Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Kwoba ari ukwihenda gusanzwe?

Kwoba ari ukwihenda gusanzwe?

Agakobwa kamwe karabonye umwotsi uriko usohokana mu miringoti y’ihinguriro, ugaca umera nk’igicu kizitanye. Kaciye kiyumvira yuko iryo hinguriro rigenewe guhingura ibicu. Ukwihenda gusanzwe nk’ukwo kw’akana gatoyi kwoshobora kudutwenza. Ariko rero, ukwihenda gukomeye kurashobora kudukwegera ingorane mu buzima. Nk’akarorero, kwihenda ku bijanye n’umuti kanaka birashobora gukwega akarambaraye.

Kwihenda mu vy’Imana, vyovyo birashobora guteza akaga gakomeye kuruta. Nk’akarorero, abantu bamwebamwe baratahuye nabi inyigisho za Yezu. (Yohani 6:48-68) Aho kurondera kumenya vyinshi, baranse kwemera ivyo Yezu yigishije vyose. Ese ukuntu bahomvye!

Woba usoma Bibiliya kugira ngo ikuyobore? Urakwiye gukezwa. Ariko none, vyoba vyoshika ugatahura nabi ivyo usoma? Ivyo bishikira abantu benshi. Reka turimbure ibintu bitatu abantu bakunda kwihendako.

  • Abantu bamwebamwe batahura nabi itegeko ryo muri Bibiliya rigira riti: “Tinya Imana y’ukuri.” Bibaza yuko ari ugutinya Imana ubitumwe n’ubwoba. (Umusiguzi 12:13) Ariko rero, Imana ntiyipfuza ko abayisenga bayitinya muri ubwo buryo. Ivuga iti: “Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntiweraguze, kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza. Nzogufasha vy’ukuri.” (Yesaya 41:10) Gutinya Imana rero bisobanura gusa kuyitangarira no kuyubaha bimwe bigera kure.

  • Isi yoba izotongorwa n’umuriro?

    Hari abatahura nabi aya majambo agira ati: “Ikintu cose kirafise igihe cashingiwe, . . . hari igihe co kuvuka n’igihe co gupfa.” Biyumvira yuko Imana yashingiye umuntu wese igihe ntarengwa azopfirako. (Umusiguzi 3:1, 2) Ariko rero, ayo majambo yerekeza ku bintu biza biraba vyisubiriza mu buzima, be n’uko twese amaherezo ari ugupfa. Vyongeye, Ijambo ry’Imana ryigisha ko ingingo dufata zishobora gutuma turamba canke tutaramba. Nk’akarorero, Bibiliya ivuga iti: “Ugutinya Yehova kuzokwongereza imisi.” (Imigani 10:27; Zaburi 90:10; Yesaya 55:3) Uti gute? Igihe twubashe Ijambo ry’Imana biratuma twirinda ingeso zibangamira amagara yacu, nk’akaborerwe canke ubuhumbu.1 Abakorinto 6:9, 10.

  • Igihe bamwebamwe basomye amajambo yo muri Bibiliya avuga ko amajuru be n’isi “birundanirijwe umuriro,” baca bibaza yuko Imana izoturira uwu mubumbe. (2 Petero 3:7) Mugabo Imana isezerana ko itazokwigera ireka ngo iyi si butaka ikurweho. Imana “yashinze isi ku bibanza vyayo bishimangiye; ntizogenda inyiganyijwe gushika igihe kitagira urugero, emwe gushika ibihe bidahera.” (Zaburi 104:5; Yesaya 45:18) Iyi si butaka rero ntizokurwaho. Ivy’iyi si yononekaye ni vyo bizokurwaho burundu, bimere nk’aho bitongowe n’umuriro. Nayo imvugo ngo amajuru, irashobora kwerekeza ku kirere tubona cuzuyemwo inyenyeri, canke ku kibanza Imana yiberamwo. Muri ivyo vyose, nta na kimwe kizoturirwa.

KUBERA IKI BISHIKA BIBILIYA IGATAHURWA NABI?

Nk’uko ubwo burorero buvyerekana, akenshi abantu baratahura nabi imirongo imwimwe yo muri Bibiliya. None ni kubera iki Imana ireka bikabashikira? Hari abokwibwira bati: ‘Nimba Imana izi vyose, yari kuduha igitabu canditse mu buryo bworoshe, ku buryo abantu bose bagitahura bitagoranye. None ni kubera iki itabigize gutyo?’ Rimbura imvo zitatu zituma akenshi Bibiliya itahurwa nabi.

  1. Bibiliya itahurwa n’abantu bicisha bugufi kandi bipfuza kumenya. Yezu yabwiye Se wiwe ati: “Ndagushemeza icese, Data, Mukama w’ijuru n’isi, kubera ko ivyo bintu wabihishije inkerebutsi n’incabwenge uvyitondeye, ukabihishurira inzoya.” (Luka 10:21) Bibiliya yanditswe mu buryo abafise agatima kabereye ari bo gusa batahura ubutumwa buri muri yo. Abantu b’ubwibone, ubukunze kuranga “inkerebutsi n’incabwenge,” usanga kenshi batahura nabi Bibiliya. Ariko rero, abantu basoma Bibiliya bameze nk’“inzoya,” ni ukuvuga abicisha bugufi kandi bipfuza kumenya, ntibabura gutahura neza Ijambo ry’Imana. Emwe, Imana yatunganije Bibiliya ibigiranye ubuhanga!

  2. Bibiliya igenewe abantu bipfuza vy’ukuri yuko Imana ibafasha kuyitahura. Yezu yarerekanye ko abantu bokeneye ikibafasha gutahura neza ivyo yigishije. None bokironse gute? Yezu yavuze ati: “Wa mufasha, ya mpwemu nyeranda, iyo Data azorungika mw’izina ryanje, uwo ni we azobigisha vyose.” (Yohani 14:26) Imana rero iratanga impwemu yayo, ni ukuvuga inguvu zikomeye ikoresha, kugira ifashe abantu gutahura ivyo basoma muri Bibiliya. Ariko rero abantu batiheka ku Mana ngo ibafashe, irabaka impwemu yayo, akenshi bagaca bibaza ko Bibiliya idatahurika. Vyongeye, impwemu nyeranda iratuma abakirisu bazi utuntu n’utundi bafasha abarondera kurushiriza gutahura.Ivyakozwe 8:26-35.

  3. Imirongo imwimwe yo muri Bibiliya itahurwa gusa igihe kibereye kigeze. Nk’akarorero, umuhanuzi Daniyeli yarasabwe kwandika ubutumwa bwerekeye kazoza. Umumarayika yamubwiye ati: “Daniyeli, ayo majambo nuyagire akabanga, ico gitabu ukibike nk’ikidomweko ikidodo, gushika mu gihe c’iherezo.” Ibinjana n’ibindi vyarahaciye abantu benshi basoma igitabu co muri Bibiliya ca Daniyeli, ariko ntibagitahure vy’ukuri. Nkako, na Daniyeli ubwiwe ntiyatahura bimwebimwe mu vyo yanditse. Yavuze yicishije bugufi ati: “[Nar]umva, ariko sinategera.” Amaherezo, abantu botahuye neza ubuhanuzi bwanditswe na Daniyeli, ariko ku gihe gusa Imana yategekanije. Wa mumarayika yavuze ati: “Genda Daniyeli, kuko aya majambo yagizwe akabanga kandi akabikwa nk’ayadomweko ikidodo gushika mu gihe c’iherezo.” Ni bande none botahuye ayo majambo y’Imana? Nya mumarayika yabandanije ati: “Nta mubisha n’umwe azotegera; ariko abafise ugutahura kwimbitse bazotegera.” (Daniyeli 12:4, 8-10) Imana rero iratenyenya guhishura insobanuro y’imirongo kanaka yo muri Bibiliya, gushika igihe kibereye kigeze.

Vyoba vyarigeze gushika Ivyabona vya Yehova bagatahura nabi ibivugwa muri Bibiliya? Vyarashitse. Ariko rero, igihe Imana yaba irushirije gutomora ibintu, ntibigeze bagonanwa guhindura ingene bahora batahura ibintu. Mu kubigenza gutyo, baba biganye intumwa za Yezu, zo zicisha bugufi zigahindura ivyiyumviro igihe cose yaba azikosoye.Ivyakozwe 1:6, 7.

Kuba ka gakobwa karihenze ku bijanye n’aho ibicu biva, kwari ukwihenda gusanzwe. Ariko rero, inyigisho zo muri Bibiliya zirahambaye cane. Ubutumwa buri muri Bibiliya burahambaye cane ku buryo ata wobutahura mu gusoma Bibiliya ari wenyene. Nurondere rero uwogufasha gutahura ivyo usoma. Numuronderere mu bantu biga Bibiliya bicishije bugufi, abantu bemera kuyoborwa n’impwemu y’Imana kugira ngo batahure Bibiliya, kandi bemera ko tubayeho mu gihe Imana yipfuza ko dutahura Bibiliya kuruta ikindi gihe cose. Ntiwitinye kwitura Ivyabona vya Yehova canke gusoma ibiganiro vyagiriwe ubushakashatsi bwitondewe, biri ku rubuga rwabo jw.org. Bibiliya isezerana ko niwahamagara ugutahura, “uzoronka ukumenya Imana.”Imigani 2:3-5.