Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Bari babirindiranye igishika cinshi n’ivyizigiro

Bari babirindiranye igishika cinshi n’ivyizigiro

Umugwi ugira 130 w’abasohoka Ishure ry’i Gileyadi

Bari babirindiranye igishika cinshi n’ivyizigiro

IBIRORI vyo guha impapuro z’umutsindo abanyeshure b’umugwi ugira 130 w’Ishure ry’ivya Bibiliya ry’i Gileyadi, nta gukeka ko vyari birindiranywe igishika n’ivyizigiro. Ku wa gatandatu igenekerezo rya 12 Ntwarante 2011, abantu barenga 8.500 baritavye ivyo birori, aho hakaba harimwo abo banyeshure, incuti zabo n’abagenzi babo. Abo bamisiyonari bari baronse inyigisho zikwiye, bakaba bagira barungikwe hirya no hino kw’isi ngo bigishe abantu ukuri kwo muri Bibiliya. Abari ng’aho bose bari bashashaye cane kubona ivy’uwo musi be n’ivyo kazoza kabikiye abo bamisiyonari.

‘Hahiriwe abo bose baguma barindiriye’ Yehova

Ayo majambo aremesha dusanga muri Yesaya 30:18, ni yo yari agize umutwe-shimikiro w’ijambo ryashikirijwe na Geoffrey Jackson, umwe mu bagize Inama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova akaba ari na we yari ahagarikiye ivyo birori. Yaracishijemwo akantu k’ugutwenza abigiranye igishika, arakeza abo banyeshure ngo kubera ko bari barusimvye naho ivyigwa bitari vyoroshe, yongera arabahumuriza yuko no kuri uwo musi uteye akamwemwe baza kurusimba. None ni ibintu bitegereka ibihe abo banyeshure bashobora kurindira canke kwitega? Uwo muvukanyi yaraciye irya n’ino ivyiyumviro kirumara bitatu afatiye kuri Yesaya 30:18-21.

Ubwa mbere, umuvukanyi Jackson yavuze ati: “Murashobora kwitega ko Yehova azokwishura amasengesho yanyu.” Yarerekeje ku majambo adusubiriza umutima mu nda yo mu murongo wa 19, ayavuga ati: “Ntazobura kukugirira ubutoni niyumva ijwi ry’amaborogo yawe.” Umuvukanyi Jackson yarerekanye ko twisunze igisomwa co mu ntango c’igiheburayo, Yehova yariko avuga ivyerekeye ukwumviriza umuntu ku giti ciwe atari ukwumviriza umugwi w’abantu. Ku bw’ivyo, yaciye avuga ko Yehova yitaho amasengesho y’umwumwe wese ukwiwe. Yavuze ati: “Kubera ko Yehova ari Umuvyeyi, ntatubaza ngo: ‘Kubera iki utihangana nka naka?’ Ahubwo riho, aratega yompi umwumwe wese ukwiwe kandi akamwishura.”

Ubwa kabiri, uwo mushikirizansiguro yarerekanye ko twokwitega ingorane. Yavuze ati: “Yehova ntadusezeranira ubuzima butagira ingorane, ariko azodufasha.” Nk’uko umurongo wa 20 uvyerekana, Imana yari yaravuze yuko igihe Isirayeli yobaye isugerejwe, amarushwa n’agahahazo vyosigaye ari ibintu bimenyerewe nk’umukate n’amazi. Yamara, Yehova yokwamye yiteguriye gutabara abantu biwe. Abo banyeshure na bo nyene bazoshikirwa n’ingorane be n’ibintu bitoroshe, ariko si ngombwa ngo bizobe bihuje n’ivyo biteze! Umuvukanyi Jackson yongeyeko ati: “Mugabo murashobora kwitega ko Yehova azoba yiteguriye kubafasha gutorera umuti ingorane iyo ari yo yose.”

Ubwa gatatu, umuvukanyi Jackson afatiye ku murongo wa 20 n’uwa 21, yibukije abo banyeshure ati: “Murashobora kwitega kuronka ubuyobozi. Muze rero muburondere!” Uwo muvukanyi yarerekanye yuko muri iki gihe umukirisu wese akeneye kwumviriza yitonze igihe Yehova avugana natwe biciye kw’Ijambo ryiwe no ku bitabu bishingiye kuri Bibiliya. Uwo mushikirizansiguro yarahimirije abo banyeshure abigiranye igishika ngo bazobandanye bihatira gusoma Bibiliya ku musi ku musi, kuko bizotuma baronka ubuzima.

“Nimutinye Yehova”

Umuvukanyi Anthony Morris wo mu Nama Nyobozi yarasiguye imvugo ‘ugutinya Yehova’ ikoreshwa muri Bibiliya. (2 Ngoma 19:7) Si ugucika ivutu, ahubwo ni icipfuzo gikomeye cane co gukora ibigororotse, icubahiro kitarimwo uburyarya kandi gikomeye cane ku buryo umuntu ahinda agashitsi. Umuvukanyi Morris yahimirije abo banyeshure ati: “Mugende aho murungitswe gukorera mufise mwene ukwo gutinya.” None bokwerekanye gute ko bubaha Yehova ukuraho? Uwo mushikirizansiguro yarashimitse ku buryo bubiri.

Ubwa mbere, umuvukanyi Morris yahimirije abo banyeshure gushira mu ngiro impanuro dusanga muri Yakobo 1:19 ivuga iti: ‘Tebuka kwumva, utebe kuvuga.’ Yarerekanye yuko naho abo banyeshure bize ibitari bike mu vyigwa bamazemwo amezi atanu, babwirizwa kwiyubara ntibashike iyo barungitswe gukorera ngo batangure gukoresha ivyo bize mu kwiyerekana. Yavuze ati: “Murabanza mutege ugutwi. Muratege ugutwi abo mw’ishengero muzoba murimwo hamwe n’abaja imbere abandi mu gikorwa muri ico gihugu muzoba muriko murakoreramwo; nimutege ugutwi ivyo bababwira ku bijanye n’ico gihugu be n’imico kama yaho. Ntimutinye kuvuga ko mutazi iki canke kiriya. Nimba inyigisho mwaronse yarashitse ku ntumbero yayo koko, uko muzorushiriza rero kumenya ibintu ni ko muzorushiriza kubona ko vy’ukuri muzi bike.”

Ubwa kabiri, umuvukanyi Morris yasomye mu Migani 27:21, ahagira hati: “Inkono y’ugutyorora igenewe ifeza, itanure na yo igenewe inzahabu; kandi umuntu, ameze nk’uko ashimagizwa.” Yarasiguye yuko nka kurya nyene inzahabu n’ifeza bikenera gutyororwa, na twebwe dushobora gutyororwa biciye ku gushimagizwa. Uti gute? Gushimagizwa birashobora kugeza kamere yacu. Gushimagizwa bishobora gutuma twishima amaherezo tugatakaza ubucuti bwiza dufitaniye n’Imana, canke na ho bigatuma tubona ko dufitiye umwenda Yehova bikongera bigatuma turushiriza kwiyemeza kutigera turenga ku ngingo ngenderwako ziwe. Umuvukanyi Morris yaciye rero ahanura abanyeshure yuko igihe bashimagijwe bakwiye kuvyakira mu buryo bwiza, bakabona ko ari akaryo bahawe ko kwerekana ko ‘batinya Yehova’ mu buryo bubereye.

“Nimuhe agaciro igikorwa murungitswe gukora”

Umuvukanyi Guy Pierce wo mu Nama Nyobozi ni we yashikirije ijambo nyamukuru ry’uwo musi. Yaraciye irya n’ino uwo mutwe w’ijambo, arasigura yuko ijambo “umumisiyonari” risobanura “uwurungitswe gukora igikorwa kinaka.” Ati ntibitangaje kubona abamisiyonari bari kune bari gutanu, n’ibikorwa barungitswe gukora bikaba ari ukwo nyene. Abenshi usanga bibanda ku vyo gukiza abantu ku mubiri kandi bakarondera gutorera umuti ingorane z’isi mu kuja mu vya politike. Ni kwo guca abwira abanyeshure ati: “Mweho si ukwo.” Uti kuki?

Mu kwiga Bibiliya, abo banyeshure barize ibitari bike ku vyerekeye ivy’ugukizwa ku mubiri. Igihe Yezu yazura umwigeme umwe akiri muto, abavyeyi biwe baciye “bagwa mu gahundwe bikugura cane.” (Mariko 5:42) N’igihe impumyi zaba zihumuwe ku gitangaro, umunezero warazirenga. Imwe mu mvo zatuma ivyo bitangaro bikorwa kwari ukugira ngo bitwereke twebwe abo muri iki gihe ivyo Kristu azokora mw’isi nshasha yimirije. Ico gihe, rya “sinzi rinini” ry’abantu bagororotse bazorokoka iyi si mbi niyakurwaho, rizokizwa ingorane zose z’umubiri. (Ivyahishuwe 7:9, 14) Bazokwakira ababo bapfuye nibazuka, bano bakaba na bo nyene bazoba bafise amagara meza. Ibaze nawe umunezero bazogira!

Ariko rero, umuvukanyi Pierce yarasiguye yuko ugukizwa ku mubiri kutazokwigera kuba kwo gukizwa guhambaye cane. Abarwaye Yezu yakijije bahavuye basubira kurwara. Abapfuye yazuye barasubiye gupfa. Eka n’impumyi yahumuye nimba zitahavuye zisubira guhuma, nta gukeka ko zisinziriye mu rupfu zitasubiye kubona. Ugukiza abantu mu buryo bubafasha kugiranira ubucuti n’Imana ni kwo gukiza Yezu yakoze guhambaye kuruta ukundi kwose. Abamisiyonari baciye mw’ishure ry’i Gileyadi na bo nyene barungikwa gukora igikorwa co gukiza abantu muri ubwo buryo. Barafasha abantu gusubiza hamwe na Dawe wa twese wo mw’ijuru kugira ngo babe bazima mu nyonga z’Imana. Abakizwa muri ubwo buryo ni bo bonyene bazoshikira ubuzima budahera. Umuvukanyi Pierce yavuze ati: “Mwene ukwo gukira ni kwo kuyishemeza. Kurerekana ko muri kirumara mu busuku murangura.”

Ibindi bintu bikurubikuru bitatu vyaranze uwo musi

“Mbega uyu musi uraza kugenda neza?” Umuvukanyi Robert Rains, akaba ari umwe mu bagize Komite y’ishami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaraciye irya n’ino ico kibazo cari gihuye neza n’uwo musi. Yaremesheje abo banyeshure ngo bazotume umusi umwumwe wose bazomara aho barungitswe ugenda neza, mu gukoresha neza umwanya wabo, mu kwifashisha Ijambo ry’Imana igihe hari ibibahagaritse umutima, no mu kwiheka kuri Yehova biciye kw’isengesho.

“Woba uzotuma ica kera kiba gishasha?” Mark Noumair, umwe mu bigishije abo banyeshure, ni we yabajije ico kibazo mw’ijambo yashikirije. Yaraciye irya n’ino ibivugwa muri 1 Yohani 2:7, 8, aho intumwa Yohani yavuze ivyerekeye “ibwirizwa rya kera” ryari kandi “ibwirizwa rishasha.” Ryari ibwirizwa rimwe, rya rindi risaba abayoboke ba Kristu gukundana urukundo ruzira ubwikunzi kandi rwihebera abandi. (Yohani 13:34, 35) Iryo tegeko ryitwa ko ari irya kera kubera ko hari haciye imyaka mirongo Kristu ubwiwe arihaye abayoboke biwe; ariko kandi ryitwa ko ari rishasha kubera ko ico gihe abakirisu bari bahanganye n’ibintu bitoroshe batari bwahure na vyo, bakaba rero bari bakeneye kugaragaza urukundo mu buryo bushasha kandi bwagutse gusumba. Abamisiyonari na bo nyene barahura n’ibintu batari bamenyereye, bagaca bakenera kugaragaza urukundo mu buryo bushasha. Ni igiki none kizobafasha kubigira?

Umuvukanyi Noumair yabahanuye ati: “Ntimucike ico mwanka.” Yasiguye yuko turamutse tubonye ku wundi inyifato twanka tugaca natwe tugira nk’ukwo nyene, tuba ducitse ico twanka, tukaba tuba turiko twigirira nabi. Ariko duciye turondera uburyo bushasha bwo kugaragaza urukundo, turaheza tugakayanganisha “umuco w’ukuri” tukirukana umwiza.

“Nimwikorere umutwaro.” Uwundi mwigisha wo kuri iryo shure ry’i Gileyadi yitwa Michael Burnett, ni we yaciye irya n’ino uwo mutwe w’ijambo warimwo ivyiyumviro kirumara. Yaravuze ivyerekeye abantu bo mu bihugu vyo muri Afrika bakoresha ingata mu kwikorera imitwaro bigatuma boroherwa kandi ivyo bikoreye ntibizungazunge, bigatuma bashobora gutambuka mu buryo buteye igomwe. Abo bamisiyonari baciye mw’ishure ry’i Gileyadi bazokwikorera amabanga aremereye mu bihugu bazoba barungitswe gukoreramwo, ariko barahawe ico twogereranya n’ingata, na co akaba ari ivyigwa binonosoye baronse bishingiye kuri Bibiliya. Nibashira mu ngiro ivyo bize, bazokwikorera neza ayo mabanga, bayitwararike neza.

Ivyabonywe be n’ukubaza ibibazo

Mu vyigwa vyo kw’Ishure ry’i Gileyadi harajamwo n’umwanya abanyeshure bamara mu gikorwa co kwamamaza bifatanije n’amashengero y’Ivyabona vya Yehova yo mu karere baba barimwo. Bimwebimwe mu vyo abo banyeshure biboneye muri ico gikorwa, William Samuelson, umucungezi w’Urwego rujejwe amashure y’ivya gitewokarasi, yarabishikirije mu kiganiro kivuga ngo “Ntureke ukuboko kwawe ngo kuruhuke.” (Umusiguzi 11:6) Biciye ku dukino turyoshe kandi turimwo igishika, abanyeshure barerekanye ukuntu bakoze ico gikorwa batiziganya, bararonka uturyo two kwamamaza inkuru nziza mu ndege, mu maresitora be n’aho banyweshereza igitoro. Barashinze intahe inzu ku nzu, mu biyago bisanzwe vya misi yose no mu makete. Emwe, biragaragara ko bataretse ukuboko kwabo ngo kuruhuke, kandi ivyiza vyavuyemwo ni agahore ntiworaba!

Ubukurikira, umwe mu bafasha mu bikorwa vyo kw’Ishure ry’i Gileyadi yitwa Kenneth Stovall yarabajije ibibazo abagabo batatu bamenyereye cane ubumisiyonari, na bo ni aba: Barry Hill, uwakoreye muri Équateur no muri République dominicaine; Eddie Mobley yakoreye muri Côte d’Ivoire, na Tab Honsberger yakoreye muri Senegali, muri Bénin no muri Hayiti. Umuvukanyi Stovall afadikanije n’abo bavukanyi batatu, baraciye irya n’ino mu buryo bwiza cane umutwe w’ijambo uvuga ngo “Nugeze Yehova wironkere imihezagiro.” (Malaki 3:10) Nk’akarorero, umuvukanyi Hill yariganye ukuntu we n’umukenyezi wiwe barwanye urugamba rwo kumenyera ikirere co muri Équateur, aho usanga rimwe na rimwe hashushe kandi hari inkungugu, ikindi gihe ugasanga harashushe hari n’ivyondo. Aribuka ko bigeze kumara imyaka ibiri n’igice baza baroga bakoresheje indobo. Yamara ntibigeze biyumvira ivyo gusubira iwabo; ahubwo babona ko ari umuhezagiro wa Yehova kubona yarabarungitse gukorera aho hantu. Nya muvukanyi avuga ati: “Twaremeye ubwo buzima tubikunze.”

Ibirori biriko birarangira, umwe muri abo banyeshure yarasomye ikete rikora ku mutima abo banyeshure banditse bakenguruka bivuye ku mutima ivyo iryo shure ryabaronkeje. Iryo kete ryavuga riti: “Ukwizera kwacu kwariyongereye ku rugero kutari bwigere gushikako, ariko turazi ko tutaraheza gutera imbere.” Abanyeshure bose baciye bahabwa impapuro z’umutsindo, baca barungikwa mu bihugu bitandukanye vyo hirya no hino kw’isi. Umuvukanyi Jackson yasozereye ivyo birori asubiriza umutima mu nda abo banyeshure yuko bokwitega ko Yehova azobafasha mu buzima bwabo bushasha, na canecane igihe bazoba bahanganye n’ibintu bitoroshe. Abari bitavye ivyo birori bose batashe bafise ivyizigiro bikomeye kandi biteye akamwemwe biruta ivyo bari baje bafise. Nta gukeka ko Yehova azokora ivyiza vyinshi biciye kuri abo bamisiyonari bashasha.

[Igicapo/Ikarata ku rup. 31]

IBIRANGA ABITAVYE IRYO SHURE

Ibihugu bavuyemwo 9

Incahagati y’imyaka 34,0 y’amavuka

Incahagati y’imyaka 18,6 bamaze babatijwe

Incahagati y’imyaka 13,1 bamaze mu busuku bw’igihe cose

[Ikarata]

(Ushaka igisomwa cose, raba iki kinyamakuru)

Abo banyeshure barungitswe mu bihugu vyerekanywe aho hepfo

AHO ABO BAMISIYONARI BARUNGITSWE

ARGENTINE

ARUMENIYA

BURUKINA FASO

BURUNDI

KONGO (KINSHASA)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

HAYITI

HONG KONG

ENDONEZIYA

KENYA

LITUWANIYA

MALEZIYA

MOZAMBIKE

NEPALI

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

RUMANIYA

SENEGALI

TANZANIYA

UGANDA

ZIMBABWE

[Ifoto ku rup. 31]

Umugwi ugira 130 w’abasohoka Ishure ry’ivya Bibiliya ry’i Gileyadi rya Watchtower

Mu rutonde rukurikira, imirongo iharurwa uhereye imbere uja inyuma, amazina na yo akaba atondetse uhereye ibubamfu uja iburyo ku murongo umwumwe wose.

(1) Molina, Z.; Bassolino, S.; Alatsis, C.; Arroyo, A.; Niño, L.; Merkling, S.; Clark, M.

(2) Little, C.; Tibaudo, S.; Jakobsson, S.; Moreno, J.; Rodriguez, A.; Lee, K.; Cárdenas, H.; Aguilar, L.

(3) Clairbush, A.; Polley, A.; Caldwell, S.; Adame, J.; Hildebrandt, S.; Shoemaker, I.; Grohman, N.; Galvez, G.

(4) Clark, J.; Bassolino, A.; Packham, K.; Adame, J.; Knaus, M.; Niño, M.; Moreno, R.; Galvez, J.

(5) Rodriguez, D.; Geynes, M.; Molina, J.; Aguilar, A.; Alatsis, I.; Manno, A.; Grohman, R.; Packham, J.

(6) Geynes, S.; Cárdenas, M.; Arroyo, C.; Manno, C.; Merkling, J.; Lee, H.; Clairbush, X.; Jakobsson, P.

(7) Little, J.; Hildebrandt, B.; Shoemaker, M.; Knaus, K.; Caldwell, J.; Tibaudo, F.; Polley, C.