Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | IMANA YOBA IKWITWARARIKA?

Imana iraguhoza

Imana iraguhoza

“Imana, imwe ihoza abakubititse, yaraduhojeje.”2 ABAKORINTO 7:6.

“Umwana w’Imana ya[ra]nkunze a[r]anyigura.”ABAGALATIYA 2:20

IGITUMA BAMWEBAMWE BAKEKERANYA: Abantu bamwebamwe, n’igihe baba bakeneye cane guhozwa, usanga biyumvira ko kwoba ari ukwikunda basavye Imana ngo ihaseruke ibafashe gutorera umuti ingorane zabo. Umugore umwe yitwa Raquel avuga ati: “Ndavye igitigiri kinini c’abantu bari kw’isi n’ingorane zikomeye bafise, nca mbona ko ibingoye ata co bivuze, bigatuma ngonanwa gusaba Imana ngo imfashe.”

ICO IJAMBO RY’IMANA RYIGISHA: Imana iramaze gukora ikintu gihambaye kugira ngo ifashe abantu yongere ibahoze. Umuntu wese ari kw’isi yararazwe igicumuro, kino kikaba gituma tutigera dushitsa neza ivyo Imana idusaba. Naho ari ukwo, Imana “ya[ra]dukunze [i]tuma Umwana wayo [Yezu Kristu] ngo abe ikimazi c’impongano ku bw’ibicumuro vyacu.” (1 Yohani 4:10) Biciye ku rupfu rwo kwitangako inkuka rwa Yezu, Imana yaratumye bishoboka ko duharirwa ibicumuro, tukagira ijwi ryo mu mutima ryiza n’icizigiro co kubaho ibihe bidahera mw’isi nshasha y’amahoro. * Ariko none, iyo nkuka yoba yatanzwe ku neza y’abantu muri rusangi gusa, canke yoba yerekana ko Imana ikwitwararika ku giti cawe?

Raba akarorero k’intumwa Paulo. Yarakozwe ku mutima n’inkuka Yezu yatanze, maze yandika ati: “[Mba]yeho ku bw’ukwizera kwerekeye Umwana w’Imana yankunze akanyigura.” (Abagalatiya 2:20) Ni ivy’ukuri ko Yezu yapfuye Paulo ataraba umukirisu. Yamara Paulo yabona ko iyo nkuka ari ingabirano Imana yamuhaye ku giti ciwe.

Urwo rupfu rwa Yezu rwo kwitangako inkuka ni ingabirano Imana yaguhaye na wewe ku giti cawe. Iyo ngabirano irerekana ko ufise agaciro imbere y’Imana. Iyo ngabirano irashobora kukuronsa “uruhoza rw’ibihe bidahera be n’icizigiro ciza,” igatuma “[ushikama] mu gikorwa ciza cose n’ijambo ryiza ryose.”2 Abatesalonika 2:16, 17.

Ariko rero, haraciye imyaka yababa 2.000 Yezu atanze ubuzima bwiwe ngo bube inkuka. None ni ikimenyamenya ikihe cerekana yuko Imana irondera kukwiyegereza muri iki gihe?

^ par. 5 Wipfuza kumenya n’ibindi ku bijanye n’inkuka Yezu yatanze, raba ikigabane ca 5 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? casohowe n’Ivyabona vya Yehova.