Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IVYO MU BUSHINGURO BWACU

“Nta kintu na kimwe munsi y’izuba gikwiye kubabuza!”

“Nta kintu na kimwe munsi y’izuba gikwiye kubabuza!”

HARI mu mpeshi yo mu 1931. Mu bwinjiriro bw’inyubakwa rurangiranwa Pleyel iberamwo ibiteramo y’i Paris, abantu bavuye mu bihugu 23 bari bakubise haruzura. Ibimodokari binini vyariko birururutsa imbere y’iyo nyubakwa ingenzi zambaye neza, maze bidatevye ikibanza nyamukuru kiruzura. Abantu nka 3.000 bari baje batazanywe no kurorera igiteramo kanaka, ariko baje kwumviriza Joseph Rutherford, ico gihe akaba ari we yari ahagarikiye igikorwa cacu co kwamamaza. Insiguro ziwe zikora ku mutima zariko zirahindurwa mu gifaransa, mu kidagi no mu gipolonye. Ijwi rikomeye ry’umuvukanyi Rutherford ryarasamirana muri iyo nyubakwa yose.

Iryo hwaniro ry’i Paris ryarabaye intibagirwa mu gikorwa co kwamamaza mu Bufaransa. Umuvukanyi Rutherford yarateye akamo abariko baramwumviriza baturuka mu bihugu bitandukanye, na canecane abakirisu bakiri bato, ngo bitange babe abamamazanjili b’igihe cose mu Bufaransa. Uwitwa John Cooke, akaba yari umuyabaga yaje ava mu Bwongereza, ntazokwigera yibagira amajambo akomeye yo kubahimiriza yagira ati: “Nta na kimwe munsi y’izuba gikwiye kubabuza mwebwe abakiri bato kuja mu murimo w’ubutsimvyi!” *

Uretse uwo John Cooke, akaba yahavuye aba umumisiyonari, hari n’abandi benshi bitabiriye ako kamo kameze nka kamwe k’Umunyamakedoniya. (Ivyak. 16:9, 10) Nkako, igitigiri c’abamamazanjili b’igihe cose carongerekanye mu Bufaransa kiva kuri 27 mu 1930 gishika ku 104 mu 1931, rikaba ryari iyongerekana ridasanzwe ribaye mu mwaka umwe gusa. None ko benshi muri abo batsimvyi bo mu ntango batavuga igifaransa, bari gushobora gute kwihanganira intambamyi z’ururimi, uburyo buke be n’ukuba bari ukwa bonyene?

KWIHANGANIRA INTAMBAMYI Z’URURIMI

Abo bamamazanjili b’igihe cose mvamakungu bakoresha udukarata two gushinga intahe kugira abe ari two tuvuga mu kibanza cabo ivyerekeye icizigiro c’Ubwami. Umuvukanyi umwe yavuga ikidagi, yaramamaje i Paris adatinya. Yigana ati: “Twari tuzi yuko Imana yacu ari inyabubasha. Bishitse tukagira ubwoba mu busuku, ntikwaba ari ugutinya abantu mugabo twaba dutinya ko duhava twibagira rya ryungane rigufi ryavuga riti: ‘Voulez-vous lire cette carte, s’il vous plaît? [Woba woshima gusoma aka gakarata?]’ Twari twarajijutse ko igikorwa cacu cari gihambaye vy’ukuri.”

Abamamazanjili b’igihe cose ba kera barakoresheje amakinga n’amapikipiki mu gukwiragiza inkuru nziza mu Bufaransa

Igihe abo bamamazanjili b’igihe cose baba bariko baramamaza mu magorofa abamwo abantu, akenshi abajejwe kuyitwararika barabirukana. Umusi umwe, bashiki bacu babiri bavuga icongereza bakaba bari bazi agafaransa gake kabaho, basanze bari imbere y’umuzamu akara, aca ababaza ngo ‘murondera nde?’ Kugira mushiki wacu umwe agerageze kumutururuza, yarabonye akuma gatoyi kamaditse ku muryango kanditseko ngo: “Tournez le bouton [Fyonda ng’aha].” Kubera ko uwo mushiki wacu yiyumviriye ko ryari izina rya nyene umuhana, yaciye yishura yitwengera ati: “Turondera umupfasoni ‘Tournez  le bouton.’” Emwe, kuba abo batsimvyi b’abanyamwete barakunda gutwenza, vyarabafashije cane!

UBURYO BUKE NO KUBA UKWA BONYENE NTIVYABABUJIJE KWAMAMAZA

Mu myaka ya 1930, abantu benshi mu Bufaransa babwirijwe kwihanganira ubukene, abo batsimvyi mvamakungu na bo nyene badasigaye inyuma. Mushiki wacu yitwa Mona Brzoska yavuga icongereza, yariganye ivyamushikiye be n’uwo bakorana ati: “Inzu twabamwo wasanga akenshi zubatswe mu buryo bwa kera cane, imwe mu ngorane nyamukuru ikaba yari iyo gutuma mu nzu hasusuruka mu rushana. Akenshi twabwirizwa kuba mu cumba gikanye nk’ibarafu, mu gitondo tugategerezwa kumena ibarafu yaba yiretse ku mazi mw’ijage kugira dushobore gukaraba.” None abo batsimvyi ba kera boba baracitse intege kubera batari bafise ibihinda? Haba namba! Umwe muri bo yaravuze muri make ukuntu babona ibintu, ati: “Nta kintu twari dutunze, ariko nta co twabuze.”Mat. 6:33.

Abatsimvyi bavuga icongereza bari bitavye ihwaniro ryo mu 1931 i Paris

Abo bamamazanjili b’umutima rugabo babwirizwa kandi kwihanganira ukuba bari ukwa bonyene. Mu ntango z’imyaka ya 1930, mu Bufaransa hari abamamaji b’Ubwami batarenga 700, benshi muri bo bakaba bari bakwiragiye hirya no hino mu gihugu. Ni igiki none cafashije abo batsimvyi bari ukwa bonyene kugumana umunezero? Mona, uwahuye n’iyo ngorane ari kumwe n’uwo bakorana ubutsimvyi, asigura ati: “Twabwirizwa kurwana urwo rugamba mu kwama twigira hamwe ibisohokayandikiro vy’Ishirahamwe. Kubera ko ico gihe [tutagira amasubirayo canke ngo tuyobore inyigisho za Bibiliya], ku mugoroba twari dufise umwanya wo kwandikira imiryango yacu, tukandikira canecane abandi batsimvyi kugira duhane amakuru y’ivyabonywe twongere turemeshanye.”1 Tes. 5:11.

Abo bamamazanjili bitanga bagumye babona ibintu mu buryo bwiza naho batari babuze ingorane. Ivyo birabonekera mu makete barungikiye ibiro vy’ishami, rimwe na rimwe bakabigira haciye imyaka mirongo babaye abatsimvyi mu Bufaransa. Uwitwa Annie Cregeen ni mushiki wacu yarobanujwe impwemu yagize ingendo ari kumwe n’umunega wiwe mu gihugu cose c’Ubufaransa kuva mu 1931 gushika mu 1935. Atereje amaso kuri iyo myaka, yanditse ati: “Twaragize ubuzima buhimbaye cane kandi bwabayemwo ibintu vyinshi! Twebwe abatsimvyi twari tugize urunani. Nk’uko intumwa Paulo yabivuze, ‘jewe narateye, Apolo aravomera, mugabo Imana yaguma ikuza.’ Ivyo birahimbaye cane kuri twebwe twese twaronse akaryo ko gufasha abantu mu myaka myinshi iheze.”1 Kor. 3:6.

Mu vy’ukuri, abo batsimvyi ba kera baradusigiye iragi rijanye n’ukwihangana be n’umwete abandi bose bipfuza kwagura ubusuku bwabo bakwiye kuzirikanako. Ubu mu Bufaransa hari abatsimvyi basanzwe bashika 14.000. Benshi bariko basukurira mu migwi canke mu mashengero bikoresha indimi zo mu mahanga. * Cokimwe n’ababitangiye imbere, ntibareka ngo hagire ikintu na kimwe munsi y’izuba kibabuza!—Vyakuwe mu bushinguro bwacu bwo mu Bufaransa.

^ ing. 4 Ku bijanye n’ukuntu igikorwa caranguwe mu Banyapolonye bimukiye mu Bufaransa, raba ikiganiro kivuga ngo “Yehova yabazanye mu Bufaransa kugira mumenye ukuri,” mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 15 Myandagaro 2015.

^ ing. 13 Mu 2014, amashengero n’imigwi birenga 900 bikoresha indimi z’inyamahanga 70 ni vyo vyakora bihagarikiwe n’ishami ryo mu Bufaransa mu gufasha abarondera ukuri b’inziraburyarya.