Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 17: Amahasa Adasa

Inkuru ya 17: Amahasa Adasa
Esau

ABA bahungu babiri ubona ngaha baratandukanye, si ko? Urazi amazina yabo? Uwo muhigi yitwa Esau uwo mwungere w’intama na we ni Yakobo.

Esau na Yakobo bari amahasa ya Isaka na Rebeka. Isaka yakunda cane Esau kubera ko yabazanira inyama akuye mu ruhigi. Rebeka we yakunda Yakobo kubera ko yari umwana atekereje adasinda.

Sekuru wabo Aburahamu yari akiriho, Yakobo yarakunda kumwumviriza ariko amuyagira ivyerekeye Yehova. Munyuma Aburahamu arapfa. Yari amaze imyaka 175, ayo mahasa na yo amaze 15.

Esau amaze imyaka 40, arongora abagore babiri b’i Kanani. Birababaza cane Isaka na Rebeka, kubera ko abo bagore batāsenga Yehova.

Umusi umwe haba ikintu gituma Esau ashavurira mwenewabo Yakobo. Igihe c’uko Isaka ahezagira umwana wiwe mukuru kiragera. Kubera ko Esau ari we yari mukuru, yari yiteze ko aronka uwo muhezagiro. Ariko Esau yari yaramaze kuwugurisha kwa Yakobo. Bitayeko, imbere y’uko bavuka, Imana yari yavuze ko Yakobo ari we yowuronse. Uko ni ko vyabaye, Isaka yahezagiye Yakobo.

Yakobo

Esau avyumvise aca ashavurira Yakobo. Arashavura cane gushika aho avuga ko agomba kumwica. Rebeka avyumvise ahagarika umutima. Abwira umugabo wiwe Isaka ati: ‘Vyoba bibi cane Yakobo na we arongoye mu bakobwa b’i Kanani.’

Isaka aca ahamagara umuhungu wiwe Yakobo amubwira ati: ‘Nturongore mu bakobwa b’i Kanani, genda nyabuna i Harani kwa sogokuru Betuweli, urongore mu bakobwa ba Labani umuhungu wiwe.’

Yakobo arumviriza se wiwe, aca afata urugendo rwa kure aja i Harani, iyo incuti ziwe zaba.

Itanguriro 25:5-11, 20-34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Abaheburayo 12:16, 17.Ibibazo

 • Esau na Yakobo bari bande, kandi bari batandukanye gute?
 • Esau na Yakobo bari bafise imyaka ingahe igihe sekuru wabo Aburahamu yapfa?
 • Ni igiki Esau yakoze cababaje se na nyina?
 • Ni kubera iki Esau yashavuriye cane mwenewabo Yakobo?
 • Isaka yategetse iki umuhungu wiwe Yakobo?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Itanguriro 25:5-11, 20-34.

  Yehova yari yavuze iki ku biraba abahungu babiri ba Rebeka (Ita. 25:23)?

  Agatima Yakobo yari afise ku biraba ivyo kuba samuragwa kari gatandukanye gute n’aka Esau (Ita. 25:31-34)?

 • Soma Itanguriro 26:34, 35; 27:1-46; na 28:1-5.

  Vyagaragaye gute ko Esau ataha agaciro ibintu vy’impwemu (Ita. 26:34, 35; 27:46)?

  Kugira ngo Yakobo aronke umuhezagiro w’Imana, Isaka yamubwiye kugira iki? (Ita. 28:1-4)

 • Soma Abaheburayo 12:16, 17.

  Akarorero ka Esau kerekana iki ku bijanye n’ingaruka zishikira abakengera ibintu vyeranda?