Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 NIWIYEGEREZE IMANA

“Imana ikunda uwutangana akamwemwe”

“Imana ikunda uwutangana akamwemwe”

Ni ingabirano bwoko ki wokenguruka vy’ukuri? Nta gukeka ko benshi muri twebwe bohimbarwa no kwakira ingabirano umuntu abahaye kubera abakunda, aho kuyibaha kubera yuko yumva ko ategerezwa kubikora. Agatima umuntu atangana karahambaye. Karahambaye kuri twebwe. N’ikiruta vyose, karahambaye ku Mana. Rimbura amajambo intumwa Paulo yavuze ahumekewe n’Imana, ari mu 2 Abakorinto 9:7.

Ni kubera iki Paulo yanditse ayo majambo? Yashaka kuremesha abakirisu b’i Korinto ngo bashigikire igikorwa co gutabara abakirisu bagenzi babo b’i Yudaya bari bakenye. Yoba yaragerageje guhata Abanyakorinto ngo batange? Eka namba, ahubwo yanditse ati: “Umwe wese nagire nk’uko yavyiyemeje mu mutima wiwe, atabigiranye umwikomo canke ngo abigire agoberewe, kuko Imana ikunda uwutangana akamwemwe.” Nimuze dusuzume twitonze ico kintu yabahimirije.

“Nk’uko yavyiyemeje mu mutima wiwe.” Paulo avuga ko umukirisu w’ukuri atanga kubera yavyiyemeje “mu mutima wiwe.” Umukirisu rero arazirikana yitonze ivyo abakirisu bagenziwe bakeneye. Umuhinga umwe avuga yuko ijambo ryo mu rurimi rw’intango ryahinduwe ngo “yavyiyemeje,” “ritanga insobanuro yo kwiyumvira ikintu imbere y’igihe.” Umukirisu rero ariyumvira ivyo abakirisu bagenziwe bakeneye, maze akibaza ico yokora kugira ngo abafashe.—1 Yohani 3:17.

“Atabigiranye umwikomo canke ngo abigire agoberewe.” Paulo aravuga ubwoko bubiri bw’ugutanga budakwiye kurangwa mu bakirisu b’ukuri: gutanga ugonanwa n’ugutanga ugoberewe. Imvugo y’ikigiriki yahinduwe ngo “atabigiranye umwikomo,” ijambo ku rindi isobanura ngo “atabigiranye umubabaro (canke intuntu).” Igitabu kimwe gisigura yuko umuntu atangana umwikomo canke atanga agonanwa, atanga “ababaye kubera ko amahera yiwe agiye.” Uwutanga agoberewe abigira kubera agahato. Ni nde muri twebwe yoshima vy’ukuri kwakira ingabirano umuntu amuhaye agonanwa canke agoberewe?

“Imana ikunda uwutangana akamwemwe.” Paulo avuga yuko igihe umukirisu ahisemwo gutanga, akwiye kubigirana akamwemwe kenshi canke umunezero. Mu vy’ukuri, iyo umuntu atanganye agatima keza ni ho agira agahimbare. (Ivyakozwe 20:35) Biragoye ko uwutangana akamwemwe ahisha umunezero afise. Nkako, imvugo ngo “akamwemwe” yoshobora kudondora neza ingene uwutanga amerewe mu mutima n’ingene aboneka mu maso. Iyo umuntu aduhaye ikintu abigiranye akamwemwe biradukora ku mutima. Aratuma n’Imana inezerwa. Hari iyindi Bibiliya ivuga iti: “Imana ikunda abakunda gutanga.”—Contemporary English Version.

“Imana ikunda abakunda gutanga”

Ayo majambo Paulo yavuze ahumekewe n’Imana ni ingingo ngenderwako abakirisu bisunga mu bijanye no gutanga. Twaba dutanga umwanya wacu, inguvu zacu, canke ivyo dutunze, nimuze tubigire tubikunze kandi tubigire kubera ko duhimbarwa vy’ukuri no kugira ico duhaye abandi, na canecane abari n’ivyo bakeneye. Ukwo gutanga ntigutuma gusa duhimbarwa ariko kandi kuratuma Imana idukunda, kubera ko “ikunda uwutangana akamwemwe.”

Aho tukuremesheje gusoma muri Nyakanga

1 Abakorinto na 2 Abakorinto