Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Kubera iki dukwiye kwibuka urupfu rwa Yezu?

Ni ibiki urupfu rwa yezu ruzotumarira muri kazoza?Yesaya 25:8; 33:24

Urupfu rwa Yezu rwabaye co kintu gihambaye kuruta ibindi vyose muri kahise k’abantu, kubera ko rwatumye bashobora kuzobaho nk’uko Imana yari yabishatse. Umuntu ntiyari yaremanywe agatima ko gukora ikibi. Vyongeye, ntiyari yaremwe ngo arware canke ngo apfe. (Itanguriro 1:31) Icaha cinjiye mw’isi biciye ku muntu wa mbere Adamu. Yezu yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo adukize icaha n’urupfu.Soma Matayo 20:28; Abaroma 6:23.

Imana yaragaragaje urukundo rudasanzwe, irungika Umwana wayo kw’isi kugira ngo adupfire. (1 Yohani 4:9, 10) Yezu yasavye abayoboke biwe kwibuka urupfu rwiwe mu kugira ibirori bisanzwe bakoresheje umukate n’umuvinyu. Kwibuka urupfu rwiwe uko umwaka utashe ni uburyo bwo kwerekana ko dukenguruka urukundo Imana na Yezu batugaragarije.Soma Luka 22:19, 20.

Ni bande bafungura ku mukate bakanywa no ku muvinyu?

Igihe Yezu yabwira ari bwo bwa mbere abigishwa biwe ngo baze baribuka urupfu rwiwe, yaravuze ivyerekeye isezerano. (Matayo 26:26-28) Iryo sezerano ryatumye bo hamwe n’abandi bantu bake bashobora kuzoba abami n’abaherezi kumwe na Yezu mw’ijuru. Naho urupfu rwa Yezu ruhimbazwa n’abantu amamiliyoni, abari muri iryo sezerano ni bo bonyene bafungura ku mukate bakongera bakanywa ku muvinyu.Soma Ivyahishuwe 5:10.

Yehova aramaze imyaka hafi 2.000 ariko arahitamwo abazoba abami. (Luka 12:32) Ni bake ubagereranije n’abazoba kw’isi ibihe bidahera.Soma Ivyahishuwe 7:4, 9, 17.