Igitabu kimwe (Encyclopædia Britannica) kivuga yuko Pasika ari wo “musi mukuru uhambaye gusumba iyindi mu bakirisu, aho bahimbaza izuka rya Yezu Kristu.” Ariko none, woba ari umusi mukuru abakirisu bakwiye guhimbaza?

Kugira ngo umuntu amenye ko inoti ari iy’ukuri, ategerezwa kuyisuzuma neza. Natwe kugira tumenye nimba Pasika ari umusi mukuru abakirisu bakwiye guhimbaza, birahambaye cane ko dusuzuma neza ibijanye na yo.

Ica mbere coco ni uko Yezu atasavye abayoboke biwe guhimbaza izuka ryiwe, ahubwo yabasavye guhimbaza urupfu rwiwe. Iryo himbaza, intumwa Paulo yaryise “imfungurwa z’Umukama zo ku mugoroba.”1 Abakorinto 11:20; Luka 22:19, 20.

Vyongeye, ca gitabu twavuga cerekana yuko imigenzo myinshi ijanye na Pasika “ata sano” ifitaniye n’izuka rya Yezu, “ahubwo ko ikomoka ku migenzo y’aba kera.” Nk’akarorero, ku vyerekeye amagi n’inkwavu bikoreshwa nk’ibimenyetso vya Pasika mu mihingo imwimwe, igitabu kimwe (The Encyclopedia of Religion) kivuga giti: “Irigi rigereranya ubuzima bushasha busa n’ubuvuye mu rupfu, nka kurya kw’agaswi kavuye mu rigi.” Congerako giti: “Urukwavu rwamye ruzwi ko rurondoka cane, akaba ari co gituma rwagereranya ukuza kw’impeshi [aho ibiterwa bisubira gutotahara].”

Umuhinga umwe mu vya kahise yitwa Philippe Walter, arasigura ingene vyagenze ngo iyo migenzo yinjizwe mu musi mukuru wa Pasika. Yanditse yuko ivyo vyagizwe “mu ntumbero yo guhindura abapagani ngo babe abakirisu.” Abapagani bari bafise umusi mukuru wari ujanye n’uguhimbaza “ukuva mu rushana rwagereranya urupfu, ukaja mu mpeshi yagereranya ubuzima.” Ni co gituma vyari vyoroshe ko uwo musi mukuru bawusanisha n’izuka rya Yezu. Walter yongerako yuko iyo yabaye intambwe ihambaye mu bijanye n’ugutuma imisi mikuru yitwa ko ari iya gikirisu yemerwa n’abapagani. Vyaciye vyoroha ko benshi muri bo baba abakirisu.

Ukwo kwinjiza imigenzo y’abapagani mu bukirisu ntikwabaye igihe intumwa zari zikiriho, kuko zabera ubupagani “intambamyi.” (2 Abatesalonika 2:7) Intumwa Paulo yaburiye abakirisu ati: “Ninamara kugenda . . . hazohaguruka abagabo bavuge ibigoramanze kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma yabo.” (Ivyakozwe 20:29, 30) Nkako, mu mpera z’ikinjana ca mbere, intumwa Yohani yanditse yuko hari abagabo bari bamaze gutangura kuzimiza abakirisu. (1 Yohani 2:18, 26) Ivyo vyatumye imigenzo y’abapagani vyoroha ko yinjira mu bukirisu.

“Ntimuboherwe ku ngǒgo hamwe n’abatemera kandi bitajana.”2 Abakorinto 6:14

Ariko hari abokwiyumvira yuko kwemera imigenzo imwimwe y’abapagani ijanye na Pasika ata kibi vyarimwo, ngo kubera ko vyatuma abapagani batahura neza izuka rya Yezu. Yamara, Paulo si ukwo yari kubibona. Naho yabonye imigenzo myinshi y’abapagani aho yagiye araca hose mu Nganji y’Abaroma, ntiyigeze ayikurikiza arondera gufasha abantu gutahura neza ivyerekeye Yezu. Ahubwo riho, yaburiye abakirisu ati: “Ntimuboherwe ku ngǒgo hamwe n’abatemera kandi bitajana. Kuko, ubugororotsi n’ubugarariji bihuriye ku ki? Canke umuco usangiye iki n’umwiza? ‘Nimuve muri bo rero, kandi mwitandukanye na bo,’ ni ko Yehova avuga, ‘kandi mureke gukora ku gihumanye.’”2 Abakorinto 6:14, 17.

Ivyo bintu bikeyi duhejeje kwihweza vyerekana iki? Birerekana neza ko Pasika atari umusi mukuru abakirisu bakwiye guhimbaza.