Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | IBINYOMA VYATUMYE ABANTU BADAKUNDA IMANA

Igituma bamwe bibagora gukunda Imana

Igituma bamwe bibagora gukunda Imana

“ ‘Utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’umuzirikanyi wawe wose.’ Iryo ni ryo bwirizwa risumba ayandi rikaba na ryo rya mbere.”Vyavuzwe na Yezu Kristu, mu mwaka wa 33 mu gihe cacu. *

Hari abantu bigora gukunda Imana. Kuri bo, bisa n’uko Imana ata wushobora kuyitahura, ko iri kure yabo, canke mbere ko ari ruburakigongwe. Raba ivyo bamwebamwe bavuze:

  • “Naho nasenga Imana ngo imfashe, narumva ko umenga iri kure yanje, ko bisa n’ibidashoboka ko umuntu ayishikira. Nabona ko Imana ari ikintu kitagira inyiyumvo.”—Vyavuzwe na Marco wo mu Butaliyano.

  • “Naho nari mfise icipfuzo kivuye ku mutima co gukorera Imana, wamenga iri kure cane yanje. Nabona ko itagira ikigongwe, ko ata kindi yipfuza atari ukuduhana. Sinabona ko ifise ikibabarwe.”—Vyavuzwe na Rosa wo muri Gwatemala.

  • “Nkiri umwana, nemera yuko Imana iguma ituronderako amakosa, ikama yiteguriye kuduhana igihe cose dukoze ikosa. Mu nyuma, nahavuye mbona ko Imana itatunezwe. Nabona ko imeze nk’umushikiranganji wa mbere atunganya ibibazo vy’abatwarwa biwe, ariko mu vy’ukuri atabitaho.”—Vyavuzwe na Raymonde wo muri Kanada.

Uvyibazako iki? Imana yoba itabereye ko tuyikunda? Kuva kera na rindi, hamye hari abakirisu bibaza ico kibazo. Nkako, mu kiringo co hagati y’ikinjana ca 6 n’ica 16 mu gihe cacu, abenshi mu bari mu madini yiyita aya gikirisu ntibanagerageza gusenga Imana Mushoboravyose. Uti kuki? Abantu barayitinya bimwe bikomeye. Umuhinga mu vya kahise yitwa Will Durant abivuga muri ubu buryo ati: “Wumva umucumuzi yari kwubahuka gute gusenga Imana iri kure kandi iteye ubwoba gutyo?”

Vyagenze gute none ngo Imana ibonwe ko “iri kure kandi iteye ubwoba”? Mu vy’ukuri, Bibiliya yigisha iki ku bijanye n’Imana? Kumenya ukuri ku vyerekeye Imana vyoba vyogufasha kuyikunda?