Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Igice ca 1: Kuva kw Irema Gushika ku Mwuzure

Igice ca 1: Kuva kw Irema Gushika ku Mwuzure

Ijuru n’isi vyavuye he? Ukwezi, inyenyeri hamwe n’ibintu vyinshi biri kw isi vyābayeho bite? Igihe Bibiliya ivuga ko vyaremwe n’Imana, itanga inyishu y’ukuri. Igitabu cacu rero gitangurira ku nkuru za Bibiliya zerekeye irema.

Turiga ko ibiremwa vya mbere vy’Imana, bāri abantu b’impwemu bafise ishusho ntoyi y’Imana. Bāri abamarayika. Ariko isi yaremewe abantu basa natwe. Ni co gituma Imana yaremye umugabo yitwa Adamu n’umugore yitwa Eva, ibashira mw itongo ryiza cane. Ariko bārayigambarariye, ntibaba bagikwiye kubandanya kubaho.

Kuva kw iremwa rya Adamu gushika kuri ya mvura y’isegenya, imyaka yahaciye yose hamwe ni 1 656. Muri ico gihe, abantu babi benshi bārabayeho. Mw ijuru hāri ibiremwa bitaboneka, Shetani n’abamarayika bayo babi. Kw isi na ho, hāriho Kayini hamwe n’abandi bantu babi benshi, tutibagiye na bamwe bari bafise inguvu nyinshi cane. Ariko kandi hāriho n’abantu beza kw isi—Abeli, Henoki na Nowa. Mu Gice ca MBERE turaza gusoma ivyabaye vyerekeye abo bantu bose.

Ibikoko mw’itongo ry’i Edeni