Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  Ntwarante 2014

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Ivyo Imana imaze kugukorera

Ivyo Imana imaze kugukorera

“Kuk’urukundo Imana yakunze abari mw isi ari rwo rwatumye itanga Umwana wayo w’ikinege, ng’ūmwizera wese ntaz’apfe rubi, arikw ahabge ubugingo budashira.”Yohana 3:16, Bibiliya Yera.

Ayo ni amwe mu majambo yo muri Bibiliya azwi cane kandi asubirwamwo kenshi. Hari uwavuze ko ata wundi murongo wo muri Bibiliya nk’uwo “udondora neza kandi muri make ivyo Imana yakoreye abantu be n’inzira y’ubukiriro.” Ni co gituma mu bihugu bimwebimwe uzosanga kenshi ayo majambo canke icanditswe yakuwemwo co muri Yohani 3:16, biri ku vyandiko mu gihe c’ibirori bimwebimwe, ku miduga, ku mpome n’ahandi.

Biboneka ko abandika ayo majambo babona ko urukundo rw’Imana rubakura amazinda yuko bazoronka ubukiriro bw’ibihe bidahera. Weho bite? Urukundo rw’Imana urubona gute? Vyongeye, ni ibiki wiyumvira ko Imana yakoze vyerekana ko igukunda?

“IMANA YAKUNZE ABARI MW ISI”

Abantu benshi babona ko Imana ari yo yaremye ijuru n’isi, ibidukikije, n’abantu ubwabo. Ibinyabuzima bikozwe mu buryo bwiza kandi buhanitse ku buryo bitegerezwa kuba vyashizweho n’uwufise ubwenge budasanzwe. Abantu benshi barashimira Imana buri musi kubona ibaha ubuzima. Baremera kandi ko Imana ari yo bakesha impemu bahema, amazi, ibifungurwa, ibintu vyo mu bidukikije biguma biba vyisubiriza be n’ibindi vyose bikenewe kugira ngo babandanye kubaho no kunezererwa ivyo bakora.

Ni vyiza kuba dushimira Imana kuri ivyo bintu vyose, kuko vy’ukuri ari yo Muremyi wacu ikaba ari na yo itubungabunga. (Zaburi 104:10-28; 145:15, 16; Ivyakozwe 4:24) Turashobora gutahura urukundo rw’Imana tuzirikanye ibintu vyose iriko irakora kugira gusa itume tubaho. Intumwa  Paulo yabivuze muri aya majambo ati: “[Imana ni yo] iha abantu bose ubuzima n’impemu n’ibintu vyose. Kuko muri yo ari ho dufise ubuzima, tukagendagenda kandi tukaba turiho.”Ivyakozwe 17:25, 28.

Ariko rero, urukundo rw’Imana ntirubonekera gusa ku vyo ituronsa mu vy’umubiri. Yaranaduteye iteka ituremana icipfuzo co kuyimenya, iradufasha no kubishikako. (Matayo 5:3) Ivyo bituma abayigamburukira bagira icizigiro co kuzoba mu muryango wayo bakaba “abana” bayo.Abaroma 8:19-21.

Nk’uko muri Yohani 3:16 haca habivuga, Imana yaragaragaje urukundo idufitiye mu kurungika Umwana wayo Yezu kw’isi, kugira ngo atwigishe ivyerekeye Se wiwe akaba n’Imana yiwe no kugira adupfire. Ariko abantu benshi bariyemerera ko badatahura vy’ukuri igituma vyari bikenewe ko Yezu apfira abantu, n’ingene urupfu rwiwe rwerekana urukundo Imana idufitiye. Reka turabe ingene Bibiliya isigura icatumye Yezu adupfira n’akamaro bidufitiye.

“ITANGA UMWANA WAYO W’IKINEGE”

Abantu bose bararwara, bagasaza kandi bagapfa. Ariko uwo si wo mugambi Yehova Imana yari ifise mu ntango. Yarahaye abantu ba mbere akaryo ko kubaho ibihe bidahera mw’iparadizo ng’aha kw’isi. Ariko hari ico basabwa: Bategerezwa kuyigamburukira. Imana yababwiye ko bahisemwo kuyigambararira, bopfuye. (Itanguriro 2:17) Umuntu wa mbere yaragararije Imana, aba yikwegeye urupfu, arukwegera n’uruvyaro rwiwe. Intumwa Paulo abisigura ati: “Igicumuro cinjiye mw’isi biciye ku muntu umwe urupfu na rwo ru[zanwa] n’igicumuro, gutyo urupfu ru[kwira] ku bantu bose kuko bose bari baracumuye.”Abaroma 5:12.

Ariko rero, Imana “[i]kunda ubutungane.” (Zaburi 37:28) Naho itashobora kwirengagiza ico gicumuro umuntu wa mbere yakoze nkana, ntiyaciye ireka ngo abantu bose bagume bashikirwa n’imibabaro be n’urupfu ibihe bidahera, bazize ukugambarara kw’umuntu umwe. Ahubwo riho yarisunze ingingo ngenderwako y’ubutungane isaba gutanga “ubuzima ku bundi,” aba yubahirije ubutungane. Ivyo vyatumye bishoboka ko abantu bagamburuka basubira kuronka ubuzima budahera. (Kuvayo 21:23) Ikibazo gica kivyuka ni iki: Ubuzima butunganye Adamu yatakaje bwogarukanywe gute? Kugira bugarukanwe, hategerezwa kuboneka umuntu atanga ubuzima bunganya agaciro n’ubwo Adamu yari afise, ni ukuvuga ubuzima butunganye.

Yezu yaraje kw’isi abikunze, aratanga ubuzima bwiwe kugira akize abantu igicumuro n’urupfu

Biragaragara ko ata muntu n’umwe yakomotse kuri Adamu yashobora gutanga ubuzima nk’ubwo, mugabo Yezu wewe yari abishoboye. (Zaburi 49:6-9) Kubera ko ata gicumuro yavukanye, yari atunganye nka kurya Adamu yari ameze ataracumura. Yaratanze rero ubuzima bwiwe, aba acunguye abantu kugira bave mu buja bw’igicumuro. Ivyo vyatumye abantu bose bakomotse ku mugabo n’umugore ba mbere baronka akaryo ko kuzogira ubuzima butunganye nk’ubwo Adamu na Eva bigeze. (Abaroma  3:23, 24; 6:23) Hoba none hari ico dusabwa gukora kugira tuzokwungukire kuri ico kintu Imana yakoze cerekana urukundo n’imbabazi?

“ŪMWIZERA WESE”

Dusubiye muri Yohana 3:16, turabona amajambo avuga ati: ‘Ngo uwizera [Yezu] wese ntaze apfe rubi, ariko ahabwe ubuzima budashira.’ Ivyo bisobanura ko hari ico dutegerezwa gukora kugira ngo turonke iyo ngabirano y’ubuzima budahera. Kugira ‘duhabwe ubuzima budashira,’ dutegerezwa kwizera Yezu tukongera tukamugamburukira.

Hari aho wokwibaza uti: ‘Kubera iki dutegerezwa kugamburuka? None Yezu ntiyavuze ko “ūmwizera wese” azoronka ubuzima budahera?’ Ego ni ko, ukwizera kurakenewe. Ariko rero, birahambaye kwibuka ko muri Bibiliya, kwizera bidasobanura gusa kwemera. Kazinduzi imwe y’ivya Bibiliya (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words) ivuga yuko ijambo Yohani yakoresheje mu rurimi rwo mu ntango risobanura “kwizigira, atari ugupfa kwemera.” Kwemera ko Yezu ari Umukiza ntibihagije kugira umuntu ashimwe n’Imana. Uwemera ategerezwa kandi kwihatira gushira mu ngiro ivyo Yezu yigishije. Igihe tuvuga ko twizera ariko ntituvyerekane mu bikorwa, nta co biba bimaze. Bibiliya ivuga iti: “Ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye.” (Yakobo 2:26) Mu yandi majambo, uwemera ategerezwa kwizera Yezu, akabaho mu buryo bwerekana ko amwemera kandi amwizera.

Paulo abisigura ati: “Urukundo Kristu afise ru[ra]tugobera, kubera ko iki ari co twabonye, yuko umuntu umwe [Yezu] yapfiriye bose . . . Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho ntibabe bakibaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw’umwe yabapfira hanyuma akazurwa.” (2 Abakorinto 5:14, 15) Kuba dukenguruka bivuye ku mutima incungu Yezu yatanze, bikwiye gutuma tugira ivyo duhinduye mu buzima, tukareka kubaho ku bwacu kubera ubwikunzi, ahubwo tukabaho ku bwa Yezu, we yadupfiriye. Bisobanura ko ico dukwiye gushira imbere mu buzima bwacu ari ugukurikiza ivyo Yezu yigishije. Ivyo ntibizobura kugira ico bihinduye ku mico twisunga, ku mahitamwo tugira, no ku vyo dukora vyose. None abemera Yezu kandi bakamwizera, ni impera iyihe bazoronka?

“NTAZ’APFE RUBI, ARIKW AHABGE UBUGINGO BUDASHIRA”

Igice ca nyuma ca Yohani 3:16 kirerekana ico Imana isezeranira abizera incungu kandi babaho bahuza n’ivyo Imana idusaba. Imana yipfuza ko ‘badapfa rubi, ahubwo ko baronka ubuzima budashira.’ Ariko rero, abungukira ku rukundo rw’Imana impera bazoronka si zimwe.

Yezu yasezeraniye bamwe ubuzima budahera mw’ijuru. Yaratomoreye abigishwa biwe bamwizera yuko yari agiye kubategurira ikibanza kugira bazofadikanye kuganza mu buninahazwa. (Yohani 14:2, 3; Abafilipi 3:20, 21) Abazukira kuba mw’ijuru “bazoba abaherezi b’Imana n’aba Kristu, kandi bazoganzanya na we . . . imyaka igihumbi.”Ivyahishuwe 20:6.

Abayoboke ba Kristu bakeyi ni bo gusa botewe iryo teka. Nkako, Yezu yavuze ati: “Ntimutinye, mwa busho buto, kuko So yashimye kubaha ubwami.” (Luka 12:32) None ubwo “busho buto” bwobaye bugizwe n’abantu bangahe? Mu Vyahishuwe 14:1, 4 havuga hati: “Maze ngize ntya, mbona Umwagazi w’intama [Yezu Kristu uwamaze kuzuka] ahagaze ku Musozi Siyoni [wo mw’ijuru], ari kumwe n’abantu ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bafise izina ryiwe n’izina rya Se wiwe yanditswe ku ruhanga rwabo. . . . Abo baguzwe bakuwe mu bantu ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa Mwagazi w’intama.” Abo bantu 144.000 ni “ubusho buto” tubagereranije n’abantu amamiliyaridi bamaze kubaho kw’isi. Ko Bibiliya ivuga yuko bazoba abami, none bazoganza ba nde?

Yezu yaravuze abandi bantu bafise ukwizera bazoronka ivyiza biva ku Bwami bwo mw’ijuru. Muri Yohani 10:16, Yezu yavuze ati: “Ndafise izindi ntama zitari izo muri uru ruhongore; izo na zo nyene ntegerezwa kuzizana, kandi zizokwumviriza ijwi ryanje, kandi zizocika ubusho bumwe, zigire umwungere umwe.” Izo “ntama” zirashashaye kuronka ubuzima budahera kw’isi, bwa buzima  nyene Adamu na Eva bari biteze mu ntango. None tuzi gute ko abo bantu Yezu yavuze bazoba kw’isi?

Bibiliya iravuga akatari gake ivyerekeye Iparadizo izoba kw’isi. Kugira ngo uvyisuzumire, woshobora kuzingurura Bibiliya yawe maze ugasoma ivyanditswe bikurikira: Zaburi 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Yesaya 35:5, 6; 65:21-23; Matayo 5:5; Yohani 5:28, 29; Ivyahishuwe 21:4. Ivyo vyanditswe biravuga ko intambara, ikigoyi, indwara n’urupfu bizovaho. Biravuga ivyerekeye igihe abantu beza bazoshobora kwubaka amazu yabo, barime amatongo yabo, barere n’abana babo mu mahoro. * Wumva ivyo bintu bidashimishije? Turafise imvo zumvikana zo kwemera ko iyo mihango igiye kuranguka vuba.

IMANA IMAZE KUGUKORERA VYINSHI

Ufashe akanya ukarimbura ibintu vyose Imana imaze gukora ku neza yawe n’iy’abantu bose muri rusangi, uca ubona neza ko imaze gukora vyinshi cane. Iraduha ubuzima, ubwenge, amagara n’ivyo dukeneye kugira tubeho. N’ikiruta ivyo, ingabirano y’incungu Imana yatanze biciye ku rupfu rwa Yezu irashobora gutuma turonka n’ibindi vyiza biruta ivyo, nk’uko muri Yohani 3:16 habitweretse.

Kubaho ibihe bidahera mu mahoro, dufise ubuzima bwiza, ata ndwara, intambara, inzara canke urupfu, nta gukeka ko bizotuma tugira agahimbare n’imihezagiro bitagira iherezo. Kugira uzoronke iyo mihezagiro, ni wewe bivako. Ikibazo rero gisigaye ni iki: Ni igiki weho uriko urakorera Imana?

^ ing. 24 Wipfuza kumenya n’ibindi kuri ubwo buhanuzi, raba ikigabane ca 3 c’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? casohowe n’Ivyabona vya Yehova.