Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ingene twokwerekana ko dukunda Yehova

Ingene twokwerekana ko dukunda Yehova

“Turakunda, kuko ari yo yabanje kudukunda.”1 YOH. 4:19.

INDIRIMBO: 56, 138

1, 2. Twisunze ivyo intumwa Yohani yavuze, Imana yatweretse gute ukuntu twoyikunda?

ABANTU benshi baremera ko uburyo bwiza sebibondo yokwigisha abana biwe ari ukubabera akarorero. Intumwa Yohani yanditse yuko ‘dukunda, kuko Imana ari yo yabanje kudukunda.’ (1 Yoh. 4:19) Biragaragara rero ko Yehova yatanze akarorero ruheta k’urukundo rwa kivyeyi rudufasha kumukunda.

2 Ni mu buryo ubuhe Imana “yabanje kudukunda”? Intumwa Paulo yavuze ati: “Imana irashimagiza urukundo rwayo bwite kuri twebwe, kuko Kristu yadupfiriye tukiri abacumuzi.” (Rom. 5:8) Yehova yarerekanye ico ari co urukundo nyakuri mu gukora ico kintu gikomeye, ni ukuvuga gutanga Umwana wiwe ngo acungure abantu bemera. Urukundo nyakuri rugaragazwa mu gutanga no mu gukora ata bwikunzi. Ico kintu kiranga impuhwe Imana yakoze catumye bishoboka ko tuyiyegereza kugira twibonere urwo idukunda, maze natwe duce tugaragaza urwo tuyikunda.1 Yoh. 4:10.

3, 4. Dukwiye kugaragaza gute urwo dukunda Imana?

3 Urukundo ni co kintu nyamukuru kiranga Yehova. Turashobora rero gutahura igituma Yezu yishuye umuntu umwe yuko ibwirizwa rya mbere riva ku Mana ari iri: “Utegerezwa gukunda  Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’umuzirikanyi wawe wose n’inkomezi zawe zose.” (Mrk. 12:30) Ayo majambo ya Yezu aratwigisha ko Imana ishaka ko tuyikunda n’‘umutima wacu wose.’ Kugira umutima wigabuye ntibihimbara Yehova. Ariko rero, turabona ko Imana ishaka kandi ko tuyikunda n’‘ubuzima bwacu bwose, n’umuzirikanyi wacu wose be n’inkomezi zacu zose.’ Ivyo bisobanura ko gukunda Imana vy’ukuri harimwo n’ibindi uretse gusa kuvyiyumvamwo. Uretse ko urwo dukunda Imana rutegerezwa kuba ruvuye ku mutima, rutegerezwa kandi kugaragarira mu vyo twiyumvira no mu vyo dukora. Nk’uko umuhanuzi Mika abivuga, ivyo ni vyo Yehova adusaba.Soma Mika 6:8.

4 Twokwerekana gute ko dukunda vy’ukuri Dawe wa twese wo mw’ijuru? Dukwiye kumukunda tutiziganya. Nk’uko Yezu yavyerekanye, aho habwirizwa kuba harimwo ibikorwa vyacu vyose, ukuntu twiyumva be n’ivyiyumviro vyacu vyose. Mu kiganiro giheruka, twarihweje uburyo bune Yehova agaragazamwo urukundo rukomeye afitiye abana biwe. Nimuze ubu na ho turimbure ukuntu dushobora kwerekana no gukomeza urwo dukunda Yehova mu buryo yemera kandi bumuhimbara.

TWEREKE YEHOVA KO DUKENGURUKA

5. Iyo tuzirikanye ibintu vyose Yehova adukorera bikwiye gutuma dukora iki?

5 Iyo uronse ingabirano, ukora iki? Birashoboka rwose ko ukenguruka mu buryo bunaka. Vyongeye, woshobora gufata neza iyo ngabirano aho kuyifata minenerwe. Umwigishwa Yakobo yanditse ati: “Ingabirano nziza yose be n’impano yose itagira akanenge iva hejuru, kuko imanuka iva kuri Se w’imico yo mw’ijuru, kandi kuri we ntihaba uguhinduka kw’izunguruka ry’igitutu.” (Yak. 1:17) Yehova araturonsa ivyo dukeneye kugira tubeho kandi duhimbarwe. Ivyo none ntibituma natwe twipfuza kumukunda?

6. Abisirayeli bategerezwa gukora iki kugira Yehova abandanye kubahezagira?

6 Abisirayeli baramaze imyaka amajana Yehova abitwararikana urukundo yongera abahezagira cane mu buryo bw’umubiri no mu buryo bw’impwemu. (Gus. 4:7, 8) Ariko rero kugira babandanye baronka iyo mihezagiro, bategerezwa kugamburuka Itegeko ry’Imana, iryabasaba kwama bashikanira Yehova “vyizavyiza mu vyamwa vya mbere vyeze” vy’ico gihugu. (Kuv. 23:19) Gutyo bobaye berekanye ko bakenguruka urukundo rwa Yehova be n’imihezagiro yabaronsa.Soma Gusubira mu vyagezwe 8:7-11.

7. Twokoresha gute ‘ibintu vyacu vy’agaciro’ mu kugaragaza urwo dukunda Yehova?

7 Tweho bite? Naho tudasabwa gushikana ibimazi nya bimazi muri iki gihe, birabereye ko tugaragaza urwo dukunda Imana mu kuyitera iteka dukoresheje “ibintu vya[cu] vy’agaciro.” (Imig. 3:9) Ivyo twobigira mu buryo bumwebumwe ubuhe? Turashobora gukoresha ibintu vy’umubiri dutunze mu gushigikira igikorwa c’Ubwami kirangurirwa mu karere iwacu no kw’isi yose. Nta gukeka ko ubwo ari uburyo bwiza bwo kwerekana ko dukunda Yehova, twaba dufise vyinshi canke bike. (2 Kor. 8:12) Ariko rero, hariho ubundi buryo bwo kwereka Yehova ko tumukunda.

8, 9. Kwizigira umuhango wa Yehova bifitaniye isano gute no kumukunda? Tanga akarorero.

8 Niwibuke ko Yezu yabwiye abayoboke biwe yuko badakwiye kwiganyira ku vyo barya no ku vyo bambara ahubwo ko bakwiye kubanza kurondera Ubwami. Yavuze ko Data azi ivyo dukeneye vy’ukuri. (Mat. 6:31-33) Urugero tugezako mu kwizigira uwo muhango ni rwo rwerekana aho tugeza mu gukunda Yehova kuko urukundo  n’ukwizigira vyama bijana. Ntidushobora vy’ukuri gukunda umuntu tutizigira. (Zab. 143:8) Turakwiye rero kwibaza duti: ‘Imigambi nishingira be n’ukuntu mbayeho, vyoba vyerekana ko nkunda vy’ukuri Yehova? Ivyo nkora uko bukeye uko bwije vyoba vyerekana ko nizigiye ubushobozi afise bwo kundonsa ivyo nkeneye?’

9 Umukirisu umwe yitwa Mike yaragaragaje bene urwo rukundo n’ukwizigira. Akiri muto, yaratanguye kugira icipfuzo gikomeye co gukorera Imana mu kindi gihugu. Yarubatse urwiwe araronka abana babiri, ariko ico cipfuzo nticigeze kimuvamwo. Mike n’umuryango wiwe bararemeshejwe n’ibiganiro vyinshi be n’amakuru bivuga ibijanye no gukorera aho bikenewe kuruta, baca bafata ingingo yo kworosha ubuzima. Baragurishije inzu yabo maze bimukira mu kazu gatoyi. Mike yaciye agabanya akazi yahora akora yongera ariga ukuntu yobandanya kugakora ari mu kindi gihugu biciye kuri internet. Uwo muryango warimutse kandi aho bamariye imyaka ibiri bahimbawe no gukorera mu kindi gihugu, Mike yavuze ati: “Twariboneye ko amajambo ya Yezu ari muri Matayo 6:33 ari ay’ukuri.”

TUZIRIKANE KU KURI IMANA ITWIGISHA

10. Nk’uko ivyashikiye Umwami Dawidi bivyerekana, kuzirikana ku kuri kwerekeye Yehova vyotumarira iki?

10 Haraciye imyaka nka 3.000 Umwami Dawidi akozwe ku mutima n’ivyo yabona mu majuru. Yanditse ati: “Amajuru amenyesha ubuninahazwa bw’Imana; ikirere na co kivuga igikorwa c’amaboko yayo.” Yarakozwe ku mutima n’ubukerebutsi buri mw’Itegeko ry’Imana, aca avuga ati: “Itegeko rya Yehova ntirigira akanenge, rihembura umuntu. Icibutsa ca Yehova ni ico kwizigirwa, gituma umuntu atazi utuntu n’utundi aba inkerebutsi.” None kwihweza ivyo bintu mu buryo buranga ugukenguruka vyavuyemwo iki? Dawidi yabandanije ati: “Amajambo y’akanwa kanje be n’ukuzirikana kw’umutima wanje nibibe ibihimbaye imbere yawe, ewe Yehova Gitandara canje n’Umucunguzi wanje!” Biragaragara ko Dawidi n’Imana yiwe baciye bagiranira ubucuti somambike kandi burangwa igishika.Zab. 19:1, 7, 14.

11. Urwo dukunda Imana rukwiye gutuma dukoresha gute ubumenyi bwerekeye ukuri kwo mu Vyanditswe ituronsa muri iki gihe? (Raba ishusho itangura.)

11 Muri iki gihe, turironkera ubumenyi bwinshi bwerekeye ivyo Yehova yaremye be n’ukuntu umugambi wiwe ugenda uraranguka. Isi iremesha abantu kwiga amashure ahanitse. Yamara, ivyashikiye abantu benshi birerekana ko gukurikirana ivyo bintu akenshi bituma batakaza ukwizera kandi ntibakunde Imana. Bibiliya yoyo iduhimiriza gukunda ubumenyi no kwironsa ubukerebutsi n’ugutahura. Ivyo bisobanura kumenya ingene dukoresha ubumenyi Imana yaduhaye kugira butugirire akamaro kandi bukagirire n’abandi. (Imig. 4:5-7) Imana “[i]gomba ko abantu b’uburyo bwose bakizwa bagashika ku bumenyi butagira amakosa bwerekeye ukuri.” (1 Tim. 2:4) Turerekana ko dukunda Yehova igihe twitwararika kubwira abantu bose inkuru nziza y’Ubwami no kubafasha gutahura umugambi ukomeye Imana ibafitiye.Soma Zaburi 66:16, 17.

12. Uwukiri muto umwe yavuze iki ku bijanye n’ingabirano Yehova yamuhaye?

12 Abakiri bato na bo nyene barashobora kuzirikana ku vyo Yehova abaha n’ivyo abigisha vyose. Uwitwa Shannon yigana ko igihe yari afise imyaka 11, we na murumunawe w’imyaka 10 bitavye ihwaniro ry’intara ryari ryataziriwe ngo “Ukwihebera Imana” bari kumwe n’abavyeyi babo. Mu kiringo kimwe c’iryo hwaniro, abakiri bato barasabwe kwicara mu kibanza kidasanzwe. Naho yabanje guhagarika umutima yaragiyeyo. Mu  nyuma, yararengewe igihe umwe wese muri abo bakiri bato yahabwa ingabirano y’igitabu ciza cane kivuga ngo Ibibazo urwaruka rwibaza—Inyishu ngirakamaro. None ico gitabu catumye Shannon abona gute Yehova Imana? Yigana ati: “Ico gihe ni ho naza natahura ko Yehova abaho koko be n’uko ankunda cane, cane rwose.” Shannon yongerako ati: “Ese ukuntu duhimbarwa kubona Imana yacu ihambaye Yehova iduha ku buntu ingabirano nk’izo nziza, zitagira akanenge!”

TWEMERE IMPANURO N’INDERO IMANA ITANGA

13, 14. Ukuntu twakira impanuro Yehova atanga vyerekana iki ku bijanye n’urwo tumukunda?

13 Bibiliya itubwira ko “uwo Yehova akunda amukangira, nk’uko se akangira umwana amuhimbara.” (Imig. 3:12) Ariko none, dukwiye kuvyakira gute igihe dukangiriwe? Intumwa Paulo yavuze ukuri igihe yagira ati: “Nta gutozwa indero kuboneka uwo mwanya ko guteye umunezero, ahubwo kuboneka nk’uguteye intuntu.” Ng’aho Paulo ntiyashaka kuvuga ko ugutozwa indero kudahambaye, kuko yabandanije ati: “Yamara mu nyuma, ku bamenyerejwe na kwo, kwama icamwa c’amahoro, ari co bugororotsi.” (Heb. 12:11) Nimba dukunda Yehova, dutegerezwa kwirinda gufatira mu rwara impanuro ziwe canke kuzibona nabi. Ivyo birashobora kubera urugamba bamwebamwe. Urwo dukunda Imana rurashobora kudufasha cane.

14 Mu gihe ca Malaki, Abayuda benshi ntibashima impanuro Imana itanga. Bari bazi rya Tegeko rijanye no gutanga ibimazi ariko bararifashe minenerwe bimwe vy’akamaramaza ku buryo Yehova yabwirijwe kubaha impanuro zikaze. (Soma Malaki 1:12, 13.) None ibintu vyari bikomeye ku rugero rungana iki? Yehova yababwiye ati: “Sinzobura kubarungikako umuvumo, mvume imihezagiro yanyu. Egome, mbere umuhezagiro narawuvumye, kuko [mudashira amabwirizwa yanje] ku mutima.” (Mal. 2:1, 2) Biraboneka ko kugira akamenyero ko kwiyobagiza impanuro za Yehova ziranga urukundo canke kubigira nkana bishobora gukwega ingaruka zikomeye.

Niwisunge impanuro Imana itanga aho kwisunga ingingo ngenderwako zo mw’isi (Raba ingingo ya 15)

15. Mw’isi ya none, ni agatima akahe abantu benshi bafise tubwirizwa kwirinda?

15 Mw’isi ya none iremesha ubwibone n’ukwikwegerako,  ntivyoroshe gutanga impanuro canke indero, ikitavuzwe coco ni ukuyemera. Mbere n’abitwa ko bemera guhanurwa canke gutozwa indero, akenshi babigira ku gahato. Ariko rero abakirisu bahanurwa ngo “[ba]reke gushushanywa n’ivy’iki gihe.” Tubwirizwa gutahura “ukugomba kw’Imana . . . kutagira akanenge” ukwo ari kwo maze tukagukurikirana. (Rom. 12:2) Yehova abicishije kw’ishirahamwe ryiwe, araduha impanuro ziza hageze zerekeye imice myinshi y’ubuzima, nk’ingene twokwifata imbere y’uwo tudasangiye igitsina, abo twogira abagenzi be n’ingene twokwiruhura. Igihe twemeye kandi tugashira mu ngiro ubwo buyobozi tubikunze, tuba twerekanye ko dukenguruka be n’uko vy’ukuri dukunda Yehova tubikuye ku mutima.Yoh. 14:31; Rom. 6:17.

NIWITURE YEHOVA KUGIRA AGUKINGIRE KANDI AGUKIZE

16, 17. (a) Ni kubera iki dukwiye kurimbura ivyo Yehova agomba igihe dufata ingingo? (b) Abisirayeli berekanye gute ko batakunda Yehova be n’uko batamwizigira?

16 Igihe abana batoyi babonye ko bari mu kaga, baca biruka iyo abavyeyi babo bari. Uko abana bakura ni ko barushiriza kwiyizigira no kwifatira ingingo. Ico ni kimwe mu vyerekana ko bariko baragera mu bigero. Ariko rero abafitaniye ubucuti somambike n’abavyeyi babo bararondera iciyumviro n’impanuro vy’abo bavyeyi imbere yuko bafata ingingo. No mu buryo bw’impwemu ni ko bimeze. Yehova araduha impwemu nyeranda, igatuma ‘tugira ugushaka tukongera tugakora.’ Yamara rero mu gihe twofata ingingo tutisunze ivyo agomba, twoba twerekanye ko tutamukunda be n’uko tutamwizigira na gato.Flp. 2:13.

17 Mu gihe ca Samweli, Isirayeli yarigeze gutsindwa n’Abafilisitiya bimwe bibi. Abasavyi b’Imana bari bakeneye cane gufashwa no gukingirwa. None bakoze iki? Bavuze bati: “Nimuze twizanire isandugu y’isezerano rya Yehova tuyikuye i Shilo, kugira ngo ize hagati muri twebwe, idukize mu kiganza c’abansi bacu”. Uti vyahavuye bigenda gute? Dusoma duti: “Haba ugusasika inganda gukomeye cane ku buryo muri Isirayeli hagwa abagabo ibihumbi mirongo itatu bari ku maguru. Isandugu y’Imana irafatwa.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Igihe Abisirayeli bagenda bajanye iyo Sandugu, wamengo bariko barondera ko Yehova abafasha. Ariko mu vy’ukuri ntibari barondeye ubuyobozi bwa Yehova. Bariko bisunga ivyiyumviro vyabo, kandi vyarabakwegeye akarambaraye.Soma Imigani 14:12.

18. Bibiliya itwigisha iki ku bijanye no kwizigira Yehova?

18 Umwanditsi w’amazaburi yaragaragaje agatima kabereye igihe yandika ati: “Rindira Imana, kuko nzoshishikara kuyihaya ko ari yo bukiriro bwanje buhambaye. Ewe Mana yanje, muri jewe umutima wanje wihebuye. Ni co gituma nkwibuka.” (Zab. 42:5, 6) Mbega ukuntu yakunda cane Yehova! Woba ukunda Dawe wa twese wo mw’ijuru kandi ukamwizigira muri ubwo buryo? Mbere naho wovuga ko ari ukwo biri, woshobora kurushiriza kumwizigira mu buryo buhuye n’ivyo Bibiliya iduhimiriza iti: “Wizigire Yehova n’umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe bwite. Mu nzira zawe zose umwibuke, na we azogorora iminyuro yawe.”Imig. 3:5, 6.

19. Ni mu buryo bumwebumwe ubuhe wipfuza kwihatira kwerekana ko ukunda Yehova?

19 Mu kubanza kudukunda, Yehova yari atweretse ukuntu twomukunda. Nimuze ntitwigere twibagira ako karorero kiwe ruheta. Vyongeye, ese tworushiriza kwerekana ko tumukunda ‘n’umutima wacu wose, n’ubuzima bwacu bwose, n’umuzirikanyi wacu wose be n’inkomezi zacu zose!’Mrk. 12:30.