Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | IVYOGUFASHA GUKUNDA IBIKORWA

Ivyogufasha gukunda ibikorwa

Ivyogufasha gukunda ibikorwa

“Umuntu wese yorya, emwe, akanywa, akabona iciza ku bw’igikorwa ciwe cose c’ubutame. Ni yo ngabirano y’Imana.” (Umusiguzi 3:13) Nimba Imana yipfuza ko duhimbarirwa igikorwa cacu, wumva none tutokwitega ko itwereka ukuntu twonezererwa akazi dukora? (Yesaya 48:17) Irabitwereka biciye kw’Ijambo ryayo Bibiliya. Raba izi mpanuro zishingiye kuri Bibiliya zerekana ukuntu woryohererwa ibikorwa.

NUBONE AKAZI MU BURYO BWIZA

Waba ukora akazi gasaba gukoresha cane ubwenge canke inguvu nyinshi, canke ukaba ubikoresha vyompi ku rugero runaka, numenye ko “ubwoko bwose bw’ubucumukure [buzana] akarusho.” (Imigani 14:23) Akarusho nyabaki? Kimwe coco, akazi karatuma turonka ibintu dukeneye mu buzima. Ni ivy’ukuri ko Imana isezerana kuronsa abantu bayisenga ata buryarya ivyo bakeneye. (Matayo 6:31, 32) Ariko na yo yiteze ko turangura uruhara rwacu mu gukora cane kugira ngo turonke ibidutunga mu nzira nziza.2 Abatesalonika 3:10.

Ku bw’ivyo rero, dukwiye kubona ko akazi kadufasha gushika ku bintu vyinshi mu buzima. Karadufasha gushitsa ivyo tujejwe mu buryo buteye iteka. Joshua w’imyaka 25 avuga ati: “Wironkeje ivyo ukeneye uba ukoze ikintu gihambaye. Nimba akazi ukora kagufasha kuronka ivyo ukeneye, kaba rero gashitsa ico kagenewe.”

Vyongeye, gukora cane biratuma twumva ko turi n’ico tumaze. Nakare, gukora cane ntibishobora bose. Igihe tugize akigoro tugakora akazi kacu naho koba katurambira canke kagoye, turahimbarwa no kubona ko turi abakozi bumirako. Kandi tuba turwanije agatima ko gushaka kwiyorohereza. (Imigani 26:14) Muri ubwo buryo rero, akazi karatuma umuntu yumva ahimbawe cane. Aaron, umwe twavuga mu kiganiro c’imbere y’iki, avuga ati: “Ndanezerwa cane iyo niriwe ndakora.  Nshobora kuba ndushe cane canke abandi bakaba batabonye ivyo nakoze, ariko mba nzi ko hari ico nashitseko.”

NIWIGE GUKORA NEZA AKAZI UJEJWE

Bibiliya irashimagiza umuntu “w’umuhanga mu gikorwa ciwe” be n’umugore “akora ikintu cose gihimbara amaboko yiwe.” (Imigani 22:29; 31:13) Kuba umuhanga ntibipfa kwizana. N’ikindi kandi ni bake muri twebwe bahimbarwa no gukora akazi batamenyereye cane. Ivyo bishobora kuba ari vyo bituma abantu benshi badahimbarwa n’akazi bakora. Ntibaba baragize akigoro gahagije ko kumenya neza ako kazi.

Tuvugishije ukuri, umuntu arashobora guhimbarwa n’akazi ako ari ko kose mu gihe gusa akishizemwo neza, agakora afise intumbero yo kwiga kugakora neza. William w’imyaka 24 avuga ati: “Iyo umuntu akoranye umwete igikorwa yahawe, akabona ico bivuyemwo, arahimbarwa cane. Ntushobora guhimbarwa mu gihe woba ukunda kwiyorohereza canke gukora ibibayabaye.”

IYUMVIRE ICO AKAZI UKORA KAMARIYE ABANDI

Niwirinde kwiyumvira gusa amahera uhembwa. Ahubwo riho niwibaze uti: ‘Kubera iki aka kazi gakenewe? Ni ibiki vyopfa kadakozwe canke ntigakorwe neza? Kamariye iki abandi?’

Birahambaye kwibaza ico kibazo ca nyuma kubera yuko iyo umuntu atahuye ico akazi akora kamariye abandi, bituma yumva ahimbawe cane. Na Yezu yavuze ati: “Gutanga birimwo agahimbare kuruta guhabwa.” (Ivyakozwe 20:35) Uretse abantu ba mbere bungukira ku vyo dukora, nk’abakoresha bacu be n’abakiriya, hariho n’abandi bahungukira. Aho twovuga abo mu rugo rwacu canke abakenye.

Abo mu rugo rwacu. Igihe serugo akora cane kugira ngo aronse umuryango wiwe ivyo ukeneye, aratuma bahungukira mu buryo bubiri n’imiburiburi. Ubwa mbere, aratuma baronka ivyo bakeneye mu buzima nk’ibifungurwa, ivyambarwa be n’uburaro. Ivyo abikoze aba ariko arashitsa ibanga Imana yamujeje ryo “[ku]ronsa abiwe ivyo bakeneye.” (1 Timoteyo 5:8) Ubwa kabiri, serugo akorana umwete aronderera umuryango arabera akarorero abiwe. Umwe Shane twavuga mu kiganiro c’imbere y’iki, avuga ati: “Dawe ni akarorero keza cane k’umuntu akunda ibikorwa. Ni umuntu w’imvugakuri, yamye akora cane ubuzima bwiwe bwose, canecane akazi ko kubāza. Naramwigiyeko akamaro ko gukoresha amaboko, ugakora ibintu abandi bazokwikorako.”

Abakenye. Intumwa Paulo yahanuye umukirisu wese “gukora cane . . . kugira aronke ico aha uwuri mu mukeno.” (Abanyefeso 4:28) Nkako, igihe dukora cane kugira twironse ivyo twebwe n’umuryango wacu dukeneye, turashobora no gufasha abantu bakenye. (Imigani 3:27) Gukora cane birashobora rero gutuma tugira umunezero mwinshi cane uva ku gutanga.

 NUKORE IBIRENZE IVYO USABWA

Muri ya Nsiguro rurangiranwa Yezu yashikiriza ku Musozi yavuze ati: “Nimba umuntu afise ububasha agutegetse kugira ico umufasha ahareha n’intambwe igihumbi, jana na we intambwe ibihumbi bibiri.” (Matayo 5:41) Woshira mu ngiro gute ayo majambo mu kazi ukora? Aho gukora ibibayabaye, nurabe ingene ushobora gukora ibirenze ivyo usabwa. Niwishingire imigambi, wihatire gukora igikorwa cawe neza cane canke unyarutsa kuruta uko vyari vyitezwe. Niwitwararike n’utuntu dutoduto tujanye n’akazi ukora.

Igihe ukora ibirenze ivyo usabwa urashobora guhimbarwa n’akazi kawe. Kubera iki? Kubera ko aba ari umurimo mwitumo. Uba uriko urakora cane kubera ko ubishaka, atari ku gahato. (Filemoni 14) Ivyo bishobora guca bitwibutsa impanuro iri mu Migani 12:24 ivuga iti: “Ukuboko kw’abanyamwete ni kwo kuzoganza, mugabo ukuboko kw’ubute kuzoba ukwo gukora ibikorwa vy’agahato.” Ego ni ko, si benshi bizoshika ngo babe abashumba nya bashumba canke ngo bakore ibikorwa vy’agahato. Ariko rero, umuntu akora gusa ibibayabaye arashobora kwumva umengo ni umushumba yama ategekwa ivyo akora. Ariko umuntu akora ibirenze ivyo asabwa, abikora kubera ko yahisemwo kubikora. Ntakorera ku gahato.

NTUTWARWE CANE N’AKAZI

Gukora cane ni ikintu ciza, ariko rero uribuka yuko ubuzima buhambaye kuruta akazi. Ni ivy’ukuri ko Bibiliya ituremesha kuba abanyamwete. (Imigani 13:4) Ariko ntituremesha kuba abaja b’akazi. Mu Musiguzi 4:6 hagira hati: “Urushi rw’akaruhuko ruruta amashi abiri y’igikorwa c’ubutame n’ukwiyahagura ukurikira umuyaga.” Ni icigwa ikihe dukura muri ayo majambo? Biragoye ko umuja w’akazi ahimbarirwa ibiva mu butame bwiwe nimba akazi kiwe kamutwara umwanya wiwe wose n’inguvu ziwe zose. Mu bisanzwe akazi kiwe nta co kaba kakimumariye. Kamera nk’“ugukurikirana umuyaga.”

Bibiliya irashobora kudufasha kubona akazi mu buryo buri ku rugero. Naho ivuga yuko dukwiye gukorana umwete, iravuga kandi yuko dukwiye “[kwiyemeza] neza ibihambaye kuruta ibindi ivyo ari vyo.” (Abafilipi 1:10) Ibintu bihambaye kuruta ibindi ni ibihe? Muri ivyo harimwo kumarana umwanya n’umuryango be n’abagenzi. Hariho n’ibihambaye kuruta ivyo, na vyo akaba ari ibijanye n’Imana, nko gusoma Ijambo ry’Imana no kurizirikanako.

Abadatwarwa cane n’akazi usanga bahimbarirwa cane akazi. William twavuga mu ntango avuga ati: “Umwe mu bo nigeze gukorera yarambereye akarorero keza mu bijanye no gukunda ibikorwa ku rugero rwiza. Arakora cane kandi arangije akazi, aca ataha kwitwararika umuryango wiwe n’ibijanye n’ugusenga. Kandi urazi? Ni umwe mu bantu nzi bahimbawe cane!”