Ja ku birimwo

Abapfuye boba vy’ukuri bashobora kwongera kubaho?

Abapfuye boba vy’ukuri bashobora kwongera kubaho?

Woba wokwishura ngo . . .

  • egome?

  • oya?

  • kumbure?

IVYO BIBILIYA IVUGA

“Hagiye kubaho izuka.”—Ivyakozwe 24:15, Bibiliya y’isi nshasha.

ICO VYOKUMARIRA

Urahozwa igihe wabuze uwawe.—2 Abakorinto 1:3, 4.

Ntutinya urupfu birenze urugero.—Abaheburayo 2:15.

Urizigira yuko uzosubira kubonana n’abawe bapfuye.—Yohani 5:28, 29.

TWOBA VY’UKURI DUSHOBORA KWEMERA IVYO BIBILIYA IVUGA?

Egome, kubera n’imiburiburi imvo zitatu:

  • Imana ni yo yaremye ubuzima. Bibiliya ivuga ko Yehova Imana ari we “sôko ry’ubuzima.” (Zaburi 36:9; Ivyakozwe 17:24, 25) Uwaremye ibifise ubuzima vyose nta gukeka ko ashoboye no gutuma uwapfuye asubira kuba muzima.

  • Imana yarazuye abantu kera. Bibiliya iravuga abantu umunani basubiye kuba bazima kw’isi, muri bo hakaba harimwo abato, abakuze, ab’igitsina gabo n’ab’igitsina gore. Bamwe bari bamaze umwanya muto bapfuye, mugabo umwe yari amaze imisi ine mu mva!—Yohani 11:39-44.

  • Imana iripfuza cane kwongera kubigira. Yehova aranka urupfu; abona ko ari umwansi. (1 Abakorinto 15:26) ‘Arashashaye’ gutsinda uwo mwansi, ni ukuvuga gukuraho urupfu biciye kw’izuka. Aripfuza cane kuzura abo yibuka no kubabona basubiye kuba kw’isi.—Yobu 14:14, 15.

ZIRIKANA KURI IBI BINTU

Kubera iki dusaza hanyuma tugapfa?

Bibiliya irishura ico kibazo mw’ITANGURIRO 3:17-19 no mu BAROMA 5:12.