Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  Nzero 2015

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | INTWARO IZIRA IGITURIRE

Igiturire mu ntwaro cabaye ndanse

Igiturire mu ntwaro cabaye ndanse

Igiturire mu ntwaro be n’ibindi bintu vy’ubugunge bikorwa mu ntwaro, bisigurwa ko ari ugukoresha nabi ububasha uhabwa na Leta urondera inyungu zawe bwite. Ukwo gukoresha nabi ububasha kwatanguye kuva kera. Nk’akarorero, mu mategeko ari muri Bibiliya harimwo iryiyamiriza igiturire mu bijanye no guca imanza, ivyo bikaba vyerekana ko kurya igiturire bimaze imyaka irenga 3.500. (Kuvayo 23:8) Ariko uretse kurya igiturire, hariho n’ibindi bintu nk’ivyo bikorwa. Abategetsi rimwe na rimwe usanga biba, bakungukira ku bintu badafitiye uburenganzira canke bakanyuruza itunga ry’igihugu. Vyongeye, barashobora gukoresha igiti bafise kugira bagirire ka mwana wa mama incuti zabo be n’abagenzi babo.

Naho kurya igiturire biri nka hose mu mashirahamwe y’abantu, biboneka ko mu ntwaro hoho ari akamaramaza. Raporo yo mu 2013 yagizwe n’Ishirahamwe rirwanya igiturire (Transparency International) yerekanye yuko abantu kw’isi yose babona ko ahantu hatanu igiturire cagisibije ari mu migambwe, mu gipolisi, mu bategetsi, mu nama nshingamateka no mu bucamanza. Raba amaraporo amwamwe yerekana ico kintu.

  • MURI AFRIKA: Mu 2013, abategetsi nka 22.000 bo muri Afrika y’Epfo baragirijwe igiturire.

  • MURI AMERIKA Y’EPFO: Mu 2012, muri Brezile abantu 25 baragiriwe n’icaha co gukoresha itunga ry’igihugu kugira baronke ababashigikira mu vya politike. Muri abo bagiriwe n’icaha harimwo n’uwahoze ari umukuru w’abakozi bo mu biro vy’umukuru w’igihugu, akaba yari we muntu agira kabiri akomeye mu gihugu.

  • MURI AZIYA: Mu 1995 i Séoul muri Koreya y’Epfo, abantu 502 barapfuye igihe imangazini nini yasenyuka. Abagize amatohoza kugira ngo bamenye icabitumye, basanze bene kuyubaka barahaye abategetsi igiturire kugira babemerere gukoresha isima idakwije ibisabwa no kurenga ku mategeko ajanye no gukinga impanuka.

  • I BURAYA: Cecilia Malmström, umwe mu bagize Inama nshingwabikorwa mw’ishirahamwe ry’Abanyaburaya, avuga ati: “Uravye ingene iyo ngorane [yo kurya igiturire] ikwiragiye hose [i Buraya], biratangaje cane.” Yavuze kandi ati: “Ibihugu vyinshi bisa n’ibidashiramwo inguvu za politike zikenewe kugira igiturire kiranduranwe n’imizi.”

Ntivyoroshe kurandurana n’imizi igiturire mu ntwaro. Umuhinga mu bijanye no kurwanya igiturire yitwa Susan Rose-Ackerman, yanditse yuko kugira ngo igiturire gihere vyosaba ko “Leta igira amahinduka akomeye mu buryo ikora ibintu.” Naho kurandurana n’imizi igiturire bisa n’uko bitoshoboka, Bibiliya irerekana ko n’ibiruta ivyo bishobora guhinduka kandi ko bizohinduka koko.