Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA BW’ABANTU

Umuhango w’uko isi izohinduka Iparadizo warahinduye ubuzima bwanje!

Umuhango w’uko isi izohinduka Iparadizo warahinduye ubuzima bwanje!
  • YAVUTSE MU: 1974

  • IGIHUGU AKOMOKAMWO: LETONIYA

  • IVYO YACIYEMWO: YAJA MW’IHIGANWA RY’AMAPIKIPIKI RYARIMWO AKAGA

KAHISE KANJE:

Navukiye i Riga umurwa mukuru wa Letoniya. Je na mushikanje twarezwe na mawe. Naho mawe ari umugatolika, twaja mu misa ku misi mikuru gusa y’idini. Namye nemera ko hariho ikintu kirengeye vyose, mugabo nkiri muto hari ibindi bintu vyinshi vyansamaza.

Uko nakura, mawe yarabonye ko nari mfise ingabirano yo gufata ikintu nkagisambura mu nyuma nkagiteranya. Kubera ko mu nzu twari dufise ibintu vyinshi umuntu yashobora gusambura, mawe yama atinya kunsiga i muhira jenyene. Yarampaye rero utwuma baterateranya hakavamwo agakinisho, nkaba narakunda kuduterateranya hanyuma nkadusambura. Kuri iyo ngabirano haza hiyongerako ikindi kintu nakunda cane, na co kikaba ari ukunyonga ipikipiki. Mawe yaranyandikishije mw’isiganwa ryitwa Zelta Mopēds ry’udupikipiki twitwa veromoteri. Natanguye kuja mw’isiganwa ry’utwo dupikipiki, mu nyuma nja mw’isiganwa ry’amapikipiki maninimanini.

Kubera yuko nari mfise ubwenge bufata ningoga, sinatevye gutera imbere muri izo nkino zo kwiruka cane kandi zirimwo akaga. Naratsinze incuro zitatu ihiganwa ry’amapikipiki y’ubwoko butandukanye muri Letoniya, ntsinda incuro zibiri ihiganwa ry’amapikipiki ryari ryateguwe ku rwego rw’akarere kagizwe na Estoniya, Letoniya na Lituwaniya.

UKUNTU BIBILIYA YAHINDUYE UBUZIMA BWANJE:

Maze gutera imbere cane mu vy’ayo masiganwa, umukobwa twakundana yitwa Evija (uwo twahavuye twubakana) yaratanguye kuyaga n’Ivyabona vya Yehova. Hari ibitabu vyabo yari yararonse vyarimwo agapapuro umuntu agegena agaca akabarungikira kugira asabe kwigishwa Bibiliya. Yaciye akuzuza maze arakarungika. Bidatevye, hari Ivyabona vya Yehova babiri baciye bamugendera maze batangura kumwigisha Bibiliya. Jewe ivyo nta co vyari bintwaye; ariko ico gihe ivy’Imana navyitaho buhoro.

 Mu nyuma, ivyo Vyabona vya Yehova baransavye ko nokwicara nkumviriza igihe Evija yaba ariko ariga Bibiliya. Naravyemeye kandi narashimye ivyo nahumviye. Ikintu canecane cankoze ku mutima ni umuhango Bibiliya itanga w’uko isi izohinduka Iparadizo. Nk’akarorero, baranyeretse icanditswe co muri Zaburi 37:10, 11, ikivuga giti: “Hasigaye akanya gatoyi, umubisha ntabe akiriho; kandi uzokwitegereza koko aho yahora, umubure. Mugabo abatekereza bazokwigabira isi, kandi bazokwinovora amahoro menshi.” Uwo muhango waranshimishije vy’ukuri.

Nararushirije gukunda ivy’Imana. Naratanguye gutahura ko inyigisho nyinshi zo mu madini ari ibinyoma. Ariko rero naratangaye mbonye ivyo Bibiliya yoyo yigisha, kubera ko vyumvikana kandi bitomoye.

Kubandanya niga Bibiliya vyaratumye ntahura ko Yehova aha agaciro cane ubuzima. (Zaburi 36:9) Vyaragize ico bikoze ku kuntu nabona ivyo gusiganwa ku mapikipiki; sinipfuza gusubira gushira ubuzima bwanje mu kaga. Ahubwo, nipfuza kubukoresha mu kuninahaza Yehova. Ivyo gusiganwa vyatuma mvugangwa, ngahabwa icubahiro kandi narabiryohererwa, ariko ivyo ntivyari bigihambaye kuri jewe.

Naratahuye ko ndi n’ico nzobazwa na wa Mutanzi w’ubuzima

Mu 1996, naritavye ihwaniro mpuzamakungu ry’Ivyabona vya Yehova ryabereye i Tallinn muri Estoniya, hakaba hari hafi y’ikibuga twakunda kugiriramwo ivyo gusiganwa ku mapikipiki. Kuri iryo hwaniro narabonye abantu bava mu bihugu vyinshi bakoraniye ahantu hamwe mu bumwe no mu mahoro. Nk’akarorero, igihe umukenyezi umwe w’Icabona ca Yehova yatakaza agasakoshi kiwe ko mu minwe, nariyumviriye yuko atosubiriye kukabona. Ariko bidatevye, hari Icabona ca Yehova yagatoye aca arakamusubiza ata na kimwe kibuzemwo. Vyaranjoreje! Naciye ntahura ko Ivyabona babaho bisunga koko ingingo ngenderwako ziri hejuru zo muri Bibiliya. Jewe na Evija twarabandanije kwiga turatera imbere, maze mu 1997 turabatizwa tuba Ivyabona vya Yehova.

IVYIZA NAHAKUYE:

Bamwebamwe mu bagenzi banje barapfuye kubera batwara amapikipiki nk’abasaze. Ivyo nize muri Bibiliya vyaratumye ntahura ko ndi n’ico nzobazwa na wa Mutanzi w’ubuzima, ari we Yehova. Kumenya ivyo, bishobora kuba ari vyo vyakingiye ubuzima bwanje.

Jewe na Evija twaratewe agateka ko kumara imyaka ine dukora umurimo w’igihe cose ku biro bikuru vy’Ivyabona vya Yehova i Riga. Ubu turahimbarwa no kurera umukobwa wacu Alise no kumufasha gukura akunda Yehova. Vyongeye, ndakenguruka kubona mara umusi umwe mu ndwi ku biro vy’ubuhinduzi, nkora imiduga be n’ibindi bintu vyononekaye. Ndahimbarwa vy’ukuri no gukoresha neza ubuhanga nakuranye! Emwe, gushika n’ubu ndacasambura ibintu nkongera nkabiteranya.

Ndaha agaciro cane agateka natewe ko gushingira intahe Imana yonyene y’ukuri nifatanije n’umuryango wanje, ivyo vyose nkaba ndabikesha ivyo nize muri Bibiliya. Mu vy’ukuri, umuhango w’uko isi izohinduka Iparadizo warahinduye ubuzima bwanje!