Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  Kigarama 2013

 INKURU Y’UBUZIMA

Naripfuza gukorera Yehova ubuzima bwanje bwose

Naripfuza gukorera Yehova ubuzima bwanje bwose

Ndangije amashure yisumbuye muri Nzero 1937, naragiye kuri kaminuza yo muri Leta ya Iowa, hafi y’aho twaba mu Buraruko bw’akarere ko hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyigwa be n’akazi nakora kugira ndonke amahera y’ishure vyarantwara umwanya nka wose. Kuva nkiri muto, naripfuza cane kwiga ibijanye n’inyubakwa ndende be n’ibiraro bicundeba ku bintu bimeze nk’imigozi.

Mu ntango z’umwaka wa 1942, haciye igihe gito Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu Ntambara ya kabiri y’isi yose, nari mu mwaka wa gatanu kuri kaminuza, hasigaye amezi makeya gusa ngo ndonke urupapuro rw’umutsindo mu bijanye n’ubuhinga bwo kwubaka. Inzu nabamwo, twayibamwo turi batatu. Hari umwe muri bo yandemesheje kuganira n’umuntu yahora “agendera abahungu baba mw’igorofa yo hasi yacu.” Ngiyeyo nahasanze Icabona ca Yehova yitwa John O. Brehmer (uwo batazira Johnny). Naratangajwe n’ukuntu yashobora kwerekana inyishu Bibiliya itanga ku bibazo nka vyose. Vyarantangaje ku buryo naciye ntangura kwigana Bibiliya na Johnny ntahorereza, mu nyuma na ho ntangura kuza ndamuherekeza mu gikorwa co kwamamaza inkuru nziza igihe naba ndonse akanya.

Otto se wa Johnny yari yabaye Icabona ca Yehova igihe yari umukuru w’ibanki yo mu gisagara ca Walnut, muri Leta ya Iowa. Otto yarahevye ako kazi kugira ngo atangure kuza aramara umwanya munini yamamaza inkuru nziza. Mu nyuma, akarorero kiwe n’umuryango wiwe karamfashije gufata ingingo ihambaye cane.

IGIHE CO GUFATA INGINGO

Umusi umwe, umukuru wa kaminuza nigako yarambwiye yuko amanota yanje yatera agabanuka be n’uko amanota meza nari nararonse atari gushobora gutuma ndonka urupapuro rw’umutsindo. Ndibuka ko natakambiye Yehova Imana kugira ngo amfashe kumenya ico nokora. Haciye igihe gito, umwigisha yatwigisha ivy’ubuhinga bwo kwubaka yarantumyeko. Yambwiye yuko hari ubutumwa yari yaronse bw’abarondera umwenjeniyeri kandi ko yaciye abishura atarinze kumbaza, ababwira ko nokwemera ako kazi. Narashimiye uwo mwigisha, mugabo nca ndamusigurira ko nipfuza gukorera Yehova ubuzima bwanje bwose. Ku wa 17 Ruheshi 1942, narabatijwe maze bidatevye ndagenwa kuba umutsimvyi, ukwo akaba ari ko Ivyabona vya Yehova bita uwihebeye kumara umwanya munini yamamaza inkuru nziza.

Mu nyuma, mu 1942, naratumweko ngo nje mu gisoda, bica biba ngombwa ko nja gusigurira ababijejwe yuko ntashobora kugira uruhara mu ntambara kubera ijwi ryanje ryo mu mutima. Naraberetse ivyete abigisha banje bo kuri kaminuza banditse vyemeza ko ata kibi banziko, bikerekana n’ubuhinga budasanzwe nari mfise mu vy’ubwubatsi. Ariko ivyo ntivyabujije ko bancira ihadabu y’amadolari 10.000 y’Abanyamerika, n’umunyororo w’imyaka itanu mw’ibohero ry’i Leavenworth muri Leta ya Kansas.

UBUZIMA BWO MW’IBOHERO

Ibohero ry’i Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe. Ivyabona vya Yehova nka 230 barapfungiwe aho i Leavenworth

Imisore irenga 230 y’Ivyabona vya Yehova yari yaraciriwe urubanza rwo gupfungirwa ahantu hakorerwa  uburimyi hegukira iryo bohero rya Leta ry’i Leavenworth. Ibikorwa twahakorera vyahagarikirwa n’abarinzi b’ibohero batandukanye. Bamwebamwe muri bo bari bazi ko tutagira aho duhengamiye mu vya politike kubera turi abakirisu, kandi babona neza ivyo twemera.

Bakeyi muri abo barinzi baratworohereza ku buryo vyakunda ko tuza turagira amakoraniro yo kwiga Bibiliya. Baradufashije no kwinjiza mw’ibohero ibitabu bishingiye kuri Bibiliya. Umukuru w’ibohero yaraniyandikishije kugira ngo aze ararungikirwa ikinyamakuru Consolation (ubu kikaba citwa Réveillez-vous ! canke Be maso! mu kirundi).

MVA MW’IBOHERO, MU NYUMA NKABA UMUMISIYONARI

Ndangije imyaka itatu muri ya myaka itanu bancira, nararekuwe ku wa 16 Ruhuhuma 1946, hakaba hari haciye amezi makeyi Intambara ya kabiri y’isi yose irangiye. Naciye ubwo nyene nsubira gukora ca gikorwa nari narihebeye co kumara umwanya munini namamaza inkuru nziza. Nasabwe gusubira mu gisagara ca Leavenworth, muri Leta ya Kansas, ngo abe ari ho nkorera ico gikorwa. Narahagaritse umutima kubera ko abantu benshi baho babona nabi Ivyabona vya Yehova. Kuharonka akazi nisumamwo vyarangoye, aho rero simvuze ivyo kuharonka inzu yo kubamwo.

Igihe kimwe naragiye kuvuga ubutumwa inzu ku nzu maze mpura n’umwe mu barinzi ba rya bohero narimwo, arankankamira ati: “Mvira mu rugo!” Mbonye afise urukoni rumeze nk’ubuhiri, naragize ubwoba nca ndakura meza. Ku wundi muhana na ho, umugore nahasanze yambwiye ati: “Rindira gatoyi,” aca arugara umuryango. Nkirindiriye, nagiye mbona idirisha ryo hejuru mw’igorofa ryugurutse, nya mugore aca amenako amazi mabi yari yogesheje ivyombo. Ariko ntiwumve, ico gikorwa nakora caravuyemwo n’ivyiza. Nahavuye menya ko bamwebamwe mu bakiriye ibitabu bishingiye kuri Bibiliya nabashikirije babaye Ivyabona vya Yehova.

Mu 1943, haratangujwe ishure ry’abamisiyonari mu gice ca ruguru ca New York. Naratumiwe ndaryitaba, maze ku wa 8 Ruhuhuma 1948 ndaronka urupapuro rw’umutsindo ndi mu mugwi ugira cumi w’abasohotse iryo shure. Iryo shure ryahavuye ryitwa Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi. Maze kuronka urwo rupapuro rw’umutsindo, narungitswe gukorera ahitwa Côte-de-l’Or, ahasigaye hitwa Gana.

Ndahashitse, nahawe igikorwa co kubwira inkuru nziza abategetsi n’abazungu. Ku mpera y’umushamvu nakorana n’ishengero ry’Ivyabona vya Yehova, ngafasha abarigize igikorwa co kwamamaza inzu ku nzu. Naragendera n’ibibanza vyabamwo Ivyabona vya Yehova bari ukwa bonyene, nkabamenyereza muri ico gikorwa. Vyongeye, narakoze igikorwa co kugendera amashengero mu gihugu kibanyi ca Côte d’Ivoire.

Igihe nakorera muri utwo turere, narize kubaho nk’Abanyafrika, nk’akarorero ndiga kurara mu kazu k’ivyondo, kurisha iminwe, no gusutama “ku gahinga” kugira ngo nitabare nk’uko Abisirayeli babigira  mu bugaragwa. (Gusubira mu vyagezwe 23:12-14) Ivyo vyatumye twe n’abandi bamisiyonari bagenzanje tubonwa neza. Abakenyezi b’abakuru bamwebamwe baho baratanguye kwigana natwe Bibiliya. Igihe rero abaturwanya batuburabuza, bakaronka n’uruhusha rwo kutwaka uburenganzira bwo kuguma muri ico gihugu, abakenyezi b’abo bakuru bararemereye abagabo babo gushika aho iyo ngingo ifutwa!

Nk’uko vyashikiye abamisiyonari benshi muri Afrika, nahavuye ndwara malariya. Vyarashika nkagira imbeho n’ubushuhe ku buryo mu bwenge hadakora neza. Rimwe na rimwe, vyaraba ngombwa ko mfata umusaya kugira ngo ntugume ujugumira. Naho vyari ukwo, igikorwa nakora carabandanije kumpimbara.

Mu myaka ine ya mbere namaze muri Afrika, nagumye nandikiranira na Eva Hallquist, uwo twari twamenyanye imbere y’uko mva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naramenye yuko yari mu mugwi ugira 21 wari gusohoka Ishure rya Gileyadi ku wa 19 Mukakaro 1953, mu gihe c’ihwaniro mpuzamakungu ry’Ivyabona vya Yehova ryari kubera ku kibuga c’inkino c’i New York citwa Yankee Stadium. Naciye mvugana n’umukapitene umwe w’ubwato ndamusaba ko nokorera ku bwato bwiwe, na we akazonyunguruza gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Urwo rugendo rwamaze imisi 22, kandi vyarashika ibahari igahumagana. Dushitseyo, naciye nja kubonana na Eva i Brooklyn ku cicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova. Twaraduze hejuru ku gisenge, aho twashobora kubona neza ikivuko c’i New York n’akarere k’aho kose, nca ndamusaba ko twokwubakana. Eva yahavuye aza muri Côte-de-l’Or kugira dufadikanye igikorwa.

NITAHO INGORANE ZO MU MURYANGO

Maze gukorana na Eva imyaka itari mike muri Afrika, mawe yaranyandikiye ikete amenyesha ko dawe yari ku mpfiro kubera kanseri. Tumaze kuronka uruhusha rwo kuva ku kivi, twe na Eva twarasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dawe vyaranse rwose, haciye igihe gito arahwera.

Mu nyuma, tumaze imyaka hafi ine dusubiye muri Gana, twaramenye ko amagara ya mawe atifashe neza. Hari abagenzi baciye baduhanura gutaha kugira ngo tumurwaze. Iyo ni yo ngingo yatugoye gufata gusumba izindi zose mu buzima bwacu. Twahavuye dusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze imyaka 15 mu bumisiyonari, 11 muri yo nkaba nayimaze ndi kumwe na Eva.

Turi kumwe n’umutware umwe wo muri Côte-de-l’Or, ahasigaye hitwa Gana

Twaramaze imyaka tuza turakurakuranwa na Eva mu kurwaza mawe, tukamufasha kuja ku makoraniro igihe cose amagara yaba amukundiye. Ku wa 17 Nzero 1976, yarahwereye afise imyaka 86. Ariko icanteye intuntu kuruta cagiye gushika haciye imyaka icenda. Eva baramutoye kanseri. Nta ko tutagize ngo turwane n’iyo ndwara, ariko yaruhiye kumuhitana ku wa 4 Ruheshi 1985, afise imyaka 70.

AYANDI MAHINDUKA YABAYE MU BUZIMA BWANJE

Mu 1988, naratumiwe ku birori vyo kwegurira Yehova inyubakwa z’ibiro vy’ishami vyo muri Gana vyari biherutse kwagurwa. Emwe, ico cabaye ikintu c’intibagirwa! Imyaka 40 imbere y’aho, igihe nashika muri Gana ndangije Ishure rya Gileyadi, Ivyabona vya Yehova baho bari nk’amajana angahe gusa. Muri uwo mwaka wa 1988, barenga 34.000, ubu bakaba ari nka 114.000!

Haheze imyaka ibiri ngarutse aho muri Gana, narubakanye n’umugenzi somambike wa Eva yitwa Betty Miller, ku wa 6 Myandagaro 1990. Twarabandanije gushira imbere igikorwa ca Yehova mu buzima bwacu. Si twe tuzobona turasubiriye kubonana na ba sogokuru na ba nyogokuru, abavyeyi bacu hamwe na Eva, nibazuka bagasubira kuba kw’isi mw’Iparadizo.Ivyakozwe 24:15.

Amosozi aradengera mu maso iyo niyumviriye agateka kadasanzwe Yehova yanteye mu kunkoresha mu myaka irenga 70 mu gikorwa ciwe. Akatari gake ndamushimira ku kuntu yamfashije nkamukorera ubuzima bwanje bwose. Naho ubu mfise imyaka irenga 90, Yehova wa muhinga ruheta aruta abenjeniyeri bose, yarabandanije kumpa inkomezi n’umutima rugabo kugira ngo mbandanye kumukorera ubuzima bwanje bwose.