Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Yehova aratugaragariza urukundo mu buryo butandukanye

Yehova aratugaragariza urukundo mu buryo butandukanye

“Raba urukundo Data yaduhaye urwo ari rwo!”1 YOH. 3:1.

INDIRIMBO: 91, 13

1. Ni igiki intumwa Yohani yahimirije abakirisu kurimbura, kandi kubera iki?

BIRABEREYE vy’ukuri ko tuzirikana kandi tugakenguruka cane amajambo intumwa Yohani yavuze dusanga muri 1 Yohani 3:1. Mu kuvuga ngo “raba urukundo Data yaduhaye urwo ari rwo,” Yohani yariko ahimiriza abakirisu kuzirikana ukuntu urwo Imana ibakunda rumeze be n’ukuntu rungana. Nitwazirikana kuri ico kintu, nta gukeka ko bizotuma turushiriza gukunda Yehova no gukomeza ubucuti dufitaniye na we.

2. Ni kubera iki hari abo bigora gutahura ko Imana ibakunda?

2 Ariko rero hari abo bigora gutahura ko Imana ishobora kubakunda. Biyumvira ko Imana iriho gusa kugira idushingire amategeko yongere ihane abatagamburuka. Canke na ho kubera inyigisho kanaka z’ikinyoma zashinze imizi muri bo, boshobora kwiyumvira ko Imana idakunda kandi ko idashobora gukundwa. Ku rundi ruhande, hariho abemera ko Imana ibakunda ata co irinze kubasaba kandi itaravye ivyo bashoboye canke ivyo badashoboye. Igihe wiga Bibiliya, waratahuye ko urukundo ari co kintu nyamukuru kiranga Yehova be n’uko ari rwo rwatumye atanga Umwana wiwe kugira aducungure. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:8) Ariko rero, ukuntu warezwe be n’ivyo waciyemwo vyoshobora gutuma bikugora gutahura ko Imana igukunda.

3. Ni igiki codufasha gutahura urwo Yehova adukunda?

 3 None Yehova adukunda mu buryo butandukanye ubuhe? Kugira turonke inyishu y’ico kibazo, dutegerezwa kubanza gutahura ubucuti buri hagati yacu na Yehova Imana. Mu bisanzwe, Yehova ni we yaremye abantu bose. (Soma Zaburi 100:3-5.) Ni co gituma Bibiliya yita Adamu “umwana w’Imana,” Yezu na we akaba yigishije abayoboke biwe kwitura Imana bavuga ngo “Dawe wa twese uri mw’ijuru.” (Luka 3:38; Mat. 6:9) Kubera ko Yehova ari we yaduhaye ubuzima, ni Dawe wa twese. Ubucuti buri hagati yacu na we rero ni nka burya buri hagati ya sebibondo n’abana biwe. Muri make, Yehova adukunda nka kurya sebibondo mwiza akunda abana biwe.

4. (a) Yehova ni umuvyeyi ameze gute? (b) Turimbura iki muri iki kiganiro no mu gikurikira?

4 Mu bisanzwe, ba sebibondo ntibatunganye. Naho bogerageza gute, ntibashobora kugaragaza ata gahaze urukundo rwa kivyeyi nk’uko Yehova abigira. Nkako, hari abo usanga batuntujwe cane n’ingene abavyeyi babo babafashe nabi bakiri abana. Yehova wewe si umuvyeyi ameze gutyo. (Zab. 27:10) Nta gukeka ko kumenya ukuntu Yehova adukunda kandi atwitwararika bizotuma turushiriza kumwiyegereza. (Yak. 4:8) Muri iki kiganiro, turihweza uburyo bune Yehova agaragazamwo ko adukunda. Mu kiganiro gikurikira, tuzorimbura uburyo bune twogaragazamwo ko tumukunda.

YEHOVA ARAKUNDANA KANDI ARATANGA CANE

5. Ni ibiki intumwa Paulo yabwiye Abanyatene ku vyerekeye Imana?

5 Igihe intumwa Paulo yari i Atene mu Bugiriki, yarabonye ko ico gisagara cari cuzuye ibigirwamana, abantu bakaba bemera ko ari vyo vyabaremye be n’uko ari vyo vyabaronsa ivyo bakeneye mu buzima. Paulo yaciye avuga ko “Imana yakoze isi n’ibintu vyose biri muri yo” be n’uko “iha abantu bose ubuzima n’impemu n’ibintu vyose.” Yavuze kandi yuko “muri yo ari ho dufise ubuzima, tukagendagenda kandi tukaba turiho.” (Ivyak. 17:24, 25, 28) Ego cane, Yehova abitumwe n’urukundo, araturonsa “ibintu vyose” dukeneye kugira tubeho. Rimbura bimwebimwe mu vyo yaduhaye.

6. Isi igaragaza gute ko Imana idukunda? (Raba ishusho itangura.)

6 Rimbura ivyerekeye isi, iyo wa Muhinguzi Yehova “[yahaye] abana b’abantu.” (Zab. 115:15, 16) Abahinga barakoresheje amahera atagira uko angana ngo barabe ko mu kirere hoba hariho iyindi mibumbe imeze nk’isi. Naho batoye imibumbe amajana, baravunitse umutima basanze ata n’umwe muri yo umeze nk’isi ku buryo woshobora kubako abantu. Biboneka ko ata kindi kimeze nk’isi mu vyo Imana yaremye vyose. Ibaze nawe: Mu mibumbe itazwi igitigiri yose iri mu gice citwa Nzira Nyamweru no mu bindi bice bigize ikirere, Yehova yaremye isi kugira ibe ikibanza abantu bashobora kubamwo, ariko kandi yayigize ahantu hahimbaye kandi hatagira inkomanzi! (Yes. 45:18) Ivyo birerekana ko Yehova abwirizwa kuba adukunda cane.Soma Yobu 38:4, 7; Zaburi 8:3-5.

7. Ukuntu Imana yaturemye vyerekana gute ko idukunda vy’ukuri?

7 Naho Yehova yaturemeye ahantu heza igitangaza ho kuba, arazi ko kugira tubeho duhimbawe dukeneye n’ibindi uretse ivy’umubiri. Umwana arumva vy’ukuri atekaniwe igihe yiyumvamwo ko abavyeyi biwe bamukunda kandi bamwitwararika. Yehova yaremye abantu mw’ishusho yiwe, abaha ubushobozi bwo kwiyumvamwo ko abakunda na bo bakamukunda. (Ita. 1:27) Vyongeye, Yezu yavuze ati: “Hahiriwe abazi ko bakeneye ivy’impwemu.”  (Mat. 5:3) Kubera ko Yehova ari Umuvyeyi munyarukundo, “[ara]turonsa ku bwinshi ibintu vyose kugira ngo tubinezererwe,” vyaba ivy’umubiri canke ivy’impwemu.1 Tim. 6:17; Zab. 145:16.

YEHOVA ARATWIGISHA UKURI

8. Ni kubera iki twipfuza ko Yehova atwigisha?

8 Ba sebibondo barakunda abana babo kandi bipfuza kubakingira kugira ntibahendwe. Ariko rero abavyeyi benshi ntibashobora kuronsa abana babo ubuyobozi bubereye kubera ko ubwabo bateye akagere ingingo ngenderwako zo mw’Ijambo ry’Imana. Akenshi ico bivamwo ni intuntu n’umubabaro mu muryango. (Imig. 14:12) Yehova wewe araronsa abana biwe ubuyobozi bwiza kuruta ubundi bwose kuko ari “Imana y’inyakuri.” (Zab. 31:5) Arahimbarwa no kutwigisha ibimwerekeye be n’ukuntu twomusenga. Aratwereka kandi uburyo bwo kubaho bwiza kuruta ubundi bwose (Soma Zaburi 43:3.) Ni ukuri ukuhe Yehova yahishuye kandi ivyo vyerekana gute ko adukunda?

Ba sebibondo bakirisu barigana Yehova mu kwigisha ukuri abana babo no mu kubafasha gucudika n’uwo Se wabo wo mw’ijuru (Raba ingingo ya 8-10)

9, 10. Yehova agaragaza gute ko adukunda mu kuduhishurira ukuri (a) ku bimwerekeye? (b) ku bitwerekeye?

9 Imbere ya vyose, Yehova arahishura ukuri ku bimwerekeye. Arahishura izina ryiwe ry’uruharo, iriboneka incuro nyinshi muri Bibiliya kuruta irindi zina iryo ari ryo ryose. Muri ubwo buryo, Yehova aratwiyegereza, agatuma tumumenya. (Yak. 4:8) Yehova arahishura kandi ukuntu ameze. Ivyo yaremye biragaragaza ububasha n’ubukerebutsi afise. Vyongeye, Yehova arahishura biciye ku Vyanditswe ubutungane bwiwe be n’urukundo rwiwe rutagira aho rugarukira. (Rom. 1:20) Ameze nka sebibondo akomeye kandi w’inkerebutsi, mugabo kandi afise ubutungane n’urukundo, ivyo bikaba bituma abana biwe boroherwa no kugiranira nawe ubucuti somambike.

10 N’ikindi kandi, Yehova arahishura umugambi afise, akatubwira ko turi mu bagize umuryango wiwe, ivyo akaba abigira ku neza yacu. Ivyo biri mu bituma mu muryango wiwe wo kw’isi no mw’ijuru haba amahoro n’urutonde. Bibiliya itwigisha ko abantu bataremanywe uburenganzira bwo kwishingira ikibereye n’ikitabereye be n’uko kwirengagiza ukwo kuri guhambaye bigira inkurikizi zibabaje. (Yer. 10:23) Yehova arazi icotubera ciza kuruta ibindi vyose. Dushobora kugira amahoro n’umwumvikano mu gihe gusa twemeye ubukuru bwiwe. Ese ukuntu biranga urukundo kubona Yehova aduhishurira ukwo kuri guhambaye!

11. Ni igiki Yehova adusezeranira cerekana ko adukunda kandi atwitwararika?

11 Sebibondo munyarukundo ararazwa ishinga cane na kazoza k’abana biwe, akabipfuriza kuroranirwa mu buzima. Ikibabaje ni uko usanga abantu benshi batazi iyo bava n’iyo baja, canke bagata umwanya wabo barondera ibintu bimara umwanya urume rumara. (Zab. 90:10) Twebwe abana b’Imana turiyumvamwo ko idukunda vy’ukuri kuko idusezeranira kazoza keza igitangaza. Ivyo bituma tugira ubuzima buhimbaye kandi bufise intumbero.

YEHOVA ARAHANURA ABANA BIWE AKONGERA AKABATOZA INDERO

12. Impanuro Yehova yahaye Kayini be n’iyo yahaye Baruki zerekana gute ko yabakunda akongera akabitwararika?

12 Igihe Yehova yabona ko Kayini agira akore ikibi kibishe, yaragerageje kumufasha mu kumubaza ati: “Ni kubera iki urunguye n’ishavu, kandi ni kubera iki mu maso hawe hiraburaniwe? Niwahindukira ugakora iciza, ntuzoshirwa hejuru? . . . Mbega wewe [igicumuro] uzokirusha inguvu?” (Ita. 4:6, 7) Iyo yari impanuro ahawe hageze irimwo no kumukebura. Ikibabaje ni uko  Kayini yanse kwemera iyo ngabisho maze aribonerako. (Ita. 4:11-13) Igihe Baruki umunyamabanga wa Yeremiya yumva ko arambiwe kandi yihebuye, Yehova yaramuhanuye kugira amufashe gutahura ingorane yari afise iyo ari yo. Baruki ntiyabaye nka Kayini kuko wewe yemeye impanuro Yehova amuhaye, ivyo bikaba vyaramuzigamiye ubuzima.Yer. 45:2-5.

13. Ni kubera iki Yehova yaretse ibigeragezo bigashikira abasavyi biwe b’abizigirwa?

13 Paulo yanditse ati: “Uwo Yehova akunda amutoza indero; nkako, ahushagura uwo wese yakira nk’umwana wiwe”. (Heb. 12:6) Ariko rero, ugutoza indero umuntu si ukumuhana gusa. Bigirwa mu buryo butandukanye. Bibiliya irimwo uburorero bwinshi bw’abasavyi b’Imana b’abizigirwa bashikiwe n’ibigeragezo bikomeye bishobora kuba vyarabatoje indero vyongera birabamenyereza. Rimbura ivyashikiye Yozefu, Musa na Dawidi. Inkuru z’ubuzima bwabo ni zimwe mu nkuru zivugwa mu buryo bw’ido n’ido kandi butomoye kuruta iz’abandi bose bavugwa muri Bibiliya. Iyo dusomye ukuntu Yehova yabafashije bari mu bigeragezo be n’ukuntu yahavuye abakoresha mu buryo bukomeye, biratuma turushiriza gutahura ukuntu akunda abasavyi biwe akongera akabitwararika.Soma Imigani 3:11, 12.

14. Dushobora gute gutahura ko Yehova adukunda igihe adutoje indero?

14 Gutozwa indero na Yehova biradufasha gutahura uwundi muce w’urukundo rwiwe. Igihe abakoze ibibi batojwe indero na Yehova bakayemera maze bakigaya, “[araba]babarira cane.” (Yes. 55:7) None ivyo bisobanura iki? Dawidi yaradondoye mu buryo bukora ku mutima ukuntu Yehova  ababarira, ati: “Ababarira ikosa ryawe ryose, agakiza indwara zawe zose; agahabuza ubuzima bwawe abukuye mu cobo, akakwambika urugori rw’ubuntu bwuzuye urukundo be n’imbabazi. Nk’uko uburasirazuba buri kure y’uburengerazuba, ni ko yashize kure yacu ibigabitanyo vyacu.” (Zab. 103:3, 4, 12) Ese twokwama twihutira kwemera impanuro Yehova aduha be n’indero adutoza, tugatahura ko ubwo ari uburyo atugaragarizamwo urukundo rw’akaburarugero adukunda.Zab. 30:5.

YEHOVA ARADUKINGIRA

15. Ni ikindi kintu ikihe cerekana ko Yehova akunda abasavyi biwe?

15 Kimwe mu bintu sebibondo munyarukundo yitwararika cane, ni ugukingira umuryango wiwe ikintu cose coshobora kuwugirira nabi. Ivyo ni vyo na Dawe wa twese wo mw’ijuru Yehova atugirira. Umwanditsi w’amazaburi avuga ku vyerekeye Yehova ati: “Arinda ubuzima bw’intahemuka ziwe; abarokora mu kuboko kw’ababisha.” (Zab. 97:10) Rimbura iki kintu: Kurya nyene wihutira gukingira amaso yawe kubera ubona ko ari ay’agaciro, ni na ko Yehova yihutira gukingira abasavyi biwe kubera abona ko ari ab’agaciro.—Soma Zekariya 2:8.

16, 17. Dondora ukuntu Yehova yakingiye abasavyi biwe, mbere no mu gihe ca none.

16 Bumwe mu buryo Yehova akingira abasavyi biwe, ni ugukoresha abamarayika. (Zab. 91:11) Umumarayika umwe yararokoye Yeruzalemu igihe yari yatewe n’Abashuri, aratikiza ingabo 185.000 mw’ijoro rimwe. (2 Abm. 19:35) Umumarayika yarakuye mw’ibohero intumwa Petero na Paulo hamwe n’abandi. (Ivyak. 5:18-20; 12:6-11) No muri iki gihe cacu, ukuboko kwa Yehova si kugufi. Hari uwuserukira icicaro gikuru yagendeye ishami ryo mu gihugu kimwe co muri Afrika yavuze ko nya gihugu cari caratabaguwe n’imishamirano y’ivya politike n’ivy’idini. Kurwana, gusahura, gufata abagore ku nguvu no kwicana vyatumye ico gihugu cuzuramwo akajagari. Ariko rero nta n’umwe muri bene wacu na bashiki bacu yahasize ubuzima, naho nyene benshi babuze ibintu vyabo n’ibitungwa vyabo vyose. Igihe babazwa ukuntu bari bamerewe, bose bishuye bamwenyura bati: “Vyose ni sawa, kandi tubikesha Yehova!” Bariyumvamwo ko Yehova abakunda.

17 Rimwe na rimwe Yehova yararetse abansi barica umusavyi wiwe w’umwizigirwa, nk’akarorero Sitefano. Yamara, arakingira abasavyi biwe muri rusangi mu kubagabisha ku mayeri ya Shetani ku gihe kibereye. (Ef. 6:10-12) Yehova akoresheje Ijambo ryiwe Bibiliya be n’ibisohokayandikiro bishingiye kuri yo bitangwa n’ishirahamwe ryiwe, aradufasha gutahura ukuri ku bijanye n’ubutunzi bw’uruhendo, ukwisamaza kurimwo ubuhumbu n’ubukazi, ugukoresha nabi internet n’ibindi n’ibindi. Kubera ko Yehova ari umuvyeyi munyarukundo, aritwararika ko abasavyi biwe bakingirwa.

AGATEKA GAHAMBAYE

18. Wiyumva gute uravye urwo Yehova agukunda?

18 Kubera ko tumaze kwihweza bukeyi mu buryo bwiza igitangaza Yehova atugaragarizamwo urukundo, ntitworeka kwiyumva nka Musa. Amaze kuzirikana ku kiringo kirekire yari amaze akorera Yehova, yavuze ati: “Mu gitondo nuduhaze ubuntu bwuzuye urukundo bwawe, kugira ngo twihe akamo k’umunezero, tunezerwe mu misi yacu yose.” (Zab. 90:14) Gutahura no kwibonera urwo ko Yehova adukunda ni kamwe mu duteka duhambaye kuruta utundi twose tworonka muri iki gihe. Cokimwe n’intumwa Yohani, turumva twokwiha akamo duti: “Raba urukundo Data yaduhaye urwo ari rwo!”1 Yoh. 3:1.