Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IBIGANIRO BIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | ABAGENDERA KURI ZA FARASI ZINE, BOBA BAGUTERA UBWOBA?

Abagendera kuri za farasi zine, boba bagutera ubwoba?

Abagendera kuri za farasi zine, boba bagutera ubwoba?

Ng’izo ifarasi zine ziraserutse, zigenda amaguru adakora hasi! Usomye muri Bibiliya inkuru yerekeye izo farasi be n’abazigenderako, uca umera nk’uwubabona neza mu bwenge! Ifarasi ya mbere irera. Uwuyigenderako ni Umwami aninahaye, aherutse kwimikwa. Akurikirwa n’ifarasi y’ibara ry’umuriro. Uwuyigenderako akura amahoro kw’isi yose. Iyigira gatatu irirabura nk’umwiza w’umuzitanya. Uwuyigenderako afise umunzane mu minwe. Haca humvikana ijwi rimenyesha inkuru mbi yuko hagiye gutera amapfa. Iyigira kane ifise ibara ribenjutse kandi ironze cane, ikaba ibura indwara n’ibindi bīza vyiha inkumbi. Uwuyigenderako yitwa Rupfu. Kuzimu na we, uwugereranya imva, aca amukurikira agendera hafi, akaza aregeranya amasinzi y’abishwe!​—Ivyahishuwe 6:1-8.

“Igihe nasoma ari bwo bwa mbere iyo nkuru, naratekewe n’ubwoba. Nabona ko Umusi w’urubanza ushitse kandi ko ntazorusimba, kuko ntari bwitegure.”​—Crystal.

“Narakozwe ku mutima cane n’iyo nkuru y’abagendera ku mafarasi ane y’amabara atandukanye. Maze kumenya ico bagereranya, naciye ndayitahura neza.”​—Ed.

Iyo usomye iyo nkuru ivugwa mu Vyahishuwe, umererwa gute? Woba ugira ubwoba nka Crystal canke uraryoherwa nka Ed? Waba ugira ubwoba canke uryoherwa, iyo nkuru itangaje y’abagendera ku mafarasi, ni imwe mu zizwi cane mu gitabu c’Ivyahishuwe, ari co ca nyuma muri Bibiliya. Wari uzi ko gutahura iyo nkuru bishobora kukugirira akamaro? Uti gute? Imana isezerana ko ushobora kuronka agahimbare nyakuri, usomye kandi ukagira ico wigiye ku bintu vyanditswe muri ico gitabu, kandi ukabishira mu ngiro.​—Ivyahishuwe 1:1-3.

Naho hari abaterwa ubwoba n’iyo nkuru, ntigenewe kugutera ubwoba. Nkako, yarakomeje ukwizera kw’abantu amamiliyoni yongera iratuma bitega kazoza keza. Na wewe irashobora gutuma ugira icizigiro nk’ico! Nusome n’ibikurikira.