Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | YEZU ARAKIZA—ADUKIZA IKI?

Urupfu rwa Yezu n’izuka ryiwe vyokumarira iki?

Urupfu rwa Yezu n’izuka ryiwe vyokumarira iki?

“Emera Umukama Yezu urakizwa.”Ivyakozwe 16:31.

Ayo majambo y’intibagirwa, intumwa Paulo na Silasi bayabwiye umurinzi w’ibohero wo mu gisagara citwa Filipi co mu ntara ya Makedoniya. None ayo majambo asobanura iki? Kugira ngo dutahure ingene kwizera Yezu bifitaniye isano no gukizwa urupfu, dutegerezwa kubanza kumenya igituma dupfa. Raba ico Bibiliya ibivugako.

Abantu ntibaremewe gupfa

“Yehova Imana afata wa muntu, amushira muri nya murima wa Edeni kugira awurime no kugira awitwararike. Yehova Imana aha kandi iri tegeko nya muntu ati: ‘Igiti cose co muri uwo murima urashobora kukiryako ugashira ipfa. Mugabo ku vyerekeye igiti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi, ntuze ukiryeko, kuko umusi wakiriyeko uzopfa ata kabuza.’”Itanguriro 2:15-17.

Imana yashize umugabo wa mbere Adamu mw’itongo ry’i Edeni, aho hakaba hari mw’Iparadizo yo kw’isi yuzuyemwo ibikoko n’ibimera bibereye ijisho. Hariyo ibiti vy’ivyamwa Adamu yari gushobora gufungura uko ashatse. Ariko rero, Yehova Imana yaramutomoreye yuko hari igiti kanaka adakwiye kuryako, yongera aramugabisha ko aramutse akiriyeko yopfuye.

Adamu yoba yaratahuye iryo tegeko rimubuza kurya kuri ico giti? Yari azi urupfu ico ari co kuko yari yarabonye ibikoko bipfa. Iyaba Adamu yaremwe kugira ngo amaherezo apfe, ukwo kumugabisha nta co kwobaye kumaze. Adamu yaratahuye yuko aramutse agamburukiye Imana ntarye kuri ico giti, yobayeho ibihe bidahera, ntapfe.

Hari abiyumvira yuko ico giti cagereranya guhuza ibitsina, ariko ivyo si vyo. Nkako, Yehova yashaka ko Adamu n’umugore wiwe Eva ‘barondoka, bakagwira, bakuzura isi kandi bakayigaba.’ (Itanguriro 1:28) Yababujije igiti nya giti. Yehova yacise “igiti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi” kubera ko cagereranya uburenganzira afise bwo gushingira abantu iciza n’ikibi. Kutarya ivyamwa vyo kuri ico giti ntivyari kwerekana gusa ko Adamu agamburuka, ariko kandi vyari kwerekana ko akengurukira uwamuremye akongera akamuha ivyiza vyose yari afise.

 Adamu yapfuye kubera ko yagambarariye Imana

“[Yehova] abwira Adamu . . . ati: ‘Ko . . . [wariye] ku giti nari naguhayeko iri tegeko, . . . uzorya umukate ubize icuya mu maso gushika usubire mu butaka, kubera ari bwo wakuwemwo. Kuko uri umukungugu, kandi umukungugu ni wo uzosubiramwo.’”Itanguriro 3:17, 19.

Adamu yarariye ku giti Imana yari yamubujije. Ukwo kugambarara kwari gukomeye. Kwari ukugarariza n’ukudakenguruka na gato ivyiza vyose Yehova yari yaramukoreye. Igihe Adamu yarya kuri ico giti, yari ateye akagere Yehova, aba ahisemwo kwigenga. Ingaruka zabaye agahomerabunwa.

Nk’uko nyene Yehova yari yarabivuze, amaherezo Adamu yarapfuye. Imana yari yaremye Adamu imukuye “mu mukungugu w’ubutaka” kandi yamubwiye yuko ‘yosubiye mu butaka.’ Adamu ntiyabandanije rero kubaho ari ikiremwa c’ubundi bwoko canke ngo aje kuba ahandi hantu. Amaze gupfa, nta buzima yari agifise. Yabaye nka wa mukungugu udafise ubuzima yari yarakuwemwo.Itanguriro 2:7; Umusiguzi 9:5, 10.

Dupfa kubera dukomoka kuri Adamu

“Igicumuro cinjiye mw’isi biciye ku muntu umwe urupfu na rwo [ruzanwa] n’igicumuro, gutyo urupfu [rukwira] ku bantu bose kuko bose bari baracumuye.”Abaroma 5:12.

Ukugambarara kwa Adamu, ari kwo gucumura, kwakweze ingaruka zishika kure. Ukwo gucumura ntikwatumye atakaza ubuzima bw’imyaka 70 canke 80 gusa, ahubwo kwatumye atakaza akaryo ko kubaho ibihe bidahera. Ikigeretseko, igihe Adamu yacumura yaciye agira akanenge, akandukiza n’abamukomotseko bose.

Twese turi bene Adamu. Ni we yatumye tuvukana umubiri ufise akanenge bitatuvuyeko, ari na wo utuma ducumura amaherezo tugapfa. Paulo aradondora neza ingene ivyacu vyifashe, ati: “Jewe ndi uw’umubiri, nagurishijwe ngo ngabwe n’igicumuro. Ewe jewe ndagowe! Ni nde azonkiza umubiri ushikirwa n’urwo rupfu?” Paulo aca yiyishura ati: “Hashimirwe Imana biciye kuri Yezu Kristu Umukama wacu!”Abaroma 7:14, 24, 25.

 Yezu yaratanze ubuzima bwiwe kugira dushobore kubaho ibihe bidahera

“Data yatumye Umwana wiwe ngo abe Umukiza w’isi.”1 Yohani 4:14.

Yehova Imana yaratunganije uburyo bwo kudukurako ingaruka z’icaha no kudukiza igihano c’urupfu rw’ibihe bidahera. Gute? Yararungitse Umwana wiwe akunda cane ava mw’ijuru aza kuvukira kw’isi ari umuntu atagira akanenge, nk’uko Adamu yari ameze ataracumura. Yezu wewe “nta gicumuro yakoze” nka Adamu. (1 Petero 2:22) Kubera ko atagira akanenge, igihano c’urupfu nticamufata, akaba rero yari kubaho ibihe bidahera ari umuntu atunganye.

Ariko rero, Yehova yararetse abansi ba Yezu baramwica. Inyuma y’imisi itatu, Yehova yaramuzuye ari ikiremwa c’impwemu kugira ngo azoshobore gusubira mw’ijuru. Yezu ageze mw’ijuru, yarashikirije Imana agaciro k’ubuzima bwiwe butagira akanenge kugira ngo arihe ubwo Adamu yari yatakaje, abutakariza n’uruvyaro rwiwe rwose. Yehova yaremeye iyo nkuka, ivyo bikaba vyatumye bishoboka ko abizera Yezu baronka ubuzima budahera.Abaroma 3:23, 24; 1 Yohani 2:2.

Yezu rero yaragarukanye ico Adamu yari yaratakaje. Yaradupfiriye kugira ngo dushobore kubaho ibihe bidahera. Bibiliya ivuga iti: “Yezu . . . yarashikiwe n’urupfu, kugira ngo biciye ku buntu ata wari abukwiriye bw’Imana, ahonjereze urupfu umuntu wese.”Abaheburayo 2:9.

Ico kintu Yehova yakoze gihishura vyinshi ku bimwerekeye. Kubera ko ubutungane bwiwe buri ku rugero rwo hejuru cane, ntivyari gushoboka ko abantu badatunganye bicungura. Ariko rero, urukundo rwiwe n’ikigongwe ciwe vyatumye akora ivyo ubutungane bwiwe bwasaba naho vyamutwaye ikintu gihambaye cane. Vyamusavye gutanga Umwana wiwe bwite kugira ngo arihe incungu.Abaroma 5:6-8.

Yezu yarazuwe mu bapfuye, n’abandi bazozurwa

“Kristu yarazuwe mu bapfuye, aba umushuzo w’abasinziriye mu rupfu. Kubera ko urupfu rwazananye ku muntu, n’izuka ry’abapfuye ryazananye ku muntu. Kuko nk’uko muri Adamu bose bapfa, ni ko no muri Kristu bose bazogirwa bazima.”1 Abakorinto 15:20-22.

Nta woharira ko Yezu yabayeho yongera arapfa. Ariko ni igiki cemeza ko yazuwe mu bapfuye? Kimwe mu bimenyamenya bikomeye kuruta ibindi ni uko igihe Yezu yazuka yiyeretse abantu benshi mu bihe bitandukanye no mu bibanza bitandukanye. Igihe kimwe, yariyeretse abantu barenga 500. Mw’ikete intumwa Paulo yandikiye Abakorinto, yarababwiye yuko bamwebamwe muri abo bamubonye bari bakiriho, ivyo bikaba vyerekana ko bari bashoboye kwemeza ivyo bari barabonye n’ivyo bumvise.1 Abakorinto 15:3-8.

Birashimishije kubona Paulo yaranditse yuko Kristu yabaye “umushuzo” w’abazurwa. Yashaka kwerekana ko hari n’abandi bozuwe. Yezu ubwiwe yavuze yuko hazogera igihe “abari mu mva bose . . . bakazivamwo.”Yohani 5:28, 29.

 Kugira tubeho ibihe bidahera, dutegerezwa kwizera Yezu

“Imana yakunze isi cane ku buryo yatanze Umwana wayo w’ikinege, kugira ngo umuntu wese amwizera ntarandurwe ahubwo aronke ubuzima budahera.”Yohani 3:16.

Igitabu gitangura Bibiliya kiratubwira ingene urupfu rwaje n’ingene Iparadizo yatakaye. Igihereza na co kiratubwira ivy’igihe urupfu ruzokurwaho n’ingene Imana izogarukana Iparadizo kw’isi. Abantu bazoshobora rero kubaho bahimbawe ibihe bidahera. Mu Vyahishuwe 21:4 havuga hati: “Urupfu ntiruzoba rukiriho.” Kugira ngo twizigire uwo muhango, umurongo wa 5 uca uvuga uti: “Aya majambo [ni] ayo kwizigirwa n’ay’ukuri.” Ivyo Yehova asezeranye arashoboye no kubishitsa ata kabuza.

Woba wemera ko “aya majambo ari ayo kwizigirwa n’ay’ukuri”? Nurondere rero kumenya vyinshi ku vyerekeye Yezu Kristu wongere umwizere. Niwabigira, uzoshimwa na Yehova. Uzokwironkera ivyiza vyinshi ubu, wongere ugire icizigiro co kubaho ibihe bidahera mw’isi y’Iparadizo. Ico gihe “urupfu ntiruzoba rukiriho, eka n’ikigandaro canke amaborogo canke ububabare.”