Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  Mukakaro 2015

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | WOKORA IKI UFISE AMAGANYA?

Amaganya yerekeye umuryango

Amaganya yerekeye umuryango

Janet yigana ati: “Haciye igihe gito dawe apfuye, umugabo wanje yambwiye ko yironkeye uwundi mugore. Bidatevye, ata n’ukunsezera, yaratekeye impuzu ziwe zose maze arigira nsigarana utwana twacu tubiri.” Janet yararonse akazi ariko yahembwa amahera make ku buryo atashobora kuriha ingurane bafashe mu kugura inzu. Ariko ingorane z’ivy’ubutunzi si zo zonyene zari zimuhanze. Avuga ati: “Nararengerwa n’amaganya nibutse amabanga yose nabwirizwa kwitwararika ndi jenyene. Nariyagiriza kubera ntashobora kuronsa abana banje ivyo bakenera vyose nk’uko abandi bavyeyi babigira. Mbere n’ubu ndarazwa ishinga n’ingene abandi batubona jewe n’abana banje. Boba babona ko ntakoze ibishoboka vyose ngo nzigame umubano wacu?”

Janet

Isengesho rirafasha Janet kwihangana no gukomeza ubucuti afitaniye n’Imana. Avuga ati: “Birangora canecane mw’ijoro igihe haba hatekanye, amaganya na yo ati natanzwe. Gusenga no gusoma Bibiliya biramfasha gutora agatiro. Ndakunda cane icanditswe co mu Bafilipi 4:6, 7 kigira giti: ‘Ntimwiganyire ku kintu na kimwe, ahubwo muri vyose, mu gusenga no mu gutakamba hariko n’ugukenguruka, ivyo musaba bimenyeshwe Imana; maze amahoro y’Imana arengeye ukwiyumvira kwose azorinda imitima yanyu n’ububasha bwanyu bwo kwiyumvira.’ Kenshi ndasenga mw’ijoro kandi nariboneye ko amahoro Yehova atanga ampumuriza.”

Muri ya Nsiguro Yezu yashikiriza ari ku Musozi, yaravuze amajambo ahumuriza ku bijanye n’isengesho. Ayo majambo arafasha abafise amaganya y’ubwoko bwose. Yavuze ati: ‘So arazi ivyo mukenera n’imbere y’uko mubimusaba.’ (Matayo 6:8) Ariko ntiwumve turakeneye kubimusaba. Isengesho ni bwo buryo nyamukuru bwo ‘kwiyegereza Imana.’ None biraheza bikavamwo iki? ‘Na yo iratwiyegereza.’Yakobo 4:8.

 Isengesho ntirituma gusa twumva duturuye kubera ko twaseruye amaganya yacu. Yehova, we “[y]umva amasengesho,” arafasha abamwitura babigiranye ukwizera. (Zaburi 65:2) Ni co gituma Yezu yabwiye abayoboke biwe ko bakwiye “[kw]ama basenga kandi ntibadebukirwe.” (Luka 18:1) Dukwiye kuguma dusaba Imana ngo ituyobore yongere idufashe, tuzi neza ko izohezagira ukwizera kwacu. Ntidukwiye kwigera twiyumvira ko itipfuza canke idashoboye kudufasha. ‘Gusenga tudahengeshanya’ muri ubwo buryo birerekana ko dufise ukwizera nyakuri.1 Abatesalonika 5:17.

UKWIZERA NI IKI?

None vy’ukuri ukwizera ni iki? Ukwizera ni ‘ukumenya’ Imana. (Yohani 17:3) Kugira tubishikeko dukwiye kubanza gutahura ivyiyumviro vy’Imana twisunze Bibiliya. Turamenya ko ibona umwumwe wese muri twebwe be n’uko yipfuza kudufasha. Ariko rero ukwizera nyakuri ntikugarukira gusa ku kumenya ivyerekeye Imana. Bisaba kugiranira ubucuti na yo hamwe no kuyubaha. Nk’uko bigenda ku bugenzi busanzwe, kugira ubwo bucuti bukomere bisaba igihe. Uko haca igihe, ukwizera kwacu kuguma ‘kugwira’ kuko turushiriza kwiga ivyerekeye Imana, tugakora ‘ibiyihimbara,’ tukongera tukibonera ukuntu idufasha. (2 Abakorinto 10:15; Yohani 8:29) Ukwizera nk’ukwo ni kwo gufasha Janet kwihangana igihe afise amaganya.

Janet avuga ati: “Kwibonera ingene Yehova yagiye aramfasha vyarakomeje ukwizera kwanje. Kenshi twarashikirwa n’akarenganyo kagoye kwihanganira. Twarasenga Yehova kenshi kandi yama adufasha mu buryo ntari gushobora kwiyumvira. Iyo ndamushimiye biranyibutsa ibintu vyose amaze kunkorera. Yama ahaseruka ku gihe kibereye, akenshi tugeze habi. Vyongeye yarampaye abagenzi beza mw’ishengero. Bama biteguriye kumfasha kandi baraha akarorero keza abana banje.” *

“Ndatahura igituma muri Malaki 2:16 Yehova avuga ko ‘yanka ukwahukana.’ Nta buhemu bwoza buruta ubwo. Naho haciye imyaka umugabo wanje adutaye, birashika nkumva nishwe n’irungu. Iyo bishitse nca ndondera ico nofasha uwundi muntu kandi ivyo na jewe vyama bimfasha.” Kubera ko Janet ashira mu ngiro impanuro yo muri Bibiliya idusaba kwirinda kwigungira ukwacu, ntarengerwa n’amaganya. *Imigani 18:1.

Imana ni “se w’impfuvyi ikaba n’umucamanza w’abapfakazi.”Zaburi 68:5

Janet avuga ati: “Ndahumurizwa cane no kumenya yuko Imana ari ‘se w’impfuvyi ikaba n’umucamanza w’abapfakazi.’ Ntizokwigera iduta nk’uko umugabo wanje yabigize.” (Zaburi 68:5) Janet arazi ko Imana itatugerageresha “ibintu bibi.” Ahubwo ‘iraha abantu bose’ ubukerebutsi be n’“ububasha burengeye ubusanzwe” kugira idufashe kwihangana igihe dufise amaganya.Yakobo 1:5, 13; 2 Abakorinto 4:7.

Tuvuge iki hamwe twoba dufise amaganya kubera ubuzima bwacu buri mu kaga?

^ par. 10 Nimba ushaka kumenya ubundi buryo bwo kwirinda kurengerwa n’amaganya, raba ibiganiro bivuga ngo “Akagumye bagumako” muri Be maso! yo muri Mukakaro 2015. Iraboneka no kuri internet kuri www.jw.org.