Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 INKURU Y’UBUZIMA

“Ya mazinga menshi nanezerwe”

“Ya mazinga menshi nanezerwe”

Uwo musi sinzowibagira. Nari kumwe n’abavukanyi batari bake bo mu mihingo itandukanye y’isi. Twari mu cumba Inama Nyobozi igiriramwo amanama twahagaritse umutima. Komite nshingwayandika yagira yinjire, kandi twari twasabwe kugira ivyiyumviro dushikirije. Hari haheze amayinga makeyi twihweje ingorane abahinduzi bari bafise, uwo musi tukaba twari gushikiriza ivyiyumviro vy’ukuntu zotorerwa umuti. Hari ku wa 22 Rusama 2000. Ariko none ni kubera iki iyo nama yari ihambaye cane? Imbere y’uko ndabibiganira, reka ngire ico ndababwiye ku binyerekeye.

Nabatirijwe i Queensland, ndaba umutsimvyi i Tasmanie ndaba n’umumisiyonari i Tuvalu, muri Samoa no muri Fiji

NAVUKIYE i Queensland muri Ostraliya mu 1955. Gatoyi inyuma y’aho, mawe Estelle yaratanguye kwigana Bibiliya n’Ivyabona vya Yehova. Yabatijwe mu mwaka ukurikira, dawe Ron na we aza mu kuri haciye imyaka 13. Nabatijwe mu 1968, mu karere kari kure cane y’igisagara ca Queensland.

Kuva nkiri muto narakunda gusoma, kandi narakunda cane indimi. Igihe twaba tugiye gutembera n’abavyeyi banje mu muduga, bategerezwa kuba barababazwa n’ukuntu niyicarira ku ntebe y’inyuma ndiko ndasoma, aho kuratira ijisho ibidukikije. Ariko rero, gukunda gusoma vyaramfashije kw’ishure. Kw’ishure ryisumbuye ry’i Glenorchy mw’izinga rya Tasmanie, nararonse udushimwe tutari duke kuko naba nakoze neza.

Mugabo rero harageze aho mbwirizwa gufata ingingo ikomeye. Noba nari kwemera kurihirwa kugira nje kuri kaminuza? Naho nakunda cane gusoma ibitabu no kwiga, ndakenguruka kubona mawe yaramfashije gukunda Yehova kuruta ivyo. (1 Kor. 3:18, 19) Abavyeyi baranyemereye rero kutabandanya amashure maze ntangura ubutsimvyi muri Nzero 1971 mfise imyaka 15, nkaba nari nararangije amashure yisumbuye y’ishimikiro.

Mu myaka umunani yakurikiye, nari mfise agateka ko gukora ubutsimvyi muri Tasmanie. Muri ico gihe narubakanye n’umwigeme asa n’irirenga  yitwa Jenny Alcock wo muri Tasmanie, tumara imyaka ine turi abatsimvyi badasanzwe mu turere turi ukwa twonyene twa Smithton na Queenstown.

TUJA GUKORERA MU MAZINGA YA PASIFIKE

Mu 1978, twarajabutse amazi ari ryo rya mbere tugiye kw’ihwaniro mpuzamakungu ryabereye i Port Moresby muri Papuasie Nouvelle Guinée. Ndacibuka ndiko ndatega yompi umumisiyonari umwe yariko ashikiriza insiguro mu gihiri motu. Naho ata na kimwe natahura mu vyo yavuga, insiguro yiwe yaratumye ngira icipfuzo co kuba umumisiyonari, kwiga izindi ndimi no gutanga insiguro nk’iyo. Nari ngiye nabona ukuntu urukundo nakunda indimi norukoresha mu gukorera Yehova.

Igihe twasubira muri Ostraliya, twaratangaye dusanze baturungitse kuba abamisiyonari i Funafuti mu mazinga ya Tuvalu, ayahoze yitwa Ellice. Twashitse muri ico cibare cacu gishasha muri Nzero 1979. Mu karere ka Tuvalu kose hari abamamaji babatijwe batatu gusa.

Aha nari kumwe na Jenny i Tuvalu

Kwiga igituvalu ntihari aho gutuma umwana. Igitabu conyene caboneka muri urwo rurimi cari kimwe bita Isezerano rishasha. Nta kazinduzi yari ihari canke ivyigwa vyo kwigisha indimi. Twaciye rero dufata ingingo yo kuza turiga amajambo 10 gushika kuri 20 buri ndwi. Mugabo ntitwatevye kubona yuko tutatahura insobanuro nyayo y’amajambo nka yose twariko turiga. Nk’akarorero, aho kubwira abantu yuko kuragura ari bibi, twasanga turiko tubabuza gupimisha iminzane canke kugenda bishimikije inkoni! Ariko twabwirizwa kwiga urwo rurimi kugira tuyobore inyigisho za Bibiliya nyinshi twari twatanguje, tukaba rero twarabandanije kwihata. Haciye imyaka, umwe mu bo twigishije Bibiliya mu misi ya mbere yatubwiye ati: “Turahimbawe cane kubona ubu mushobora kuvuga ururimi rwacu. Mu ntango, nta na kimwe twatahura mu vyo mwavuga!”

Ariko rero, twari dufise ico bamwe bovuga ko ari uburyo bwiza bwo kwiga ururimi rushasha. Kubera ko ata mazu yo gupanga yari ahari, twabwirijwe kubana n’umuryango umwe w’Ivyabona mu kigwati gikuru. Ivyo vyatumye tuza turavuga igituvalu aho turi hose mbere n’i muhira. Inyuma y’imyaka nk’ingahe tutavuga icongereza, twasanze urwo rurimi ari rwo ahanini dusigaye dukoresha.

Budakeye na kabiri, abantu benshi baratanguye gushimishwa n’ukuri. Mugabo none twari gukoresha iki mu kubigisha? Nta gisohokayandikiro na kimwe twari dufise mu rurimi rwabo. None bari kwiyigisha gute? Baramutse batanguye kwitaba amakoraniro, bari kuririmba indirimbo izihe, bagakoresha amayagwa ayahe, canke na ho bagategura gute amakoraniro?  Bari gutera imbere gute bagashika kw’ibatisimu? Emwe, abo bantu bicisha bugufi bari bakeneye ibifungurwa vy’impwemu mu rurimi rwabo! (1 Kor. 14:9) Twaribaza duti: ‘Ibisohokayandikiro vyoba bizoteba bikaboneka mu gituvalu, kandi ari ururimi ruvugwa n’abantu badashika 15.000?’ Yehova yarishuye ivyo bibazo, aratwereka ibintu bibiri: (1) Ashaka ko Ijambo ryiwe ritangazwa “mu mazinga ya kure,” (2) ashaka ko abo isi ibona ko ari “abantu baciye bugufi kandi batobato” bahungira mw’izina ryiwe.Yer. 31:10; Zef. 3:12.

DUHINDURA IBIFUNGURWA VY’IMPWEMU

Mu 1980, ibiro vy’ishami vyaradushinze igikorwa co kuba abahinduzi, ico twabona ko tudashoboye na gato. (1 Kor. 1:28, 29) Mu ntango, twaraguze muri leta imashini ishaje igwiza ivyandikano ikoresheje ivyitwa stencils, kandi twarayikoresha mu gucapura amayagwa dukoresha mu makoraniro. Twaranahinduye mu gituvalu igitabu Ukuri kujana mu buzima budahera maze turagicapura dukoresheje iyo mashini. Ndacibuka akamoto gakaze k’irangi be n’akigoro twakoresha kugira ducapure n’iminwe ivyo bisohokayandikiro vyose mu bushuhe bukaze bwo muri ako karere. Ico gihe nta muyagankuba twari dufise!

Ntivyari vyoroshe guhindura mu gituvalu kubera ko ata bitabu vyo muri urwo rurimi twari dufise twikorako. Mugabo vyarashika tukaronka imfashanyo ivuye aho tutaziga. Umusi umwe narihenze ndodora ku muhana w’umuntu yarwanya ukuri. Nyene uwo muhana yari umutama yigeze kuba ari umwigisha. Yaciye anyibutsa ko tudakwiye kudodora ku muhana iwe, maze avuga ati: “Ariko ntiwogenda ntakubwiye ikintu kimwe. Mu vyo muhindura, murakoresha cane imero mugirwa. Mu gituvalu ntikoreshwa cane gutyo.” Twarasuzumye ico kintu turi kumwe n’abandi, dusanga yari yavuze ukuri. Twaciye rero tugira ivyo turyohoye. Yamara rero, naratangajwe n’uko Yehova yadufashije abicishije ku muntu aturwanya vyagaragaye ko asoma ibisohokayandikiro vyacu!

Inkuru y’Ubwami No. 30 mu gituvalu

Ikintu ca mbere twacapuye mu gituvalu kugira tugishikirize abantu bwari ubutumire bw’Icibutso. Inyuma y’aho twaracapuye Inkuru y’Ubwami  No. 30, iyasohokeye rimwe n’iy’icongereza. Ese ukuntu vyari biteye umunezero guha abantu ikintu kiri mu rurimi rwabo! Bukebuke, harabonetse mu gituvalu udutabu tumwetumwe, mbere n’ibitabu bimwebimwe. Mu 1983, ibiro vy’ishami vyo muri Ostraliya vyaratanguye gucapura rimwe mu mezi ane Umunara w’Inderetsi w’impapuro 24, ivyo bikaba vyaratuma turonka buri yinga ingingo nk’indwi zo kwiga. None abantu bavyakiriye gute? Kubera ko abantu b’i Tuvalu bakunda gusoma, benshi barakunze cane ibisohokayandikiro vyacu. Igisohokayandikiro cose caba gisohotse caratangazwa mw’iradiyo y’igihugu, mbere rimwe na rimwe kikavugwa mu binyamakuru! *

None ico gikorwa c’ubuhinduzi cagenda gute? Ivyo twahinduye twabanza kuvyandika n’iminwe, hanyuma tukavyandika n’imashini incuro nyinshi gushika tubonye ko bibereye kurungikwa kw’ishami ricapura ryo muri Ostraliya. Aho kw’ishami hariho bashiki bacu babiri, umwe wese akinjiza buri gisomwa muri orodinateri naho nyene batari bazi igituvalu. Ubwo buryo bwo kwinjiza igisomwa incuro zibiri bagaca baraba aho bitandukaniye bakoresheje imashini, bwaratuma hakorwa amakosa make. Igisomwa kimaze gupangwa, baca bakiturungikira n’indege kugira tugisuzume, mu nyuma tugasubira kukirungika kuri iryo shami kugira bagicapure.

Ibintu vyahavuye bihinduka cane. Ubu imigwi y’abahinduzi ni yo yinjiza ibisomwa mu mashini. Akenshi ibisomwa bimaze kunonosorwa bica bipangirwa aho nyene, hagaca haboneka ibishobora kurungikwa biciye kuri internet ku mashami acapura. Ntawugica ku biti no ku mabuye aja ku biro vya posita kurungika ivyo bisomwa.

DUSHINGWA IBINDI BIKORWA

Uko imyaka yarengana, twe na Jenny twarashinzwe ibikorwa bitandukanye hirya no hino mu karere ka Pasifike. Tuvuye i Tuvalu twaciye turungikwa gukorera ku biro vy’ishami vyo muri Samoa mu 1985. Ng’aho, twarafashije mu gikorwa co guhindura ibisohokayandikiro mu gisamowa, mu gitonga no mu gitokelawu, tukaba kandi twari tugifasha guhindura mu gituvalu. * Mu 1996, twarashinzwe igikorwa nk’ico kw’ishami ryo muri Fiji, tukaba twarafashije guhindura ibisohokayandikiro mu gifiji, mu gikiribati, mu kinaruwa, mu kirotuma no mu gituvalu.

Aha nariko ndakoresha igisohokayandikiro co mu gituvalu kugira mfashe abandi

Namye nkorwa ku mutima n’umwete abahindura ibisohokayandikiro vyacu bagaragaza. Ico gikorwa kirarambira kandi kiraruhisha cane. Ariko rero, abo bizigirwa barihatira kugaragaza icipfuzo Yehova afise c’uko inkuru nziza itangazwa “kw’ihanga ryose n’umuryango wose n’ururimi rwose n’igisata cose.” (Ivyah. 14:6) Nk’akarorero, igihe hariko haratunganywa ivy’uko Umunara w’Inderetsi wa mbere usohorwa mu gitonga, narabonanye n’abakurambere bose bo muri Tonga maze ndababaza nimba hari uwoshima kumenyerezwa kugira abe umuhinduzi. Umwe muri bo yari afise akazi keza ko gukanika ivyuma, yaremeye ko buca agaheba maze ace atangura igikorwa c’ubuhinduzi. Ico kintu carakora ku mutima cane kuko yari serugo,  akaba atari azi aho yogiye arakura amahera yo gutunga umuryango. Mugabo Yehova yaramwitwararitse n’umuryango wiwe, kandi yaramaze imyaka myinshi mu buhinduzi.

Abo bahinduzi b’abanyamwete barabona ibintu nk’uko Inama Nyobozi ibibona, ino ikaba yitwararika cane kuronsa abantu ivyo bakeneye mu vy’impwemu, mbere n’abavuga ururimi rukoreshwa n’abantu bake. Nk’akarorero, harigeze kuvyuka ikibazo c’uko vyoba bibereye ko abavukanyi birigwa barigora bahindura ibisohokayandikiro mu gituvalu. Nararemeshejwe cane n’inyishu Inama Nyobozi yatanze iti: “Ntitubona imvo n’imwe yotuma muhagarika guhindura ibisohokayandikiro mu gituvalu. Naho abavuga igituvalu boba ari bake kuruta abavuga izindi ndimi, na bo nyene barakeneye kuronka inkuru nziza mu rurimi rwabo.”

Aha nariko ndabatizwa mu kiyaga gitoyi

Mu 2003, twe na Jenny twarakuwe mu Rwego rw’ubuhinduzi muri Fiji twimurirwa mu Rwego ruraba ivy’ubuhinduzi ruri i Patterson muri New York. Wamengo ni indoto zirangutse! Twaciye dushirwa mu mugwi ufasha mu bijanye no guhindura ibisohokayandikiro vyacu mu ndimi nyinshi kuruta. Mu myaka ibiri canke irenga yakurikiye, twaratewe agateka ko kugendera ibihugu bitandukanye kugira tumenyereze imigwi y’abahinduzi.

INGINGO Z’INTIBAGIRWA ZAFASHWE

Reka ubu na ho ngaruke ku bijanye na ya nama idasanzwe nababwira mu ntango. Mu 2000, Inama Nyobozi yarabonye ko imigwi y’abahinduzi hirya no hino kw’isi ikeneye gufashwa mu gikorwa irangura. Gushika ico gihe, abahinduzi nka bose ntibari bwamenyerezwe. Tumaze gushikiriza ivyiyumviro Komite nshingwayandika, Inama Nyobozi yaremeye ko hashirwaho porogarama yo kumenyereza abahinduzi bose bo hirya no hino kw’isi. Muri iyo porogarama harimwo ivyigwa bifasha abahinduzi gutahura icongereza, gukoresha ubuhinga bwo guhindura be no gusenyera ku mugozi umwe mu mugwi.

None utwo twigoro twose twagizwe mu bijanye n’ubuhinduzi twavuyemwo iki? Kimwe coco, ubuhinduzi bwararushirije kuryohorwa. N’ikindi kandi, indimi ibisohokayandikiro vyacu bihindurwamwo zarongerekanye cane. Igihe twashika mu cibare twatanguye gukoreramwo ubumisiyonari mu 1979, ikinyamakuru Umunara w’Inderetsi caboneka mu ndimi 82 gusa. Mu ndimi nyinshi, Umunara w’Inderetsi wasohoka haciye amezi atari make uw’icongereza warasohotse. Ariko rero ubu, uraboneka mu ndimi zirenga 240, kandi akenshi usohokera rimwe n’uw’icongereza. Ubu ibifungurwa vy’impwemu biraboneka mu mero zitandukanye mu ndimi zirenga 700. Ico ni ikintu casa n’ikidashoboka mu myaka iheze.

Mu 2004, Inama Nyobozi yarafashe iyindi ngingo y’intibagirwa ijanye no kwihutira guhindura Bibiliya mu zindi ndimi. Haciye amezi makeyi, guhindura Bibiliya vyarashizwe mu bikorwa abahinduzi basanzwe barangura, ivyo bikaba vyaratumye Bibiliya y’isi nshasha iboneka mu zindi ndimi nyinshi. Mu 2014, iyo Bibiliya yaracapuwe ari yose canke igice cayo mu ndimi 128, harimwo n’indimi zitari nke zivugwa muri Pasifike yo mu Bumanuko.

Aha nariko ndashikiriza ya Mpinduro y’isi nshasha y’Ivyanditswe vy’ikigiriki mu gituvalu

 Kimwe mu bintu ntazigera nibagira ni agateka natewe ko kwitaba ihwaniro ryabereye i Tuvalu mu 2011. Ico gihugu cose cari kimaze amezi gitewe n’uruzuba rukomeye, kandi vyasa n’uko iryo hwaniro rishobora kubuzwa. Yamara rero igihe twashika ari ku mugoroba, haraguye imvura nyinshi cane, maze iryo hwaniro riraba. Nari natewe agateka kadasanzwe ko gushikiriza Impinduro y’isi nshasha y’Ivyanditswe vy’ikigiriki mu gituvalu. Naho abavukanyi bakeyi cane ari bo bavuga urwo rurimi, na bo nyene barashoboye kuronka iyo ngabirano nziza cane. Iryo hwaniro rirangiye, haraguye iyindi mvura nyinshi. Umwe wese rero yasozereye iyo porogarama yaronse amazi menshi yo mu buryo bw’impwemu no mu buryo bw’umubiri!

Aha nariko ndabaza ibibazo abavyeyi banje Ron na Estelle kw’ihwaniro ryabereye i Townsville muri Ostraliya mu 2014

Ikibabaje ni uko umukunzi wanje w’umwizigirwa Jenny twamaranye imyaka 35, atashoboye kubona ico kintu c’intibagirwa. Yapfuye mu 2009 ahitanywe na kanseri yo mw’ibere yari amaranye imyaka cumi. Nta gukeka ko niyazuka azohimbarwa cane no kwumva ko Bibiliya yasohowe mu gituvalu.

Mu nyuma, Yehova yarandonkeje uwundi mukunzi asa n’irirenga yitwa Loraini Sikivou. Loraini na Jenny bari barakoranye mu buhinduzi kuri Beteli yo muri Fiji, Loraini akaba yari umuhinduzi mu mugwi uhindura mu gifiji. Ubu rero narasubiye kuronka umukenyezi w’umwizigirwa, tukaba dusukurira Yehova dufatanye mu nda, tugakunda n’indimi.

Aha nari kumwe na Loraini turiko turamamaza muri Fiji

Iyo nzirikanye ku myaka iheze, ndaremeshwa cane no kubona ukuntu Umuvyeyi wacu wo mw’ijuru Yehova abandanya kuronsa abantu ivyo bakeneye, baba abavuga indimi zikoreshwa n’abantu benshi canke bake. (Zab. 49:1-3) Nariboneye ukuntu urukundo rwiwe rwigaragaza igihe abantu baseruye umunezero iyo baronse ari bwo bwa mbere ibisohokayandikiro vyacu mu rurimi rwabo, canke iyo baririmbira Yehova amashemezo mu rurimi bonse. (Ivyak. 2:8, 11) Ndacibuka ivyo umuvukanyi ageze mu zabukuru yitwa Saulo Teasi w’i Tuvalu yavuze. Ahejeje kuririmba ari bwo bwa mbere ururirimbo rw’Ubwami mu rurimi rwiwe, yavuze ati: “Nibaza ko mukwiye kubwira Inama Nyobozi yuko izi ndirimbo ziryoshe mu gituvalu kuruta mu congereza.”

Kuva muri Nyakanga 2005, naratewe agateka ntari niteze ko kuba mu bagize Inama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova. Naho ntakiri umuhinduzi, ndakengurukira Yehova kuba anyemerera kubandanya ngira uruhara mu gushigikira ico gikorwa c’ubuhinduzi kirangurirwa kw’isi yose. Ese ukuntu bihimbaye kumenya yuko Yehova aronsa abantu bose ivyo bakeneye mu vy’impwemu, mbere n’abari mu mazinga ari ukwa yonyene mw’Ibahari Pasifike! Ego cane, nk’uko umwanditsi w’amazaburi abivuga, “Yehova ubwiwe acitse umwami! Isi nigire akanyamuneza. Ya mazinga menshi nanezerwe.”Zab. 97:1.

^ ing. 18 Wipfuza uburorero bwerekana ukuntu bakiriye ibisohokayandikiro vyacu, raba Umunara w’Inderetsi (mu gifaransa) wo ku wa 15 Kigarama 2000, rup.  32; uwo ku wa 1 Myandagaro 1988, rup. 22; be na Be maso! (mu gifaransa) yo ku wa 22 Kigarama 2000, rup. 9.

^ ing. 22 Wipfuza ayandi makuru ajanye n’igikorwa c’ubuhinduzi muri Samoa, raba Igitabu c’umwaka 2009 (mu gifaransa), rup. 120-121, 123-124.