Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Rusama 2015

Uraba maso—Shetani ashaka kukurotsa!

Uraba maso—Shetani ashaka kukurotsa!

“Mube maso. Umwansi wanyu Shetani agendagenda nk’intambwe iroha, arondera uwo arotsa.”1 PET. 5:8.

1. Vyagenze gute ngo umumarayika umwe acike Shetani?

YARIGEZE kuba ashimwa na Yehova. Ariko rero, harageze aho uwo mumarayika atangura kwipfuza ko abantu bamusenga. Aho kwikuramwo ico cipfuzo kibi, yaragitsimbataje, arareka kirakura gushika kivyaye igicumuro. (Yak. 1:14, 15) Turazi ko uwo mumarayika ari Shetani, akaba “[ata]shikamye mu kuri.” Yaragararije Yehova maze aba “se w’ikinyoma.”Yoh. 8:44.

2, 3. Amazina “Shetani,” “Umubesheranyi,” “inzoka,” be n’“igisato” ahishura iki ku vyerekeye wa mwansi nyamukuru wa Yehova?

2 Kuva Shetani agararije, yaciye aba umwansi nyamukuru wa Yehova, bikaba vyumvikana ko atigeze aba umukunzi w’abantu. Amazina Shetani ahabwa arerekana ukuntu yononekaye cane. Shetani bisobanura ngo “Umurwanizi,” bikaba vyerekana ko uwo mumarayika mubi adashigikira ubusegaba bw’Imana, ahubwo ko abwanka kandi akaburwanya yivuye inyuma. Nta kindi Shetani yipfuza atari ukubona ubusegaba bwa Yehova buvuyeho.

3 Nk’uko bivugwa mu Vyahishuwe 12:9, Shetani yitwa “Umubesheranyi.” Ivyo biratwibutsa yuko Shetani yasize iceyi Yehova mu kumwita umubeshi. Imvugo ngo “ya nzoka yo mu ntango” iratwibutsa wa musi mubi wo muri Edeni, igihe  Shetani yakoresha inzoka mu guhenda Eva. Imvugo ngo “ca gisato kinini” ituma tubona mu bwenge igisizimwe giteye ubwoba, kandi irahuye neza n’icipfuzo kibi Shetani afise co guhagarika umugambi wa Yehova no gutikiza abasavyi biwe.

4. Ni ibiki twihweza muri iki kiganiro?

4 Biragaragara ko Shetani ageramiye rwose ugutungana kwacu. Ni co gituma Bibiliya iduhimiriza iti: “Muzigame ubwenge bwanyu, mube maso. Umwansi wanyu Shetani agendagenda nk’intambwe iroha, arondera uwo arotsa.” (1 Pet. 5:8) Ku bw’ivyo, iki kiganiro kiraza guca irya n’ino ibintu bitatu biranga Shetani vyerekana ko dukwiye kwirinda uwo mwansi ataco yibanga wa Yehova n’abasavyi biwe.

SHETANI ARAKOMEYE

5, 6. (a) Tanga uburorero bwerekana ko abamarayika ‘bakomeye mu bubasha.’ (b) Ni gute Shetani afise “uburyo bwo guteza urupfu”?

5 Abamarayika “[bara]komeye mu bubasha.” (Zab. 103:20) Bararengeye abantu, bakaba rero babarusha ubwenge n’inkomezi. Ariko ntiwumve, abamarayika b’abizigirwa bakoresha ububasha bwabo mu gukora ivyiza. Nk’akarorero, igihe kimwe umumarayika wa Yehova yarishe abasoda b’Abashuri 185.000 banka abasavyi biwe. Ivyo nta muntu umwe yari kubishobora, naho mbere cari kuba igisoda cose. (2 Abm. 19:35) Ikindi gihe, hari umumarayika yakoresheje ububasha n’ubuhinga birengeye ivy’abantu kugira akure intumwa za Yezu mw’ibohero. Uwo mumarayika yaraciye mu ryahumye abarinzi b’iryo bohero, arugurura imiryango, arasohora izo ntumwa aca arasubira kwugara. Ivyo vyose yabigize ba barinzi bari ng’aho.Ivyak. 5:18-23.

6 Mu gihe abamarayika b’abizigirwa bakoresha ububasha bwabo mu gukora ivyiza, Shetani we abukoresha mu gukora ibibi. Emwe, arafise ububasha n’akosho bikomeye! Ivyanditswe bivuga ko ari “umutware w’iyi si” akaba n’“imana y’iki gihe.” (Yoh. 12:31; 2 Kor. 4:4) Shetani wa Mubesheranyi arafise mbere n’“uburyo bwo guteza urupfu.” (Heb. 2:14) Ivyo ntibisobanura ko yica abantu bose imbonankubone. Yamara rero, agatima kiwe k’ubwicanyi kariraye muri iyi si. Vyongeye, kubera ko Eva yemeye ikinyoma ca Shetani, Adamu na we akagambararira Imana, igicumuro n’urupfu vyarakwiye ku bantu bose. (Rom. 5:12) Gutyo rero, Shetani arafise “uburyo bwo guteza urupfu.” Yezu ntiyihenze kuba yamwise “umwicanyi.” (Yoh. 8:44) Ese ukuntu Shetani ari umwansi wacu akomeye!

7. Amadayimoni yerekanye gute ko akomeye?

7 Igihe turwanije Shetani, si we wenyene tuba twiyamirije, ahubwo tuba twiyamirije abo bose bamushigikiye muri ca kibazo kijanye n’uwukwiye kuba Segaba w’ibiriho vyose. Muri abo harimwo umugwi munini w’abandi bamarayika b’abagarariji, ari yo madayimoni. (Ivyah. 12:3, 4) Amadayimoni yarerekanye akatari gake yuko akomeye kurusha abantu mu guteza amagorwa menshi abo yiziziye. (Mat. 8:28-32; Mrk. 5:1-5) Ntidukwiye kwigera dufatira mu rwara ububasha bw’abo bamarayika b’ababisha canke ubwa wa “mutware w’amadayimoni.” (Mat. 9:34) Yehova atadufashije, ntitwokwigera dutsinda Shetani.

SHETANI NI UMUBISHA

8. (a) Shetani arondera iki? (Raba ishusho itangura.) (b) Ufatiye ku vyo wibonera, ni gute iyi si igaragaza agatima k’ububisha Shetani afise?

8 Intumwa Petero yagereranije Shetani n’“intambwe iroha.” Nk’uko igitabu kimwe kibivuga, ijambo ry’ikigiriki ryahinduwe  ngo “kuroha” ryerekeza ku “kuboroga kw’igikoko gishonje cane.” Ese ukuntu ivyo bidondora neza agatima k’ububisha Shetani afise! Naho isi yose isanzwe iri mu bubasha bwa Shetani, aranyotewe kurotsa abandi benshi. (1 Yoh. 5:19) Kuri we, kumira isi ni nko guhenda umunwa. Nkako, Shetani arondera canecane imfungurwa zifadika, ni ukuvuga amasigarira y’abarobanuwe hamwe na bagenzi babo bo mu “zindi ntama.” (Yoh. 10:16; Ivyah. 12:17) Shetani arondera kurotsa abasavyi ba Yehova. Uruhamo yagumye ateza abayoboke ba Yezu kuva mu kinjana ca mbere gushika n’ubu rurashira ahabona agatima k’ububisha afise.

9, 10. (a) Shetani yagerageje gute guhagarika umugambi Imana yari ifitiye ihanga rya Isirayeli? (Tanga uburorero.) (b) Ni imvo idasanzwe iyihe yatuma Shetani ageramira canecane Isirayeli ya kera? (c) Wiyumvira ko wa Mubesheranyi amererwa gute igihe umwe mu basavyi ba Yehova akoze igicumuro gikomeye?

9 Utwigoro Shetani agira two guhagarika umugambi w’Imana turerekana ko ari umubisha mu bundi buryo. Intambwe ishonje nta kagongwe yumvira ico yafashe. Nta mpuhwe igira imbere y’uko icica, eka kandi ntiyicuza imaze kucica. Muri ubwo buryo nyene, Shetani nta mpuhwe agirira abo arondera kurotsa. Nk’akarorero, wiyumvira ko Shetani yamererwa gute igihe cose yaba abonye Abisirayeli baguye mu buhumbu canke batwawe n’umwina? Nk’igihe usomye ingaruka zibabaje zashikiye ca gihumbu Zimuri na wa munyamwina Gehazi, woba uca usa n’uwubona ya ntambwe iroha iryohewe n’uko yatahukanye intsinzi?Guh. 25:6-8, 14, 15; 2 Abm. 5:20-27.

Shetani araryoherwa cane igihe umwe mu basavyi ba Yehova akoze igicumuro (Raba ingingo ya 10)

10 Shetani yari afise imvo idasanzwe yatuma ageramira canecane Isirayeli ya kera. Nakare, iryo hanga ni ryo ryari kuvamwo Mesiya, umwe nyene yofyonyoye Shetani akongera akaburanira ubusegaba bwa Yehova. (Ita. 3:15) Shetani ntiyashaka yuko Abisirayeli bagwira. Yaragerageza n’ububisha n’akantu kubakoresha igicumuro. Ntiwibaze yuko Shetani yumviye akagongwe Dawidi igihe yarenga ibigo canke ko yagiriye impuhwe Musa igihe uwo muhanuzi atemererwa kwinjira mu Gihugu c’isezerano. Ahubwo nyabuna,  Shetani araryoherwa cane igihe umwe mu basavyi b’Imana akoze igicumuro gikomeye. Nkako, izo ntsinzi zishobora kuba ziri mu bintu uwo Mubesheranyi akoresha mu gucokora Yehova.Imig. 27:11.

11. Kubera iki Shetani yagavye ibitero kuri Sara?

11 Shetani yari afitiye urwanko rudasanzwe umuryango Mesiya yokomotsemwo. Rimbura nk’akarorero ivyashitse gatoyi inyuma y’aho Aburahamu abwiriwe ko yocitse “ihanga rikomeye.” (Ita. 12:1-3) Igihe Aburahamu na Sara bari mu Misiri, Farawo yarasavye ko Sara azanwa iwe, bikaba biboneka ko yashaka yuko aba umugore wiwe. Ariko rero, Yehova yarahaserutse arakingira Sara ico kibi kibishe. (Soma Itanguriro 12:14-20.) Gatoyi imbere y’uko Izahaki avuka, ikintu nk’ico carashitse i Gerari. (Ita. 20:1-7) Shetani yoba ari we yariko aratuma ivyo bintu bishika? Yoba yari yizigiye ko Sara, uwari yarahevye ibihinda vy’i Uri akaza kuba mu mahema, yokwegerewe n’ikirimba gihimbaye ca Farawo be n’ica Abimeleki? Shetani yoba yariyumviriye ko Sara yohemukiye umugabo wiwe be na Yehova maze akubakana n’uwundi muntu? Bibiliya nta co ibivugako, mugabo turi n’imvo yumvikana yo kwemera ko Shetani yari guhimbarwa no gutuma Sara aba uwutabereye kwibaruka rwa ruvyaro rwari rwarasezeranywe. Shetani ntiyari kwiyagiriza na gato ngo n’uko yononye umubano mwiza w’uwo mukenyezi, izina ryiwe ryiza be n’ubucuti bwiza yari afitaniye na Yehova. Shetani ni umubisha pe!

12, 13. (a) Shetani yagaragaje gute agatima kiwe k’ububisha Yezu amaze kuvuka? (b) Wibaza ko Shetani abona gute abakiri bato bakunda Yehova kandi bihatira kumukorera muri iki gihe?

12 Yezu yavutse haciye ibinjana n’ibindi Aburahamu abayeho. Woba wibaza ko Shetani yabona yuko uwo mwana abereye ijisho be n’uko ari uwo gushishitira canke gukunda cane? Uwokubesha. Shetani yari azi yuko uwo mwana yokuze akaba Mesiya yari yarasezeranywe. Nkako, Yezu yari we gihimba nyamukuru c’uruvyaro rwa Aburahamu, umwe yohavuye “asambur[a] ibikorwa vya Shetani.” (1 Yoh. 3:8) Shetani yoba yariyumviriye yuko kwica uwo mwana kwoba ari ukwimonogoza? Shetani nta co yibanga. Ku bijanye n’uwo mwana Yezu hoho, ntiyihanganye na gato. Uti gute?

13 Igihe abaragurira ku nyenyeri barondera kumenya ibijanye n’uwo “mwami w’Abayuda yavutse,” Umwami Herodi yarahagaritse umutima cane, aca agira umugambi wo kumwica. (Mat. 2:1-3, 13) Kugira yiyemeze neza ko uwo mugambi uranguka, yategetse ko utwana tw’uduhungu dufise imyaka ibiri canke tutarayishikana tw’i Betelehemu no mu ntara zaho twose twicwa. (Soma Matayo 2:13-18.) Yezu yararusimvye mu gihe c’ubwo bwicanyi bw’agahomerabunwa. Ariko none ivyo bitwereka iki ku vyerekeye umwansi wacu Shetani? Biratwereka neza ko uwo Mubesheranyi adaha agaciro ubuzima bw’umuntu. Emwe, nta kinya namba agirira abana! Shetani ni “intambwe iroha” koko. Ntidukwiye kwigera dufatira mu rwara agatima kiwe k’ububisha.

SHETANI NI UMUBESHI

14, 15. Ni gute Shetani ‘yahumye imizirikanyi y’abatemera’?

14 Shetani akoresheje ububeshi ni ho gusa ashobora gutuma abantu batera akagere Imana y’urukundo Yehova. (1 Yoh. 4:8) Akoresheje ububeshi, aratuma abantu badatahura “ko bakeneye ivy’impwemu.” (Mat. 5:3) Muri ubwo buryo, “yarahumye imizirikanyi y’abatemera, ngo umuco wa ya nkuru nziza ininahaye yerekeye Kristu we shusho y’Imana, ntushobore kumenēra.”2 Kor. 4:4.

 15 Kimwe mu bintu nyamukuru Shetani akoresha mu guhenda abantu ni idini ry’ikinyoma. Ese ukuntu ategerezwa kuba ahimbarwa abonye abantu bariko barasenga aba kera, ibidukikije canke ibikoko, aho gusenga ya Mana Yehova “isaba kwiheberwa yonyene gusa”! (Kuv. 20:5) Mbere n’abantu benshi biyumvira ko basenga Imana mu buryo bubereye usanga baraboshwe n’inyigisho z’ikinyoma be n’imigenzo ata co imaze. Barateye akagongwe. Bameze nka bamwe Yehova yabaza yinginga ati: “Kubera iki muguma mutanga amahera ku bitari ibifungurwa, mugacumukurira ibidahaza? Nimunyumvirize mwitonze, murye ibiryoshe, muryoherwe cane n’ikinure.”Yes. 55:2.

16, 17. (a) Kubera iki Yezu yabwiye Petero ngo: “Herera inyuma yanje, Shetani”? (b) Shetani yoshobora gute kuduhenda kugira ntitubone ko ibintu vyihutirwa?

16 Shetani arashobora mbere no guhenda abasavyi ba Yehova b’abanyamwete. Nk’akarorero, rimbura ivyabaye igihe Yezu yabwira abigishwa biwe ko yari mu kwicwa. Intumwa Petero abitumwe n’imvo zitegerezwa kuba zari nziza, yaramwikebukanije maze amubwira ati: “Ibabarire, Mukama; ntuzogenda ushikiwe n’ivyo bintu.” Yezu yamwishuye ashimitse ati: “Herera inyuma yanje, Shetani!” (Mat. 16:22, 23) Kubera iki Yezu yise Petero “Shetani”? Kubera ko Yezu yatahura ivyagira bibe. Isaha yariko iregereza yuko yitanga ngo abe inkuka y’incungu maze yerekane ko Shetani ari umubeshi. Ico kiringo kigoye kuruta ibindi vyose vyigeze kubaho, nticari co gihe c’uko Yezu ‘yibabarira.’ Iyo aza gusamara yari kuba ashiriye Shetani aho ashaka.

17 Kubera ko iherezo ry’ivy’iyi si riri hafi, na twebwe tubayeho mu bihe bigoye. Shetani ashaka ko dusamara, ‘tukibabarira’ mu kwironderera ikibanza muri iyi si, maze ntitube tukibona ko ibintu vyihutirwa. Ntureke ngo ivyo bigushikire! Ahubwo nyabuna, ‘nugume uri maso.’ (Mat. 24:42) Ntiwigere wemera ibinyoma vya Shetani vy’uko iherezo rikiri kure, canke mbere ko ritazoza.

18, 19. (a) Shetani yoshobora gute kuduhenda ku bijanye n’ukuntu tubona ibitwerekeye? (b) Yehova adufasha gute kuzigama ubwenge bwacu no kuguma turi maso?

18 Shetani aragerageza kuduhenda mu bundi buryo. Arashobora gutuma tubona ko Imana itadukunda be n’uko idashobora kubabarira ibicumuro vyacu. Ivyo vyose ni ivyiyumviro vy’uruhendo biva kuri Shetani. None vy’ukuri ni nde canecane adakundwa na Yehova? Ni Shetani. Ni nde vy’ukuri adashobora kubabarirwa? Nta wundi atari Shetani. Mugabo Bibiliya idusubiriza umutima mu nda iti: “Imana [si] iyitagororotse ngo yibagire igikorwa canyu n’urukundo mwerekanye ko mufitiye izina ryayo.” (Heb. 6:10) Yehova arashima utwigoro tugira kugira tumuhimbare kandi igikorwa tumurangurira si ic’ubusa. (Soma 1 Abakorinto 15:58.) Nimuze rero twirinde guhendwa n’ivy’iyumviro bitari vyo vya Shetani.

19 Nk’uko twamaze kubibona, Shetani arakomeye, ni umubisha kandi ni umubeshi. Dushobora gute none gutsinda uwo mwansi ateye ubwoba? Yehova ntareka ngo tubeho tutagira gitabara. Ijambo ryiwe riratubwira uburyo Shetani akoresha, kandi “[ntitu]yobewe imigabo yiwe.” (2 Kor. 2:11) Igihe dutahuye uburyo Shetani akoresha, turashobora kuzigama ubwenge bwacu no kuguma turi maso. Mugabo rero, kumenya imigabo ya Shetani vyonyene ntibihagije. Bibiliya ivuga iti: “Murwanye Shetani, na we azobahunga.” (Yak. 4:7) Ikiganiro gikurikira kizoca irya n’ino imice itatu dushobora kurwanyamwo Shetani tukamutsinda.