Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ijwi ryawe ryo mu mutima ryoba rikuyobora mu buryo bwo kwizigirwa?

Ijwi ryawe ryo mu mutima ryoba rikuyobora mu buryo bwo kwizigirwa?

“Intumbero y’iryo bwirizwa ni urukundo ruva ku mutima udahumanye no kw’ijwi ryo mu mutima ryiza.”1 TIM. 1:5.

INDIRIMBO: 57, 48

1, 2. Ni nde yaduhaye ijwi ryo mu mutima, kandi ni kubera iki twokenguruka kuba dufise ubwo bushobozi?

YEHOVA IMANA yaremanye umuntu uburenganzira bwo kwihitiramwo. Yarahaye umugabo n’umugore ba mbere be n’uruvyaro rwobakomotseko ikintu ngirakamaro kibayobora, ni ukuvuga ijwi ryo mu mutima, akaba ari ubushobozi bwo kumenya ikibereye n’ikitabereye. Igihe dukoresheje neza ijwi ryo mu mutima, rirashobora kudufasha gukora iciza tukirinda ikibi. Ijwi ryacu ryo mu mutima rero ni ikimenyamenya c’uko Imana idukunda be n’uko yipfuza yuko abantu bunga ubumwe mu gukora iciza.

2 No muri iki gihe, abantu barafise ijwi ryo mu mutima. (Soma Abaroma 2:14, 15.) Naho benshi bahevye kwisunga ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya, turabona ko abantu bamwebamwe akenshi bakora iciza bakanka ikibi. Ijwi ryo mu mutima riratuma abantu benshi birinda gukora ububisha bw’agahomerabunwa. Ibaze nawe ukuntu ivyo kw’isi biba ari urudubi iyaba abantu badafise ijwi ryo mu mutima! Tuba twumva amabi abishe kuruta kure n’iyo ayo twumva  muri iki gihe. Ese ukuntu dukwiye gukenguruka kubona Imana yarahaye abantu ijwi ryo mu mutima!

3. Ijwi ryacu ryo mu mutima ridufasha gute mw’ishengero rya gikirisu?

3 Abasavyi ba Yehova baratandukanye n’abandi bantu muri rusangi kuko bobo bipfuza kumenyereza ijwi ryabo ryo mu mutima. Bashaka ko ivyo ijwi ryabo ryo mu mutima ribabwira biba bihuye n’ingingo ngenderwako zigenga ikibereye n’ikitabereye, nk’uko vyerekanwa mw’Ijambo ry’Imana. Ijwi ryo mu mutima ryamenyerejwe neza rirafasha cane mu gutuma mw’ishengero rya gikirisu harangwa ubumwe. Ariko rero kugira tumenyereze ijwi ryacu ryo mu mutima kandi turikoreshe neza, ubumenyi gusa ntibuhagije. Bibiliya irerekana ko hariho isano hagati y’ijwi ryo mu mutima hamwe n’ukwizera be n’urukundo. Paulo yanditse ati: “Intumbero y’iryo bwirizwa ni urukundo ruva ku mutima udahumanye no kw’ijwi ryo mu mutima ryiza be no ku kwizera kutagira ubwiyorobetsi.” (1 Tim. 1:5) Igihe tumenyereje ijwi ryacu ryo mu mutima kandi tugakora turyisunga, urwo dukunda Yehova rurongerekana, ukwizera kwacu na kwo kugakomera. Nkako, ukuntu dukoresha ijwi ryacu ryo mu mutima kurahishura urugero tugezako mu gukomera mu vy’impwemu, ukuntu umutima wacu umeze be n’ukuntu icipfuzo dufise co guhimbara Yehova gikomeye. Ego cane, ijwi ryacu ryo mu mutima rirerekana abo turi bo vy’ukuri.

4. Dushobora gute kumenyereza ijwi ryacu ryo mu mutima?

4 Ariko none dushobora gute kumenyereza ijwi ryacu ryo mu mutima? Ibintu nyamukuru twogira ni ukwama twiga Bibiliya tubijanisha n’isengesho, tukazirikana ku vyo dusoma maze tugashira mu ngiro ivyo twize. Ivyo birimwo n’ibindi uretse gusa kwimenyera amakuru no kwiga amategeko kanaka. Kwiga Bibiliya bikwiye gutuma tugenda turarushiriza gutahura neza Yehova, ingene ameze, ivyo akunda be n’ivyo yanka. Duca duhuza ijwi ryacu ryo mu mutima n’inzira za Yehova Imana, bigatuma twipfuza kurushiriza kumwigana.

5. Ni ibiki turimbura muri iki kiganiro?

5 Mugabo rero twokwibaza duti: Ijwi ryo mu mutima ryamenyerejwe neza rishobora gute kudufasha igihe dukeneye gufata ingingo? Dushobora gute kwubaha ingingo uwo dusangiye ukwemera afashe yisunze ijwi ryiwe ryo mu mutima? Vyongeye, ijwi ryacu ryo mu mutima rishobora gute gutuma dukora ivyiza? Dufise ivyo bibazo ku muzirikanyi, nimuze turimbure imice itatu ijwi ryacu ryo mu mutima rishobora kudufashamwo: (1) kwitwararika amagara, (2) kwiruhura, (3) ubusuku.

NUGIRE IBITEGEREKA

6. Ni mu bintu ibihe tubwirizwa kwihitiramwo ku bijanye n’amagara yacu?

6 Bibiliya ituremesha kwirinda ingeso zonona no kutarenza urugero mu vyo dukora, nko mu kurya no mu kunywa. (Imig. 23:20; 2 Kor. 7:1) Dushize mu ngiro ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya, tuba turiko turakingira amagara yacu ku rugero kanaka, naho nyene ubusaza be n’ubumuga vyoba bikitubangamira. None ni ibintu ibihe vyoshobora kuba ngombwa ko twihitiramwo? Mu bihugu bimwebimwe, abantu barashobora kuja kwivuza kwa muganga canke bagahitamwo gukoresha imiti y’ikirundi. Ibiro vy’amashami vyama vyaronse amakete birungikiwe na bene wacu be na bashiki bacu bariko biyumvira kwivuza muri ubu buryo canke mu bundi. Benshi usanga babaza bati: “Umusavyi wa Yehova yoba yokwemera kuvurwa muri ubu buryo?”

7. Dushobora gute gufata ingingo zijanye no kwivuza?

7 Vyaba ibiro vy’ishami canke abakurambere b’ishengero umukirisu arimwo, nta na bamwe bafise ububasha bwo kumufatira ingingo y’ukuntu yokwivuza, naho mbere yoba abasavye ngo bamubwire ico yokora. (Gal. 6:5) Ariko ntiwumve, barashobora kumwibutsa ivyo Yehova yavuze vyomufasha gufata ingingo ibereye.  Nk’akarorero, umukirisu akwiye kwibuka rya tegeko ryo muri Bibiliya ridusaba ‘kuguma twirinze amaraso.’ (Ivyak. 15:29) Ivyo vyomufasha kwirinda uburyo bwo kuvurwa hakoreshejwe amaraso uko yakabaye canke kimwe muri vya bihimba vyayo bine nyamukuru. Kumenya ico kintu birashobora mbere gufasha ijwi ryo mu mutima ry’umukirisu igihe yifatira ingingo ku bijanye n’uduhimba dutoduto twakuwe muri kimwe muri ivyo bihimba bine. * Ariko none ni iyindi mpanuro iyihe yo muri Bibiliya ishobora kudufasha igihe turiko turazirikana ivyo kwivuza?

8. Ibivugwa mu Bafilipi 4:5 bishobora gute kudufasha ku bijanye n’amagara?

8 Mu Migani 14:15 hagira hati: “Umuntu atazi utuntu n’utundi wese yizera ijambo ryose, mugabo umunyabwenge ararimbura intambuko ziwe.” Indwara zimwezimwe usanga ata muti zigira. Biraranga ubukerebutsi rero umuntu abaye maso ku bijanye n’imiti abantu bahayagiza ariko ata kimenyamenya kihari cerekana ko ikora neza. Paulo yahumekewe kwandika ati: “Ukugira ibitegereka kwanyu kumenyekane ku bantu bose.” (Flp. 4:5) Kugira ibitegereka biratuma kandi twirinda kumara umwanya munini cane twitwararika amagara ku buryo twibagira ivy’impwemu. Mu gihe tworeka ivyo kwitwararika amagara bikaba ari vyo bituraza ishinga mu buzima, twohakwa gusanga dusigaye turangwa n’ubwikunzi. (Flp. 2:4) Ivy’impwemu birahambaye cane, kandi ku bijanye n’amagara, dukwiye kwitega ibitegereka.Soma Abafilipi 1:10.

Woba uhata abandi ngo babone ibintu nk’uko ubibona? (Raba ingingo ya 9)

9. Ibivugwa mu Baroma 14:13, 19 bidufasha gute gufata ingingo zerekeye amagara, kandi ubumwe bwacu bwoshobora gute guhungabana?

9 Umukirisu akora ibitegereka ntahata abandi ngo babone ibintu nk’uko abibona. Mu gihugu kimwe c’i Buraya, hari umugabo n’umugore bahayagije n’umwete mwinshi ibintu kanaka ngo bituma umuntu agira amagara meza. Hari abo bajijuye baravyihereza, ariko abandi bahitamwo kubireka. Mu nyuma abavyihereje nta co vyabamariye, bica bituma bene wacu na bashiki bacu benshi bashavura. Uwo mugabo n’umugore bari bafise uburenganzira bwo kwihitiramwo kwihereza ivyo bintu. Mugabo none vyoba vyari bikenewe ko bahungabanya ubumwe bw’ishengero kubera ivyo kwitwararika amagara? Abakirisu b’i Roma ha kera baramaze igihe batabona kumwe ibijanye no kwihereza ibifungurwa kanaka canke guhimbaza imisi kanaka. None ni impanuro iyihe Paulo yabahaye? Ku bijanye no guhimbaza imisi, yavuze ati: “Umuntu umwe abona umusi umwe nk’uwuruta uwundi; uwundi abona umusi umwe nk’iyindi yose; umuntu wese najijuke rwose mu muzirikanyi wiwe bwite.” Vyari bihambaye ko badashira igitsitaza imbere y’abandi.Soma Abaroma 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Ni kubera iki dukwiye kwubahiriza ingingo abandi bafata? (Raba ishusho itangura.)

10 Nimba tudatahura neza ingingo uwo dusangiye ukwemera yafashe yisunze ijwi ryiwe ryo mu mutima ku bijanye n’ikintu kimwega, ntidukwiye  kumucira urubanza canke kumuhata ngo ahindure ivyiyumviro. Hari aho ijwi ryiwe ryo mu mutima riba ‘rikigoyagoya’ rikaba kandi rigikeneye kwongera kumenyerezwa canke rikaba ridashobora kwihanganira namba ibintu kanaka. (1 Kor. 8:11, 12) Ku rundi ruhande, hari aho ari twebwe tuba dukeneye gusuzuma ijwi ryacu ryo mu mutima, iryoshobora kuba rikeneye kwongera kumenyerezwa kwisunga ingingo ngenderwako z’Imana. Ku bibazo bimwebimwe nk’ikijanye n’amagara, umwe wese arakwiye kwifatira ingingo kandi akemanga ingaruka z’ingingo yafashe.

NIWIRUHURE MU BURYO BWIZA

11, 12. Igihe duhitamwo kwisamaza, ni impanuro yo muri Bibiliya iyihe dukwiye kugumiza mu bwenge?

11 Yehova yaremye abantu ku buryo bashobora kuryoherwa no kwisamaza kandi bikabagirira akamaro. Salomo yanditse yuko hariho “igihe co gutwenga” be n’“igihe co kuvyina.” (Umus. 3:4) Ariko rero si ukwisamaza kwose kutugirira akamaro, kuturuhura canke kuturemesha. Eka kandi si vyiza ko tumara umwanya urenze urugero turiko turisamaza canke ngo tubigire kenshi cane. None ijwi ryacu ryo mu mutima rishobora gute kudufasha kwisamaza mu buryo bwiza kandi ngirakamaro?

12 Bibiliya iratugabisha ku bintu bimwebimwe ivuga ko ari “ibikorwa vy’umubiri.” Ivyo bikorwa ni “ubusambanyi, ubuhumane, ubushirasoni, ugusenga ibigirwamana, gukora ivy’ubupfumu, inzankano, ugushihana, ishari, ukwiguburiza kw’ishavu, amahane, amacakubiri, imice, inzigo, ukunywera akaborerwe, ukwidagadura, n’ibintu nk’ivyo.” Paulo yanditse ko “abaza barakora mwene ivyo batazotorana ubwami bw’Imana.” (Gal. 5:19-21) Turashobora rero kwibaza duti: ‘Ijwi ryanje ryo mu mutima ryoba rituma nirinda inkino zirimwo ubukazi, zigaragaza agatima ko guhiganwa canke ko kwishimira igihugu? Ryoba ringabisha igihe nohejwe ngo ndabe isinema irimwo ibiterasoni canke iremesha ubusambanyi, akaborerwe canke ugusenga ibigirwamana?’

13. Impanuro iri muri 1 Timoteyo 4:8 n’iyiri mu Migani 13:20 zodufasha gute mu bijanye no kwisamaza?

13 Bibiliya irimwo kandi ingingo ngenderwako zidufasha kumenyereza ijwi ryacu ryo mutima mu bijanye no kwisamaza. Imwe ni iyivuga ko “kumenyereza umubiri bigira akamaro kuri bike.” (1 Tim. 4:8) Benshi baravuga yuko igihe umuntu yama yinonora imitsi ku rugero rubereye bituma agira amagara meza kandi akumva aruhuriwe ku mubiri no mu bwenge. Nimba twipfuza kwinonora imitsi turi kumwe n’abandi, twoba none dukwiye kubigira turi kumwe n’uwo ari we wese? Mu Migani 13:20 hatubwira hati: “Uwugendana n’inkerebutsi azocika inkerebutsi, mugabo uwugirana imigenderanire n’ibijuju azokwibonerako.” Ivyo none ntivyerekana ko dukwiye kuyoborwa n’ijwi ryacu ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya igihe duhitamwo uburyo twisamaza?

14. Umuryango umwe watahuye gute ibivugwa mu Baroma 14:2-4?

14 Christian na Daniela ni abavyeyi b’abana babiri b’imiyabaga. Christian yigana ati: “Mu gihe c’Umugoroba wacu uhariwe ugusenga kwo mu muryango, twarihweje ibijanye no kwisamaza. Twaratahuye twese ko uburyo bwo kwisamaza bumwe ari bwiza ubundi na bwo bukaba bubi. Ni nde none umuntu yovuga ko ari umugenzi mwiza? Umwe mu bakobwa bacu yaridoze avuga ko mu mwanya w’akaruhuko kw’ishure, Ivyabona bakiri bato bamwebamwe bigenza mu buryo yabona ko butabereye. Vyongeye, yaca yumva umengo yokwigenza nkabo. Twaratahuye ko umwe wese muri twebwe afise ijwi ryo mu mutima kandi ko dukwiye kuyoborwa na ryo mu bijanye no guhitamwo ico twokora be n’uwo twogikorana.”Soma Abaroma 14:2-4.

Ijwi ryawe ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya rirashobora kugufasha kwirinda akaga (Raba ingingo ya 14)

15. Kurimbura ibivugwa muri Matayo 6:33 vyogufasha gute igihe utegekanya kwisamaza?

15 Hariho n’ingorane ijanye no kumenya igihe co kwisamaza. Woba utegekanya kwisamaza  inyuma y’ibikorwa bijanye no gusenga, nk’amakoraniro, ubusuku no kwiyigisha, canke kwisamaza ni vyo uherako? Ni igiki wewe ubona ko gihambaye kuruta ibindi? Yezu yavuze ati: “Gume rero mubanza kurondera ubwami n’ubugororotsi bw’Imana, ivyo bindi vyose na vyo muzovyongerwa.” (Mat. 6:33) Ijwi ryawe ryo mu mutima ryoba rigufasha kwishingira ibikwiye kuja imbere y’ibindi wisunze iyo mpanuro ya Yezu?

RIRATUREMESHA GUKORA IBIKORWA VYIZA

16. Ijwi ryacu ryo mu mutima rituremesha gukora iki?

16 Ijwi ryo mu mutima ryiza ntiritugabisha gusa. Riranatuma dukora ibikorwa vyiza. Ikiza imbere y’ibindi muri ivyo bikorwa vyiza ni ukugira uruhara mu busuku bw’inzu ku nzu no kutagisha uturyo two gushinga intahe akaryo kizanye. Ijwi ryo mu mutima rya Paulo ryaratumye abigira. Yanditse ati: “Ndi n’ikingobera. Mu vy’ukuri, noba ngowe hamwe ntomenyesha inkuru nziza.” (1 Kor. 9:16) Igihe tumwiganye, turagira ijwi ryo mu mutima ryiza, tuzi ko turiko turakora igikorwa ciza. N’ikindi kandi igihe tubwira abandi inkuru nziza, turatuma ijwi ryabo ryo mu mutima rigira ico rikoze. Paulo yavuze ati: “Mu gushira ahabona ukuri, turishimagiza kw’ijwi ryo mu mutima ry’umuntu wese imbere y’Imana.”2 Kor. 4:2.

17. Mushiki wacu umwe akiri muto yakoze gute ahuza n’ijwi ryiwe ryo mu mutima?

17 Igihe uwitwa Jacqueline yari afise imyaka 16, yarize icigwa cerekeye ibinyabuzima kw’ishure. Barabasiguriye ido n’ido ibijanye n’inyigisho y’ihindagurika. Avuga ati: “Ijwi ryanje ryo mu mutima ntiryari kunkundira ko ngira uruhara bimwe bishitse muri ico cigwa nk’uko nari nsanzwe ndabigira mu bindi vyigwa. Sinari gushobora gushigikira inyigisho y’ihindagurika. Naciye negera umwigisha, ndamusigurira ukuntu mbona ibintu. Naratangajwe n’ingene yanyagishije neza, aca ampa akaryo ko kugira ico mbwiye ishure ryose ku vyerekeye irema.” Jacqueline yarahimbawe cane no kuba yarumvirije ijwi ryiwe ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya kandi agakora ahuza na ryo. Ijwi ryawe ryo mu mutima ryoba rituma nawe ukora ikibereye?

18. Ni kubera iki dukwiye kwipfuza kugira ijwi ryo mu mutima ryiza kandi ryo kwizigirwa?

18 Ese ukuntu biba vyiza igihe intumbero yacu ibaye iyo kurushiriza kubaho duhuza n’ingingo ngenderwako za Yehova! Ijwi ryacu ryo mu mutima rirashobora kudufasha cane kubishikako. Turamenyereza ijwi ryacu ryo mu mutima mu kwama ducokera rwose mw’Ijambo ry’Imana, tukazirikana ku vyo twiga kandi tukihatira kubishira mu ngiro. Rica rero riba igikoresho kidufasha cane mu buzima bwacu bwa gikirisu!

^ ing. 7 Raba ikiganiro “Ibibazo vy’abasomyi” mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 15 Ruheshi 2004, rup. 29-31.