Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 NIWIYEGEREZE IMANA

‘Yehova arababarira ata gahigihigi’

‘Yehova arababarira ata gahigihigi’

“Uwutababarira abandi aba asambuye ikiraro na we nyene ategerezwa gucako.” Ayo majambo yavuzwe mu kinjana ca 17 n’umuhinga mu vya kahise w’Umwongereza yitwa Edward Herbert, arashira ahabona igituma dukwiye kubabarira abandi: Bitebe bitebuke, twoshobora gusaba abandi ngo batubabarire. (Matayo 7:12) Ariko rero, hariho imvo ihambaye kuruta ikwiye gutuma tubabarira abandi. Raba ivyo intumwa Paulo yavuze mu Bakolosayi 3:13.—Soma.

Kubera ko twese tudatunganye, vyoshika tugashavuza abandi canke tukabababaza, kandi na bo nyene vyoshika bakabitugirira. (Abaroma 3:23) None twozigama gute amahoro hagati yacu n’abandi? Paulo ahumekewe n’Imana, araduhanura kubabarira abandi no kubihanganira. Iyo mpanuro irahambaye muri kino gihe nk’uko vyari biri igihe yandikwa, hakaba haheze imyaka nk’ibihumbi bibiri. Reka dusuzume twitonze ayo majambo Paulo yavuze.

“Mubandanye kwihanganirana.” Ayo majambo ngo “mubandanye kwihanganirana” yahinduwe akuwe mw’ijambo ry’ikigiriki ritanga iciyumviro co kwirengagiza ikintu canke kwiyumanganya. Igitabu kimwe kivuga yuko abakirisu bagaragaza iyo kamere mu “kugira umutima ukunze wo kwihanganira ababakorera amakosa canke abafise kamere zibababaza.” Iyo mvugo ngo “kwihanganirana” itwereka ko ukwiyumanganya mwene ukwo gutegerezwa kuba magiriranire. Ivyo bisobanura yuko iyo twibutse ko dufise kamere zishobora kubabaza abandi, tutazoreka ngo ivyo tudakunda ku bandi bihungabanye amahoro dufitaniye na bo. Bite ho hamwe abandi boducumurako?

“Mubandanye . . . kubabarirana ata gahigihigi.” Nk’uko bivugwa n’umuhinga umwe, ijambo ry’ikigiriki ryahinduwe ngo “kubabarirana ata gahigihigi” “si ryo risanzwe rikoreshwa mu kuvuga guharira canke kubabarira . . . ariko ritekeye insobanuro ikomeye ishimika ku kuntu guharira ari ikintu kiranga ubuntu.” Ikindi gitabu kivuga yuko iryo jambo rishobora gusobanura ngo “gukorera umuntu ikintu ciza, kiranga ubuntu, c’ingirakamaro.” Twerekana ubwo buntu mu kubabarira abandi bivuye ku mutima n’igihe tuba dufise ‘ico twidogera abandi.’ Kubera iki none dukwiye kugira umutima ukunze wo kugaragariza abandi ubwo buntu? Kimwe coco, ni kubera ko hadaciye n’igihe twoshobora gukenera ko uwadukoreye ikosa adusubiza ubwo buntu mu kutubabarira.

“Nk’uko Yehova yabababariye ata gahigihigi.” Ng’iyi imvo ihambaye kuruta izindi zose ikwiye gutuma tubabarira abandi ata gahigihigi: Yehova Imana aratubabarira ata gahigihigi. (Mika 7:18) Zirikana gatoya ubuntu bukomeye Yehova agaragariza abacumuzi bigaya. Yehova wewe ntacumura nkatwe. Naho ari ukwo, arababarira n’umutima ukunze abacumuzi bigaya kandi agaherezako naho asanzwe azi ko atazokwigera akenera ko na bo bamugaragariza ubuntu mu kumubabarira. Mu vy’ukuri, Yehova ni we ruheta mu kubabarira ata gahigihigi abacumuzi bigaya!

Yehova ni we ruheta mu kubabarira ata gahigihigi abacumuzi bigaya!

Imbabazi za Yehova ziratuma tumwiyegereza zikongera zigatuma twipfuza kumwigana. (Abanyefeso 4:32–5:1) Vyoba vyiza twibajije duti: ‘Ko Yehova ambabarira abigiranye ubuntu, nobuzwa n’iki kubabarira umuntu nkanje adatunganye yancumuyeko mugabo yigaye koko?’—Luka 17:3, 4.