UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Nyakanga 2015

Iki kinyamakuru kirimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva ku wa 26 Gitugutu gushika ku wa 29 Munyonyo 2015.

Woba uriko urihatira kwigana Kristu?

Naho twoba tumaze igihe kingana gute dukorera Yehova, turashobora kubandanya dutera imbere mu vy’impwemu.

Ijwi ryawe ryo mu mutima ryoba rikuyobora mu buryo bwo kwizigirwa?

Raba ukuntu rishobora kugufasha gufata ingingo ziranga ubukerebutsi ku bijanye no kwitwararika amagara, kwiruhura be no kwamamaza.

“Muhagarare mushikamye mu kwizera”

Ivyashikiye Petero ariko agendagenda ku mazi bitwigisha iki ku bijanye n’ukwizera?

Yehova aratugaragariza urukundo mu buryo butandukanye

Vyoba bikugora gutahura canke kwemera ko Yehova agukunda?

Ingene twokwerekana ko dukunda Yehova

Harajamwo n’ibindi uretse kuvyiyumvamwo.

INKURU Y’UBUZIMA

Umuhezagiro wa Yehova warantungishije

Niwisomere inkuru y’ubuzima ya Melita Jaracz, akaba yamaze imyaka irenga 50 mu murimo w’igihe cose ari kumwe n’umugabo wiwe Ted Jaracz yari mu Nama Nyobozi.