inkuru ya 25: Bose Bimukira mu Misiri

YOZEFU ntagishobora kwiyumanganya. Abwira abasuku biwe bose ngo basohoke. Asigarana na benese, atangura kurira. Iyumvīre ukuntu benese bātangaye bamubonye ariko ararira, kandi batazi ikimuriza. Arateba aravuga ati: ‘Ni jewe Yozefu. Data aracariho?’

Benewabo barumirwa barabura ico bavuga, baca baratinya. Yozefu ati: ‘Ni mwegere ino.’ Bamwegereye ababwira ati: ‘Ni jewe Yozefu umwe mwagurisha aja i Misiri.’

Avugana ikigongwe cinshi ati: ‘Ntimubabazwe n’uko mwangurishije. Imana ni yo yanzanye ino kugira ngo ndokore abantu. Farawo yangize umukuru w’iki gihugu cose. Nyaragasa rero kwa data mubimumenyeshe, kandi mumubwire aze ino.’

Yozefu abagwa mu nda arabagumbira, kandi arabasoma bose. Farawo yumvise ko benewabo na Yozefu baje, amubwira ati: ‘Bahe imikogote baje kuzana se n’imiryango yabo yose, bace bagaruka ino. Nzobaha ahantu heza cane ho kuba mu Misiri.’

Babigira gutyo nyene. Raba Yozefu ahoberanye na se, amaze gushika mu Misiri hamwe n’abiwe bose.

Umuryango wa Yakobo wari wabaye munini cane. Dushizemwo Yakobo, abana biwe n’abuzukuru, abimukiye mu Misiri, bose hamwe bari 70. Hārimwo n’abagore, ngira ngo n’abasuku batari bake. Bābīta Abisirayeli, kubera ko Imana yari yahinduye izina rya Yakobo riba Isirayeli. Abisirayeli bahavuye baba igihugu Imana yitoranirije, nk’uko tuza kubibona.

Itanguriro 45:1-28, 46:1-27.

Yozefu n’umuryango wiwe


Ibibazo

 • Bigenda gute igihe Yozefu yibarira benewabo?
 • Yozefu asigurira iki benewabo abigiranye umutima w’ikigongwe?
 • Farawo avuga iki yumvise ivya benewabo na Yozefu?
 • Umuryango wa Yakobo wangana gute igihe wimukira mu Misiri?
 • Umuryango wa Yakobo wahavuye witwa ngw’iki kandi kubera iki?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Itanguriro 45:1-28.

  Inkuru ya Yozefu iri muri Bibiliya yerekana gute ko Yehova ashobora guhindura ibintu vyari bigenewe kugirira nabi abasavyi biwe, bikavamwo ikintu ciza (Ita. 45:5-8; Yes. 8:10; Flp. 1:12-14)?

 • Soma Itanguriro 46:1-27.

  Yehova yasubirije umutima mu nda gute Yakobo igihe yari ku rugendo aja mu Misiri (Ita. 46:1-4)?