Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  Gitugutu 2013

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | BIBILIYA IVUGA IKI MURI MAKE?

Twabayeho gute?

Twabayeho gute?

Tubivuze muri make kandi mu buryo bworoheje, igitabu ca mbere ca Bibiliya, ari co Itanguriro, kirasigura ingene ijuru n’isi vyabayeho giti: “Mu ntango Imana yaremye amajuru n’isi.” (Itanguriro 1:1) Imana imaze kurema ibikoko be n’ibimera, yaciye irema abantu ba mbere Adamu na Eva. Bari batandukanye n’ibikoko kuko abantu bafise ku rugero runaka ibintu bimwebimwe biranga Imana, ushizemwo ubushobozi bwo kwihitiramwo. Ku bw’ivyo, bari bafise ico babazwa n’Imana ku vyo bari gukora. Iyo bagamburuka ubuyobozi bw’Imana, bari kugira uruhara mw’iranguka ry’umugambi wayo, bakaba ba sekuruza b’umuryango w’abantu bose bobaye kw’isi ibihe bidahera binovora amahoro n’amagara atagira agahaze.

Ariko rero, hari umumarayika umwe yaciye aboneraho akaryo ko gukoresha abantu ku bw’inyungu ziwe bwite. Gutyo, yaciye acika Shetani, bisobanura ngo “Umurwanizi.” Shetani yarahenze Eva akoresheje inzoka, amubwira ko ubuzima bwiwe bworushirije kuba bwiza adakurikije ubuyobozi bw’Imana. Adamu na Eva barumviye Shetani, baritandukanya n’Umuremyi wabo. Ukwo guhitamwo nabi kw’abavyeyi bacu ba mbere, kwatumye batakaza akaryo ko kubaho ibihe bidahera, gutuma kandi twese baturaga igicumuro, ukudatungana be n’urupfu.

Imana ntiyatevye guca imenyesha icipfuzo ifise co gusubiza mu buryo ico kintu kibabaje, kugira ngo abakomoka kuri Adamu baronke akaryo ko kubaho ibihe bidahera. Imana yaramenyesheje imbere y’igihe ko hoje “uruvyaro,” ni ukuvuga umuntu adasanzwe. Uwo muntu yohavuye akuraho Shetani akongera agakuraho imibabaro yose Shetani hamwe na Adamu na Eva bateje abantu. (Itanguriro 3:15) Ni nde none yohavuye aba urwo “ruvyaro”? Bitebe bitebuke, yomenyekanye.

Muri ico kiringo cose, Shetani yagumye arondera kunigira mu menshi umugambi mwiza w’Imana. Ububisha n’igicumuro vyaciye bikwiragira nk’akaranda. Imana yaciye ifata ingingo yo guteza isegenya kugira ngo ihonye ababisha. Imana yarategetse wa mugororotsi Nowa kwubaka ubwato, buno bukaba bwari urusandugu amahero rworeremvye ku mazi, kugira ngo we n’umuryango wiwe barokoke, hamwe n’ibikoko yari yategetswe kwinjiza muri ubwo bwato.

Haciye umwaka iryo Segenya ritanguye, Nowa n’umuryango wiwe baravuye mu bwato, bashikira kw’isi yari yatyorowe. Ariko rwa “ruvyaro” ntirwari bwaseruke.

Iki kiganiro gishingiye kw’Itanguriro ikigabane ca 1-11; Yuda 6, 14, 15; Ivyahishuwe 12:9.