Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Bibiliya ibivugako iki?

Bibiliya ibivugako iki?

Kw’isi hoba hazokwigera haba ubutungane nyabwo?

Wokwishura gute?

  • Ego

  • Oya

  • Kumbure

Ico Bibiliya ivuga

“Ndazi neza ko Yehova azoshitsa imburano z’umurushwa, urubanza rw’aboro.” (Zaburi 140:12) Ubwami bw’Imana buzotuma kw’isi haba ubutungane nyabwo.

Ibindi Bibiliya ivuga

  • Imana irabona akarenganyo kari mw’isi, kandi izogakuraho.​—Umusiguzi 5:8.

  • Ubutungane buva ku Mana buzotuma kw’isi haba amahoro n’umutekano.​—Yesaya 32:16-18.

Hoba hari umugwi w’abantu Imana ibona ko baruta abandi?

Bamwebamwe bavuga yuko hari imigwi y’abantu Imana yahezagiye canke yavumye, abandi bakavuga ko Imana ifata cokimwe abantu bose. Uvyibazako iki?

Ico Bibiliya ivuga

“Imana [nti]gira nkunzi, mugabo mw’ihanga iryo ari ryo ryose umuntu ayitinya kandi agakora ivy’ubugororotsi iramwemera.” (Ivyakozwe 10:34, 35) Imana rero ibona ko abantu bose bangana.

Ibindi Bibiliya ivuga

  • Bibiliya irimwo “inkuru nziza” igenewe “ihanga ryose n’umuryango wose n’ururimi rwose n’igisata cose.”​—Ivyahishuwe 14:6.